WebArchiv - archiv českého webu
Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz[M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz[M]

Patriarcha

ThDr. Tomáš Butta

VIII. patriarcha Církve československé husitské

 

Tomáš Butta se narodil 12. června 1958 v Praze. Po absolvování Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze byl v roce 1984 vysvěcen na kněze Církve československé husitské. Stal se farářem v královéhradecké diecézi a působil jako farář v náboženských obcích Semily v letech 1984-1990 a Turnov v letech 1990-1993 a v dalších náboženských obcích Bozkov, Vysoké nad Jizerou, Jenišovice a Přepeře. V letech 1990-1993 vyučoval současně náboženství na základních školách a střední škole v Turnově. V roce 1993 se stal ředitelem a spirituálem Husitské teologické koleje v Praze 3 – Žižkově. Působil též jako duchovní v náboženské obci v Praze – Horních Počernicích. V letech 1993-1997 absolvoval postgraduální studium na Husitské teologické fakultě UK. V roce 1997 získal doktorát teologie. Od roku 1997 do roku 2006 působil jako farář v náboženské obci v Praze 2 – Nové Město a od roku 2000 též jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy na katedře praktické teologie se zaměřením na obory homiletiku, katechetiku a poimeniku. V letech 1990-1999 byl členem liturgické komise. V roce 1999 byl zvolen generálním tajemníkem VIII. sněmu Církve československé husitské. Tuto funkci vykonával do roku 2006.

Na volebním sněmu 23. září 2006 byl zvolen VIII. patriarchou Církve československé husitské. Potřebný počet hlasů získal již v prvním kole.

Dne 28. září 2006 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze přijal biskupskou ordinaci a byl instalován do služby patriarchy.

Dne 22. 1. 2007 podepsal za CČSH Chartu oecumenicu. Za CČSH byl členem církevní komise při přípravě Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a spolupodepsal dne 22. 2. 2013 smlouvu o vypořádání mezi CČSH a Českou republikou.

V roce 2013 byl dne 21. září na volebním sněmu zvolen na další sedmileté funkční období patriarchou CČSH a dne 28. září instalován při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.

V letech 2011-2015 byl členem Ekumenické komise pro Husovo jubileum 2015. Aktivně se podílel na Husovských slavnostech 2015 organizovaných společně s Českobratrskou církví evangelickou v Praze, obnově Památníku v Husinci a na dalších akcích spojených s 600. výročím upálení českého reformátora M. Jana Husa. V roce 2015 se účastnil poutě do Říma spojené s bohoslužbou smíření a návštěvou papeže Františka.

V roce 2017 se stal předsedou Koordinačního týmu pro 100. výročí CČSH. Dne 11. 1. 2020 vedl slavnostní bohoslužbu v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a spoluzajišťoval akce k 100. výročí Církve československé husitské, které bylo možné uskutečnit během pandemie.

Dne 28. září 2020 dokončil druhé sedmileté období patriarchy Církve československé husitské. Vzhledem k tomu, že z důvodu pandemie nebylo možné uskutečnit volební sněm v plánovaném termínu, byl dne 23. 9. 2020 usnesením církevního zastupitelstva pověřen od 29. 9. 2020 správcem církve, vykonávajícím všechny úkoly patriarchy. Funkci správce církve vykonával do 6. července 2021.

Dne 19. června 2021 byl na volebním sněmu v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích zvolen potřetí patriarchou Církve československé husitské.

Dne 6. července 2021 na svátek Mistra Jana Husa byl při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze uveden do úřadu patriarchy na následující funkční období.

Vyučuje na Husově institutu teologických studií v Praze – katechetiku, homiletiku a praktický liturgický projev.

Ve svém programu při nastoupení do služby patriarchy v roce 2006 vyjádřil tyto priority a důrazy:

 • Znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné modlitby a daru Kristovy večeře,
 • Teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia,
 • Katechezi a křesťanské vzdělávání,
 • Zakoušení církve jako společenství založené na upřímných osobních vztazích,
 • Umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi,
 • Rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických,
 • Přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace.

Ze své funkce patriarchy je:

 • předsedou sněmu,
 • předsedou Ústřední rady CČSH v České republice,
 • předsedou církevní zkušební komise,
 • předsedou Správní rady bohoslovecké koleje dr. Karla Farského,
 • členem Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK,
 • členem Řídícího výboru ERC,
 • členem církevní komise a dalších orgánů.

Je autorem publikací, odborných prací a řady článků s církevní a historickou tématikou, písní i biblických dramatizací pro děti a mládež. Podílel se na vydání dokumentů VIII. sněmu CČSH, třídílné Agendy CČSH – obřadní příručky, bohoslužebných knih a dalších liturgických a pastoračních textů. Editoval několik kolektivních monografií a sborníků.

 

Z bibliografie

 

 • Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve československé husitské. Praha 2002, 72 s. ISBN 80-7000-948-9

 • Slovo víry Zdeňka Trtíka. Sborník z kolokvia věnovaného prof. ThDr. Zdeňku Trtíkovi. vyd. Náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Praha 2003 ISBN 80-7000-997-7

 • Kostel sv. Václava Na Zderaze, prostor pro evangelium a umění. Sborník k 75. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze Církví československou husitskou. Praha 2004, 70 s. ISBN 80-7000-744-3    80-86788-17-2

 • Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Praha 2004, 109 s. ISBN 80-7000-864-4

 • Formy výchovné činnosti církve se zaměřením na CČSH. In: Liguš, J. a kol.: Náboženská výchova & výuka. Brno 2005, s. 120-143. ISBN 80-86263-59-2

 • Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha Karolinum 2005, 101 s. ISBN 80-246-1078-7

 • O svátostech-výklad. In: Obřadní příručka CČSH – Agenda. První část. Praha 2006, s. 9-24. ISBN 80-7000-054-6

 • Putování s Abrahamem. Dramatizace s písněmi na biblické náměty. Praha 2008, 134 s. ISBN 978-80-7000-020-5

 • Znovuobjevování daru Liturgie. Vydalo tiskové středisko při DR CČSH Brno 2007

 • Zrod, cesta a poslání Církve československé husitské. Přednáška k 90. výročí CČSH, Brno 2010

 • 90 let Církve československé husitské. Kolektivní monografie, uspořádali Z. Kučera, T. Butta Praha 2010 ISBN 978-80-7000-047-2

 • Výklad 3. části Agendy Církve československé husitské. in: Obřady Církve československé husitské. Agenda – třetí část. Sněmovní centrum CČSH 2010, s. 3-20

 • Katalog Od Husa k dnešku. Výstava k 90. výročí Církve československé husitské. Katalog uspořádali Zdeněk Kučera a Tomáš Butta, CČSH 2010 ISBN 978-80-7000-055-7

 • Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. K 70. výročí úmrtí. Církev československá husitská. Tomáš Butta, Martin Jindra. Praha 2011. ISBN 978-80-7000-064-9

 • Modlitby za církev a při různých příležitostech. Vyd. Církev československá husitská Praha 2012. ISBN 978-80-7000-071-7

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. Vyd. Církev československá husitská, Blahoslav Praha 2012. ISBN 978-80-7000-076-2

 • Liturgie jako oslava Boha, sjednocení církve a poselství spásy světu. Uspořádali: Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Kristýna Mlýnková. Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-070-0

 • Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku. Uspořádali Zdeněk Kučera, Tomáš Butta, Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-081-6

 • Společně zvěstujeme Krista. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady A. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského. Vydala Církev československá husitská edice Blahoslav. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-083-0

 • Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Uspořádal T. Butta, Praha 2014. ISBN 978-80-7000-103-5

 • Liguš, J.; Butta, T; Kolář P. a kol.: Homiletika. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky. Vydáno pro Univerzitu Karlovu v Praze, Husitskou teologickou fakultou. Nakladatelství L. Marek 2014 ISBN 978-80-87127-69-8

 • Radost z nalezení ztraceného. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady C. Praha 2015. ISBN 978-80-7000-111-0

 • Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2015. Druhé vydání. ISBN 978-80-7000-110-3

 • Praktický liturgický projev. Učební texty Husova institutu teologických studií. Praha 2015. ISBN 978-80904964-9-1

 • Náboženské vyučování v české reformaci. Příspěvek k dějinám a funkci katechismu. Praha 2016.

 • Šandera P.; Butta T.: Základní texty duchovního života. Výklad Vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně. Blahoslav Praha 2016 ISBN 978-80-7000-126-4

 • Centrum Mistra Jana Husa v Husinci. Historie-obnova-odkaz.  Editoři Tomáš Butta, Bohdan Kaňák. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-125-7

 • Karel Farský. Sborník věnovaný 90. výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve československé husitské. Uspořádali Tomáš Butta, Jiří Vaníček. Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-135-6

 • Pastorační péče v církvi. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-137-0

 • Slovo k Husovu svátku. Vydala Náboženská obec CČSH Praha 2 – Nové Město. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-132-5

 • Roubalová M., Kubíková J., Butta T. Žena v Bibli. Texty-výklady-kázání. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-142-4

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. 2. vydání. Praha 2018. ISBN 978-80-907173-0-5

 • Radová A., Butta T., Krajčiříková J. Vyprávíme a kreslíme biblické příběhy s dětmi. Obrázky-výklady-kvízy. Starý zákon. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-145-5

 • Ve službě patriarchy Církve československé husitské: ohlédnutí - bibliografie - fotografie. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-146-2

 • Témata z duchovenské praxe. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 72 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-148-6

 • Tomáš G. Masaryk a Církev československá husitská: k 100. výročí republiky. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 70 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-150-9

 • Modlitby k církevnímu roku, výročím a obřadům. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-207-0

 • Kořínky víry. Učebnice náboženství Církve československé husitské. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-153-0

 • Metodika k Učebnici náboženství Církve československé husitské Kořínky víry. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-154-7

 • Zprávy patriarchy Církve československé husitské z období 2006-2018. Praha 2019.

 • Úvod do homiletiky. Kázání procesem inspirace a dialogu. Praha 2019. ISBN 978-80-907173-1-2

 • Mojžíš a Mirjam průvodci ke svobodě. Prameny – výklady – kázání. Eva Vymětalová Hrabáková; Marie Roubalová; Tomáš Butta. Praha 2019.

 • Církev mezi tradicí a otevřenou budoucností. Prakticko-teologické reflexe a úvahy. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-161-5

 • Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním. K 100. výročí. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-160-8

 • Příběhy padesáti zvonů. Promluvy ke vzniku královéhradecké zvonohry. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-164-6

 • Aktuálnost české reformace. Události – postavy – témata. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-165

 • Přednášky o bohoslužbě z teologického hlediska a praxe Církve československé husitské. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-168-4

 • Církev v obzoru budoucnosti. Otázky – úvahy – rozhovory. Blahoslav Praha 2020. ISBN 978-80-7000-172-1

 • Církev československá husitská 1920-2020 – nahlédnutí do dějin a kulturních aktivit během její staleté cesty. Sborník přednášek k 100. výročí CČSH. Uspořádali Tomáš Novák a Tomáš Butta. Blahoslav Praha 2020. ISBN 978-80-7000-175-2

 • Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. První díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 1-348. ISBN 978-80-7000-173-8

 • Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. Druhý díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 351-606. ISBN 978-80-7000-174

 • Chrám v Bibli, historii a symbolickém významu. Marie Roubalová, Eva Vymětalová Hrabáková a Tomáš Butta. Církev československá husitská. Blahoslav Praha 2021. ISBN 978-90-7000-177-6

 • Za světlem moudrosti s J. A. Komenským. Církev československá husitská. Blahoslav Praha 2022. ISBN 978-80-7000-182-0 

 

 

Kázání

Ef 5,8-14 Žít v Kristově světle

Kázání na 4. postní neděli – Praha 2 – Nové Město


Publikováno: 03.04.2023 09:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mt 22,34-40 Ježíšovo přikázání lásky základem Masarykovy humanity

Lv 19,11-18; Ř 13,8-10

Promluva k březnovému výročí T. G. M. – březen 2023


Publikováno: 09.03.2023 16:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Gn 42,1-28 (41,53-57) Kající doznání Josefových bratří a jejich vnitřní proměna

Kázání v postním období – únor 2023


Publikováno: 05.03.2023 14:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Joel 2,12-18 Výzva k návratu k Bohu celým srdcem

Kázání na popeleční středu při studentské bohoslužbě v Husově sboru v Praze 10 – Vinohradech – únor 2023


Publikováno: 05.03.2023 14:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Úvahy k vybraným textům knihy Kazatel pro postní čas


Publikováno: 22.02.2023 12:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Iz 52,7-10 Izajášova píseň o příchodu Krista

Vánoční kázání – prosinec 2022


Publikováno: 01.01.2023 17:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Iz 7,10-16 Izajášovo předpovězení narození Mariina syna a Boží blízkost v něm

Adventní kázání – prosinec 2022


Publikováno: 19.12.2022 09:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Iz 35,1-10 Poušť měnící se v zahradu

Adventní kázání – prosinec 2022


Publikováno: 13.12.2022 09:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Iz 11,6-10 Izajášova báseň o spřátelení zvířat

Adventní kázání - prosinec 2022


Publikováno: 13.12.2022 09:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Iz 2,1-5 Pravé poznání vede k pravému pokoji

Adventní kázání – listopad 2022


Publikováno: 01.12.2022 10:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Kaz 12,8-14 Na čem v životě nejvíc záleží

Kázání – listopad 2022


Publikováno: 21.11.2022 09:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Kaz 3,1-11 Bůh dává člověku do srdce věčnost

Kázání při vyslání nemocničních kaplanů v Olomouci – říjen 2022


Publikováno: 21.11.2022 09:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

L 1,46-55 Mariin chvalozpěv

Kázání - srpen 2022

Píseň č. 311


Publikováno: 18.08.2022 10:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ž 103,1-11.20-22 Dobrořeč, má duše, Hospodinu

Kázání při songové bohoslužbě v rámci varhanického kurzu – Dobruška 2022

Biblické texty:

Ž 103,1-11, 20-22; Ko 3,12-17; Mk 14, 22-26


Publikováno: 18.08.2022 10:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Hus a Komenský – dva Kristovi svědci v našem národě

Kázání v Betlémské kapli – 6. 7. 2022

„Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste měli pro spravedlnost trpět, jste blahoslavení.“ 1 Pt 3,13-14a


Publikováno: 18.08.2022 10:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mt 10,22-25a Komenského odchod z vlasti a naděje pronásledovaných

Kázání na Růžovém Paloučku u Žacléře k J. A. K. – červen 2022 

Texty: 1 Pa 16,12-29a; Sk 8,1b-6


Publikováno: 30.06.2022 20:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mk 10,13-16 Dětem patří Boží království

Kázání k J. A. K. při pouti na Sázavu – červen 2022 

Biblické texty: Joel 2,16-18; 1 K 13,8-13


Publikováno: 30.06.2022 20:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Gn 48,8-20 Jákob žehná Josefovi a jeho synům

Kázání ke vzpomínce na patriarchy CČSH – červen 2022 


Publikováno: 20.06.2022 09:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Gn 37,1-24 Josef a jeho bratři – příběh sebepoznání i naděje

Kázání – červen 2022 


Publikováno: 20.06.2022 09:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ř 5,5 Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého

Kázání při bohoslužbě na svatodušní svátky se svátostí biřmování – Praha 6 – Dejvice – červen 2022 


Publikováno: 11.06.2022 15:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ezdráš 3,1-13 Stavět na osvědčených základech

Kázání k 85. výročí sboru krále Jiřího v Poděbradech – červen 2022 

Další biblické texty: 1 K 3,9-13            L 6,47-49

Verše k obětování   Ž 118,1-4

a k požehnání1K 3,16.17bPublikováno: 11.06.2022 15:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

2 Te 2,16-17 Síla ke každému dobrému činu i slovu

Kázání při bohoslužbě k 30. výročí „Domečku“ – zařízení Husitské diakonie v Trhových Svinech – květen 2022

Texty: Př 3,27-32; 2 Te 2,13-17

          Mt 25,34-40


Publikováno: 23.05.2022 17:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mt 11,27 Komenského hledání jistoty a hlubiny bezpečí

Kázání ve Dvoře Králové – duben 2022 


Publikováno: 26.04.2022 17:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Gn 1,9-13 Zamyšlení o bylinách a květinách


Publikováno: 25.04.2022 13:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Sk 10,40-41 Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli

1K 15,20

Velikonoční kázání na Hod Boží – Husův sbor – Praha 6 – Dejvice – duben 2022


Publikováno: 21.04.2022 10:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mt 27,27-31 Upletli trnovou korunu a dali mu ji na hlavu

(Mt 37,29a)

Kázání na Velký pátek – duben 2022 


Publikováno: 21.04.2022 10:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mt 6,20-21 Kázání Jana Želivského o pravém a nepravém bohatství

Kázání s připomenutím Jana Želivského v blízkosti jeho rodiště – duben 2022


Publikováno: 13.04.2022 19:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ř 8,12-17 Být Božími syny a dcerami

Kázání s připomenutím dr. K. Farského a jeho návštěvy v Liberci před 101 lety – duben 2022


Publikováno: 13.04.2022 19:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

2 Tm 3,10-17 Příklad učitele Jana Amose Komenského a jeho odkaz jedinečné učebnice pro život

Sbor J. A. Komenského Čachovice – březen 2022


Publikováno: 22.03.2022 09:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ž 25,15-20 Stále upírám své oči k Hospodinu

Postní kázání – březen 2022


Publikováno: 15.03.2022 10:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

1 K 9,19-23 Apoštolský úkol - získávat, propojovat a být druhým nablízku

Kázání při uvedení do třetího funkčního období bratra biskupa Davida Tonzara – 1. březen 2022


Publikováno: 07.03.2022 08:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

J. A. Komenský a T. G. Masaryk

Husův sbor v Praze 6 – Dejvicích – březen 2022


Publikováno: 07.03.2022 08:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

L 4,1-13 (Dt 26,1-11) Čas zkoušky a život z Božího slova

Kázání na začátku postní doby při studentské bohoslužbě – březen 2022 


Publikováno: 04.03.2022 09:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ž 76 Promluva na shromáždění v náboženské obci v Praze 2 – Nové Město


Publikováno: 02.03.2022 10:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

1,29–39 Počátky Ježíšova působení v Kafarnaum u Galilejského jezera

Kázání – Praha 6 – Dejvice – únor 2022


Publikováno: 14.02.2022 09:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

L 3,7-18 Kázání Jana Křtitele, které vyvolává otázky

Kázání na 3. adventní neděli – Praha Modřany - prosinec 2021


Publikováno: 10.01.2022 09:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

J 1,10 Nový Adam uprostřed stvoření

Vánoční kázání – Husův sbor Praha 6 – Dejvice –  prosinec 2021


Publikováno: 07.01.2022 15:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

L 3,1-6 Křest na odpuštění hříchů

Adventní kázání 2. neděle – Husův sbor v Praze 6 – Dejvicích – prosinec 2021


Publikováno: 12.12.2021 14:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Jr 33,9-16 Prorokovo zaslíbení radosti, bezpečí a soudržnosti

Kázání na 1. adventní neděli 2021 


Publikováno: 29.11.2021 19:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

L 11,5-10 Ježíšovo podobenství o přátelství a vytrvalosti

Kázání při žehnání vojenské kaple v Jincích – listopad 2021


Publikováno: 23.11.2021 11:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ž 132,1-9.13-18 Vstupme do jeho příbytku

Kázání při bohoslužbě k 85. výročí Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami – říjen 2021 

Texty: 1Pt 2,3-6; Mt 5,14-16


Publikováno: 31.10.2021 17:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

J 10,22-30 Ježíšovo vystoupení při svátku posvěcení chrámu

Kázání při slavnosti 90. výročí Husova sboru v Tuchoměřicích – říjen 2021


Publikováno: 03.10.2021 19:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ž 27,4 O jedno jsem prosil Hospodina a o to budu usilovat

Kázání k slavnosti poděkování za obnovu Betlémské kaple v Besednici – říjen 2021


Publikováno: 03.10.2021 19:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mt 11,28-30 Vlastnosti knížete Václava – českého svědka Kristova

Biblické texty: Iz 11,1-4   Jk 3,13.17-18

Kázání ke svátku sv. Václava při bohoslužbě s biřmováním v Husově sboru v Českých Budějovicích – září 2021 


Publikováno: 03.10.2021 19:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ž 68,25-30.33-36 Píseň o Hospodinově moci

Kázání k 90. výročí sboru CČSH – Betlémská kaple v Nesvačilech – září 2021


Publikováno: 07.09.2021 09:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ž 24,1-6 Hospodinu patří celá země

Ko 1,15-23; L 10,21-24


Publikováno: 30.08.2021 14:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

2 Tm 3,12 Odkaz Jana Husa aneb věřit a žít jako křesťané

Kázání ke svátku M. Jana Husa v Prachaticích – červenec 2021

Texty: Ž 34,13-20; 2 Tm 3,10-17; Mt 5,10-12


Publikováno: 03.08.2021 13:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

J 21,18-19; 2 Tm 4,6 Sebezapření Petra a obětavost Pavla

Kázání na svátek apoštolů Petra a Pavla – červen 2021


Publikováno: 03.08.2021 12:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ž 135,14 Bůh obhajuje svůj lid a má se svými služebníky soucit


Publikováno: 20.06.2021 09:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

J 14, 26 Duch svatý nás přivádí k Ježíšovi

Kázání při studentské bohoslužbě v Husově sboru v Praze – Vinohradech – květen 2021


Publikováno: 02.06.2021 08:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Joel 2,21-27 Duch svatý jako déšť zalévající vyprahlou krajinu

Svatodušní kázání – květen 2021


Publikováno: 02.06.2021 08:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Žalm 81,9-17 Sycení bělí pšeničnou a medem ze skály

Promluva ke Svátku těla a krve Páně – květen 2021


Publikováno: 14.05.2021 11:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ž 104,27-31 Sesíláš Ducha a obnovuješ tvář země

Promluva ke svatodušním svátkům – květen 2021


Publikováno: 14.05.2021 11:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Žalm 47,2-10 Povýšení poníženého Krále

Promluva na svátek Oslavení Páně – květen 2021


Publikováno: 14.05.2021 11:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ž 104,1-2.10-14.16-24 Oslava Boha za jeho stvořitelské dílo


Publikováno: 14.04.2021 09:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ž 96,1-5.11-13 Zpívejte Hospodinu píseň novou


Publikováno: 14.04.2021 09:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Sk 2,32 Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my to můžeme dosvědčit

Kázání při studentské bohoslužbě dne 7. dubna L.P. 2021 v Husově sboru v Praze 10 – Vinohradech


Publikováno: 08.04.2021 18:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Sk 10,39-41; 1 K 15,3-8 Kříž, symbol Velikonoc

Velikonoční kázání – duben 2021 Husův sbor v Praze 6 – Dejvicích


Publikováno: 07.04.2021 18:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Úvod o pašijích podle Matouše a o Pilátově ženě (Mt 27,19)


Publikováno: 07.04.2021 18:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ž 57,2-4.8-12 V očekávání velikonočního jitra

Velikonoční promluva 2021


Publikováno: 09.03.2021 20:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ž 22,8-9.17-20 Modlitba během Kristovy křížové cesty

Velikonoční promluva 2021


Publikováno: 09.03.2021 20:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ž 43,1-2a Prosba o zjednání práva a výhled k Boží spravedlnosti

Postní promluva 2021


Publikováno: 09.03.2021 20:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ž 91,1-2.11-12.14-16 Až mě bude volat, odpovím mu

Kázání na první postní neděli – únor 2021


Publikováno: 22.02.2021 17:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ž 16,1-5.8-9a Tušit světlo hvězd Božího nebe

Promluva s připomenutím Jana Amose Komenského


Publikováno: 06.02.2021 09:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ž 107,23-31 Žalm o utišení bouře


Publikováno: 06.02.2021 09:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Dt 10,12-21a Mojžíšovo slovo k Izraeli na cestě k zaslíbené zemi (Sk 10,34-36; Mt 9,9-13)

Kázání k 101. výročí zrodu CČSH – leden 2021


Publikováno: 11.01.2021 10:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ž 72 Králové mu přinesou dary a budou se mu klanět

Kázání ke svátku Zjevení Páně – leden 2021


Publikováno: 06.01.2021 10:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

J 1,9 Betlémy ztvárňují Boží příchod do našeho světa

Promluva na Hod Boží vánoční – Husův sbor v Praze 6 – Dejvicích – prosinec 2020


Publikováno: 06.01.2021 09:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ž 86,9-13a Začít a prožít nový rok v Božím jménu

Novoroční promluva k roku 2021 – prosinec 2020


Publikováno: 22.12.2020 13:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ž 98 Zpěv před Králem

Vánoční promluva – prosinec 2020


Publikováno: 22.12.2020 13:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ž 85 Blízkost spásy a zaslíbení mesiášského věku

Adventní kázání – prosinec 2020


Publikováno: 22.12.2020 13:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

L 1,26-38 Ten bude velikým a nazván Synem Nejvyššího

Kázání na 4. adventní neděli v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2 – Novém Městě – prosinec 2020


Publikováno: 22.12.2020 13:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ž 80,2-4.9-20 Adventní touha po Boží blízkosti a po obnově


Publikováno: 07.12.2020 10:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ž 25,1-5 Dej mi poznat svoje cesty

Promluva k začátku adventu – listopad 2020


Publikováno: 28.11.2020 13:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ž 124 Píseň poděkování za svobodu

Promluva k 17. listopadu – listopad 2020


Publikováno: 19.11.2020 09:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Dítě a dospělost v očích Jana Amose Komenského

Kázání pro ekumenické společenství církví v Brně – k 25. 10. 2020


Publikováno: 20.10.2020 13:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ž 86,11 Soustředění a bázeň – dva předpoklady teologického studia

Kázání na bohoslužbě k zahájení akademického roku na HTF UK – říjen 2020


Publikováno: 09.10.2020 08:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ž 18, 26-36 (29-30) S Bohem zdoláme hradbu

Kázání na vikariátním shromáždění v Kutné Hoře – červen 2020 


Publikováno: 09.08.2020 09:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Fp 1,6.9-11 Dobré dílo církve a rozpoznání, na čem záleží

Kázání na církevním zastupitelstvu – červen 2020


Publikováno: 09.08.2020 09:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Farského vztah k přírodě a spolupráce na Božím díle

Biblické texty Ž 104,10-24; 1 K 3,1-9; J 12,20-26


Publikováno: 09.08.2020 09:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ž 116 Zvedni kalich spásy

Kázání s připomenutím patriarchů CČSH – červen 2020 


Publikováno: 09.08.2020 09:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Zj 15,2-4 Vítězná píseň těch, kteří se nesklonili před zlem

10.05.2020

Kázání k 75. výročí ukončení druhé světové války – Husův sbor v Praze – Vinohradech – 10. květen 2020


Publikováno: 14.05.2020 10:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Velikonoční homilie bratra patriarchy na Janovo evangelium 20,1-18 v rozšířené písemné podobě

12.04.2020
Publikováno: 17.04.2020 14:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Velkopáteční zamyšlení nad Žalmem 22

10.04.2020
Publikováno: 17.04.2020 13:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ž 25,1-10 Pamatuj, Bože, na svoje slitování

Kázání k 2. postní neděli „Reminiscere“ – T. B. březen 2020


Publikováno: 17.04.2020 13:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Zamyšlení nad Žalmem 91 o Boží ochraně

30.03.2020

„Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného“ (Ž 91,1). Básník Viktor Fischl překládá z hebrejštiny tento úvodní verš takto: „Kdo ukryt v objetí Nejvyššího ve stínu Božím odpočívá.“

„Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového“ (Ž 91,5-7).


Publikováno: 30.03.2020 10:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 6,1 Nesnažit se konat dobro jen pro vnější efekt

Kázání k zahájení postní doby – únor 2020


Publikováno: 05.03.2020 14:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Sto let služby Bohu, sto let pomoci člověku

Kázání při bohoslužbě u příležitosti 100. výročí Církve československé husitské - Leden L. P. 2020


Publikováno: 22.01.2020 14:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

L 2,1-15 Betlém místem Boží přízně a narození Spasitele

Kázání na Půlnoční bohoslužbě – prosinec 2019 


Publikováno: 22.01.2020 13:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

2 Sa 7. kap. Boží zaslíbení nového domu a trvalého Kristova království

Adventní kázání – prosinec 2019


Publikováno: 22.01.2020 13:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

L 1,5-23 Proč ztratil kněz Zachariáš hlas

Adventní kázání – prosinec 2019 


Publikováno: 22.01.2020 13:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Př 4,1 – 15 Cesta moudrosti a stopy přímosti

Kázání ke Dni J. A. Komenského – listopad 2019


Publikováno: 25.11.2019 14:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ž 140 Vést boj na straně práva a spravedlnosti

Kázání ke Dni válečných veteránů – listopad 2019


Publikováno: 25.11.2019 14:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ž 30 Žalm při posvěcení Hospodinova domu

Kázání při bohoslužbě k 90. výročí Husova sboru v Brně na Botanické


Publikováno: 07.11.2019 11:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mt 16,24-27 Kníže Václav a jeho charakteristika jako Ježíšova následovníka

Kázání na svátek sv. Václava a k 90. výročí kostela sv. Václava Na Zderaze v Praze 2 – Novém Městě – září 2019

Kniha Moudrosti 6,1-11; 1 Pt 2,21-24


Publikováno: 07.11.2019 11:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ž 43,3-4 Sešli své světlo a svoji věrnost

Kázání k výročí Husova sboru v Holohlavech – Smiřicích – září 2019

1K 1,1-9; J 8,12-20a


Publikováno: 07.11.2019 11:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ga 2,20 Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus

16.06.2019

Kázání při bohoslužbě se vzpomínkou na bratra faráře Rudolfa Němce v Řevnicích - 16. 6. 2019 


Publikováno: 12.09.2019 15:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slavení seslání Ducha a radost z hudby

10.06.2019

Kázání při svatodušní bohoslužbě s připomínkou bratra patriarchy Josefa Špaka u příležitosti nedožitých 90. narozenin - 10. června 2019 v kostele sv. Mikuláše


Publikováno: 12.09.2019 15:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1K 9,13-23 Všechno dělám pro evangelium

27.04.2019

Kázání při bohoslužbě na diecézním shromáždění v Brně - 27. 4. 2019


Publikováno: 12.09.2019 15:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sk 16,9-15 Mít otevřené srdce pro evangelium a otevřený kostel pro druhé

26.05.2019

Kázání u příležitosti 90. výročí kostela M. Jana Husa v České Lípě – 26. květen 2019  


Publikováno: 12.09.2019 15:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Za 4,1-10 Dílo malých začátků, ale přesto dílo Ducha

18.05.2019

Kázání na diecézním shromáždění pražské diecéze dne 18. 5. 2019 v Husově sboru v Praze na Vinohradech

Ef 2,20-22; Mt 13,31-32


Publikováno: 12.09.2019 15:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dt 26,1-11 Vyznání víry Izraele a křesťanů

10.03.2019

Kázání na 1. postní neděli – 10. březen 2019


Publikováno: 12.09.2019 15:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jr 17,10 Bůh vidí do našeho srdce a zná naši cestu

10.03.2019

Postní kázání – březen 2019


Publikováno: 12.09.2019 15:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jr 17,5-10 Dva Jeremjášovy obrazy prokletí a požehnání

15.02.2019

Kázání na kolínském vikariátu konaném v NO Praha-Karlín 15. února 2019


Publikováno: 01.03.2019 15:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jr 1,4-10 Povolání proroka Jeremjáše a jeho zdráhání

03.02.2019

Kázání v Kostelci nad Orlicí 3. února 2019


Publikováno: 01.03.2019 15:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Tm 3,16 Starokřesťanský vánoční hymnus o vtělení, hlásání a oslavení Krista

Vánoční kázání – prosinec 2018


Publikováno: 01.03.2019 14:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 13,11-14 Boží světlo se k nám přibližuje

03.12.2018

Adventní kázání na ÚÚR 3. prosince 2018

 


Publikováno: 01.03.2019 14:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Da 7,9-10.13-14 Pohled k Božímu království podle knihy Daniel

24.11.2018

Kázání na církevním zastupitelstvu 24. listopadu 2018


Publikováno: 01.03.2019 14:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Žd 12,5-11 Tři rozdíly mezi Boží a lidskou výchovou

12.11.2018

Kázání na setkání metodiků 12. listopadu 2018


Publikováno: 01.03.2019 14:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 15,5-13 Oslava Boha všemi národy a výzva ke svornosti

28.10.2018

Kázání k 28. říjnu 2018 při rozhlasové bohoslužbě ve Sboru kněze Ambrože v Hradec Králové


Publikováno: 02.11.2018 14:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ž 33,1-15; Ř 15,7-13; Mt 20,20-27 Evangelium určené všem národům

08.10.2018

Kázání při bohoslužbě na generální synodě duchovních CČSH v Husově sboru v Praze 6 dne 8. října L.P. 2018      


Publikováno: 02.11.2018 14:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Př 13,15-20 Na cestě k Boží moudrosti

03.10.2018

Kázání na začátku akademického roku při studenstské bohoslužbě v Husově sboru na Vinohradech dne 3. října 2018


Publikováno: 02.11.2018 14:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mk 8,27-38 Za koho pokládáme Ježíše?

15.09.2018

Kázání při poutní bohoslužbě v Hodoníně ke 100 letům republiky a výročí úmrtí T. G. Masaryka dne 15. září 2018


Publikováno: 02.11.2018 14:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ž 48, 9-15 Hora Sión, město Jeruzalém a Hospodinův chrám

23.09.2018

Kázání k 80. výročí Sboru dr. Karla Farského v Semilech dne 23. září 2018


Publikováno: 02.11.2018 14:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 21,37-38 Šest důvodů podle Jana Husa proč chodit do kostela

08.07.2018

Kázání k 90. výročí Husova sboru v Přepeřích dne 8. července 2018


Publikováno: 01.08.2018 11:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Pt 2,11-17; 3,8-9 Být žáky Cyrila a Metoděje

23.06.2018

Kázání při poutní bohoslužbě na Sázavě 23. června 2018


Publikováno: 01.08.2018 11:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ž 125 Nesetrvá žezlo zvůle na údělu spravedlivých

16.06.2018

Kázání na Církevním zastupitelstvu dne 16. června 2018


Publikováno: 01.08.2018 11:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Př 3,1-7 Poznávej ho na všech svých cestách

12.06.2018

Kázání na výročí patriarchů v Husově sboru v Praze-Dejvicích dne 12. června 2018


Publikováno: 01.08.2018 11:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ef 4,11-13 Pět charismat pro pět funkcí k budování církve

21.05.2018

Svatodušní kázání na ÚÚR dne 21. května 2018 


Publikováno: 01.08.2018 11:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 J 1,1-2,2 Společenství s Kristem a mezi sebou navzájem

08.04.2018

Kázání 1. neděli po Velikonocích v Hovoranech a Čejkovicích – 8. duben 2018


Publikováno: 09.05.2018 10:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mk 16,1-8 Vzkříšený Ježíš se dává poznat učedníkům v Galileji i Jeruzalémě

01.04.2018

Kázání na Hod Boží velikonoční v NO Praha 2-Nové Město a NO Rudná – 1. duben 2018


Publikováno: 09.05.2018 10:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mk 14,51-52.63 Symbolika šatů v pašijovém příběhu

30.03.2018

Kázání na Velký pátek - 30. březen 2018


Publikováno: 09.05.2018 09:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Fp 2,5-11 Hymnus Květné neděle

25.03.2018

Kázání na Květnou neděli v Litomyšli a České Třebové – 25. březen 2018

 


Publikováno: 09.05.2018 09:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 8,31-39 Ani výšiny ani hlubiny života nás od Kristovy lásky neodloučí

18.02.2018

Postní kázání – 18. únor 2018


Publikováno: 09.05.2018 09:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Kázání při pohřebním rozloučení se sestrou farářkou Dagmar Krmenčíkovou

08.02.2018

Ga 6,7b-10; L 10,25-28


Publikováno: 26.03.2018 15:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sk 13,23 (16-26) Bůh naplňuje svůj slib narozením Ježíše

24.12.2017

Vánoční kázání – 24. 12. 2017


Publikováno: 26.03.2018 15:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Žd 10,5-10 Kristus přichází na svět, aby naplnil Boží vůli

24.12.2017

Kázání na 4. neděli adventní v Husově sboru v Praze-Vinohradech – 24. 12. 2017


Publikováno: 26.03.2018 15:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Te 5,16-24 Čím máme naplňovat čas očekávání na příchod Pána

17.12.2017

Kázání na 3. neděli adventní v Husově sboru v Praze–Vršovicích - 17 .12. 2017


Publikováno: 26.03.2018 15:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

2 Pt 3,9 Bůh má s námi trpělivost

10.12.2017

Kázání na 2. neděli adventní – 10. 12. 2017


Publikováno: 26.03.2018 15:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 K 1,3-9 Pavlovo přání, díkůvzdání a povzbuzení

03.12.2017

Kázání na 1. neděli adventní – 3. 12. 2017

 


Publikováno: 26.03.2018 15:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Promluva k předání dalších pěti zvonů v Hradci Králové

17.11.2017

Ž 46; J 14,27; J 16,33

Promluva k předání dalších pěti zvonů ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové - 17. 11. 2017


Publikováno: 26.03.2018 15:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ko 1,27b-29 Společné úkoly církve a osobní přístup apoštola

11.11.2017

Kázání na církevním zastupitelstvu - 11. 11. 2017


Publikováno: 26.03.2018 15:05
Vložil(a): Patriarcha Tomáš Butta / Oldřich Nováček

Iz 61,1-3; Ga 5,13-15 Svoboda nejdražším pozemským statkem člověka

27.10.2017

Kázání při ekumenické bohoslužbě k 100. výročí narození Pavla Tigrida dne 27. října 2017 v Semilech


Publikováno: 03.11.2017 11:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 22,1-4 Nepřeslechnout pozvání na Boží hostinu

15.10.2017

Kázání v Husově sboru Praze-Dejvicích dne 15. 10. 2017


Publikováno: 03.11.2017 11:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Př 20,28 Milosrdenství a věrnost chrání krále

28.09.2017

Kázání ke svátku sv. Václava - pouť v Olomouci-Černovíře dne 28. 9. 2017


Publikováno: 03.11.2017 11:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1K 11,17-26; 1K 14,23-26 Bohoslužba v pohledu apoštola Pavla

03.10.2017

Kázání na zahájení liturgického semináře v Brně dne 3. 10. 2017


Publikováno: 03.11.2017 11:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ef 2,17-22 Patřit k Boží rodině a budovat duchovní dům na Kristu

06.08.2017

Kázání u příležitosti 90. výročí Husova sboru v Olomouci v Hodolanech – 6. 8. 2017


Publikováno: 27.09.2017 11:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ex 36, 1-7 Více darů, než je potřeba

09.07.2017

2K 9,8-12; Mt 14,13-21 

Kázání k 90. výročí sboru v Červeném Kostelci - 9. 7. 2017


Publikováno: 01.08.2017 10:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jr 15, 15-21 Husova radost ze slova, jeho samota a nepřemožitelnost

05.07.2017

Kázání k husovské pouti na Ostravici – 5. 7. 2017


Publikováno: 01.08.2017 10:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Fp 4,10-20 Pavlovo poděkování za dary Filipským

27.06.2017

Ž 23,1–3; Mt 19,23–30 

Kázání u příležitosti 90. narozenin bratra faráře a básníka Zdeňka Svobody ve Zlíně – 27. 6. 2017


Publikováno: 01.08.2017 10:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ef 3,14-21 Farský nás vede k poznání Kristovy lásky

25.06.2017

Kázání k 90. výročí dr. K. Farského v Rudné u Prahy – 25. 6. 2017

 

 


Publikováno: 01.08.2017 10:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ex 19,2-8a Trojí charakteristika Božího lidu

18.06.2017

Kázání k 70. výročí sboru CČSH v Sokolově a biřmování – 18. 6. 2017


Publikováno: 01.08.2017 10:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ef 3,14-21 Farského svědectví odkazující k Božímu tajemství

11.06.2017

Rozhlasové kázání v Plzni dne 11. 6. 2017


Publikováno: 23.06.2017 15:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 24,42-47 Služebník věrný a rozumný

17.06.2017

Kázání k 90. výročí smrti dr. Karla Farského - Škodějov - 17. 6. 2017


Publikováno: 20.06.2017 16:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

J 7,37-39 Duchovní pramen z nitra

03.06.2017

Kázání při svatodušní vigilii v Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze dne 3. 6. 2017


Publikováno: 20.06.2017 16:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ez 37,24-28 Ezechielovo zaslíbení jednoty, pokoje a Boží stálosti

30.05.2017

Kázání k 80. výročí Sboru krále Jiřího z Poděbrad v Poděbradech - 30. 5. 2017


Publikováno: 01.06.2017 15:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Pt 3,13-22 Vydání počtu z křesťanské naděje

21.05.2017

Kázání v NO Ostrava-Zábřeh - 21. 5. 2017


Publikováno: 01.06.2017 15:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sk 2,42-47 Pobývali svorně v chrámu a lámali po domech chléb

07.05.2017

Kázání při 80. výročí kostela v Kostelci nad Orlicí - 7. 5. 2017


Publikováno: 01.06.2017 15:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

2 K 6,3-7a Vytrvalost znakem Božích služebníků

05.05.2017

Kázání na teologické konferenci v Brně - 5. 5. 2017


Publikováno: 01.06.2017 15:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Pt 1,3-9 Přes zármutek zkoušek k velikonoční radosti

23.04.2017

Kázání na 1. neděli po Velikonocích - 23. 4. 2017


Publikováno: 01.06.2017 15:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 28,1-10 Vzkříšený Ježíš znovu shromažďuje učedníky a tvoří svou rodinu

16.04.2017

Velikonoční kázání v NO Rudná u Prahy - 16. 4. 2017


Publikováno: 01.06.2017 14:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

J 19,10b – 11 Ježíš vyslýchán Pilátem

14.04.2017

Kázání na Velký pátek v kostele sv. Václava v Praze 2 - na Zderaze - 14. 4. 2017


Publikováno: 01.06.2017 14:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Kaple znamením odkazujícím k živému Kristovu tělu

20.04.2017

Kázání při slavnostním poklepání základního kamene Lesní kaple Karla Farského ve Škodějově - 20. 4. 2017

 


Publikováno: 01.06.2017 14:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ž 37,39 Promluva při rozloučení s bratrem farářem Mgr. Václavem Křesinou

10.04.2017

Kunčice pod Ondřejníkem - 10. 4. 2017 


Publikováno: 01.06.2017 14:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

J 4,35-38 Jiní pracovali, vy v jejich práci pokračujete

31.03.2017

Kázání pro studenty na HTF UK  - březen 2017


Publikováno: 01.06.2017 14:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 4,1-5.13-17 Příklad Abrahamovy víry

13.03.2017

Kázání na 2. postní neděli na ÚÚR - 13. 3. 2017 


Publikováno: 03.04.2017 15:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Promluva a modlitba při rozloučení se sestrou Dagmar Drobílkovou

14.03.2017

Kostel sv. Václava Na zderaze v Praze 2 - Novém Městě - 14. 3. 2017


Publikováno: 03.04.2017 15:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 5,12-19 Neposlušnost Adama a spravedlnost Ježíše Krista

05.03.2017

Kázání na 1. postní neděli v kostele sv. Václava v Praze na Zderaze - 5. 3. 2017


Publikováno: 03.04.2017 15:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

2 K 5,20b-6,2 Nyní je čas příhodný

01.03.2017

Kázání k zahájení postní doby v Husově sboru na Vinohradech - 1. 3 .2017


Publikováno: 03.04.2017 15:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Tm 1,1-7 Cíl našeho vyučování

25.01.2017

Kázání při setkání metodiků výuky náboženství


Publikováno: 09.02.2017 15:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ez 36,26 Novoroční úvaha 2017 o Lutherovi a Farském

02.01.2017

„A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha“


Publikováno: 03.01.2017 16:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 2,1-14 Nenápadný příchod Krále do dějin

24.12.2016

Kázání při půlnoční bohoslužbě v kostele sv. Václava v Praze 2 - 24. 12. 2017


Publikováno: 03.01.2017 15:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Kázání při diamantové svatbě

18.12.2016

Manželé Miroslav a Věra Fiedlerovi – 18. prosince 2016 – Ústí nad Labem


Publikováno: 03.01.2017 15:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 24,36-44 Adventní procitnutí, bdělost a připravenost

30.11.2016

Kázání na 1. adventní neděli v kostele sv. Václava v Praze na Zderaze - 27. 11. 2016


Publikováno: 01.12.2016 11:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 23,9-10 Promluva při předání a žehnání zvonů v Hradci Králové – listopad 2016

17.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 11:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sk 1,13-14 Svornost a vytrvalost – příklad prvotní církve

19.11.2016

Kázání na církevním zastupitelstvu - 19. 11. 2016


Publikováno: 01.12.2016 11:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jk 4,13-15 Životní moudrost a úkol podle apoštola Jakuba

02.12.2016

Kázání k Památce zesnulých v Písku - 2. 11. 2016


Publikováno: 01.12.2016 10:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Pa 23,25-32 Svatý chléb a kalich pro mnohé

23.10.2016

Kázání u příležitosti 80. výročí Sboru M. Jakoubka ze Stříbra v Příbrami  - 23. 10. 2016


Publikováno: 31.10.2016 17:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 12,9 Bez přetvářky, proti zlu a v zápase o dobro

16.10.2016

Promluva k výročí Václava Havla - 80. nedožité narozeniny - 16. 10. 2016 v Praze-Dejvicích


Publikováno: 31.10.2016 16:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jk 3,13-18 Moudrost a rozumnost ve studiu a životě

12.10.2016

Kázání na zahájení studentských bohoslužeb v Husově sboru Praze – Vinohradech - 12. říjen 2016


Publikováno: 31.10.2016 16:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ga 5,13 - 16 Hřejivost solidarity z Ducha Božího

28.09.2016

Kázání při znovuotevření husitského kostela M. Jana Husa a M. Jeronýma Pražského v Mirovicích – 28. říjen 2016


Publikováno: 05.10.2016 15:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ga 5,13 - 14 Pravé využití svobody ke službě Bohu a druhým

25.09.2016

Kázání na svátek knížete Václava v Rudné u Prahy – 25. září 2016


Publikováno: 05.10.2016 15:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sk 20,24; 2 Tm 4,7 Promluva při rozloučení s bratrem Josefem Špakem

20.09.2016

Promluva při rozloučení s bratrem Josefem Špakem v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí – 20. září 2016


Publikováno: 05.10.2016 14:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

2 K 5,3-10 Ve všem se prokazovat jako Boží služebníci

18.09.2016

Kázání při bohoslužbě v NO Praha-Stašnice s poděkováním za život a službu VI. patriarchy Josefa Špaka – 18. září 2016

Ž 104,23-24.29-31.33-35; J 12,20-26


Publikováno: 05.10.2016 14:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 11,28-30 Dotazovat se na Boha otců celým srdcem

11.09.2016

Kázání v Olomouci k 90. výročí Husova sboru – 11. září 2016

2 Pa 15,1-9; 2 Pa 15,10-15


Publikováno: 05.10.2016 14:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 9,62 Způsobilost pro Boží království

26.06.2016

Kázání při bohoslužbě v Troubelicích - 26. červen 2016


Publikováno: 04.07.2016 17:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 12,3-8 Sedm charismat a služeb

18.06.2016

Kázání na církevním zastupitelstvu – 18. červen 2016


Publikováno: 04.07.2016 17:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 17, 24-27 Chrám projevem vděčnosti a dobrovolnosti

11.06.2016

Kázání k 80. výročí Husova sboru v Čelákovicích - 11. červen 2016


Publikováno: 04.07.2016 17:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 26,69-75 Jeronýmův příběh zapření a odváženého vyznání

29.05.2016

Kázání k 600. výročí mučednické smrti M. Jeronýma Pražského v kostela sv. Václava v Praze na Zderaze - 29. květen 2016


Publikováno: 30.05.2016 11:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sk 2,32-47 Duch svatý a život církve

16.05.2016

Svatodušní kázání na ÚÚR - 16. květen 2016 


Publikováno: 17.05.2016 09:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mt 13,44-46 Vládnout znamená sloužit Bohu (Dt 17,14-20, Zj 21,15-27)

08.05.2016

Kázání k výročí Karla IV. při bohoslužbě v NO Praha 6-Dejvice - 8. březen 2016 


Publikováno: 17.05.2016 09:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Tt 2,1-15 Zdravé učení, které buduje sbor

22.04.2016

Kázání na synodě plzeňské diecéze CČSH - 22. duben 2016


Publikováno: 09.05.2016 13:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Fp 3,7-8 Ztráta a zisk

16.03.2016

Kázání před Velikonocemi na vikariátní konferenci v Olomouci - 16. březen 2016


Publikováno: 09.05.2016 13:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

J 10,22-30 Víra poznávacím znakem Ježíšových ovcí

17.04.2016

Kázání v NO Turnov - 17. duben 2016


Publikováno: 09.05.2016 13:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Př 3,1-7 Komenského škola víry a vědění

16.04.2016

Kázání při bohoslužbě k J. A. K. u příležitosti 400. výročí jeho ordinace bratrským knězem - Zlín - 16. duben 2016


Publikováno: 09.05.2016 13:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 24,1-12 Kříž a prázdný hrob - dvě znamení Velikonoc

26.03.2016

Velikonoční kázání v NO Rudná u Prahy a NO Praha 6-Dejvice - 26. březen 2016


Publikováno: 31.03.2016 10:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

J 19,17 Ježíš nesl svůj kříž

25.03.2016

Kázání na Velký pátek v kostele sv. Václava v Praze 2-Na Zderaze - 25. 3. 2016


Publikováno: 31.03.2016 10:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ž 140,2-3.7-1.12-14 Stát v zápase na správné straně (1 Pt 3,8 – 15, Mt 5,6.10)

06.03.2016

Kázání k výročí T. G. Masaryka a při vzpomínce na legionáře ve sboru CČSH v Praze 4-Spořilově - 6. březen 2016


Publikováno: 15.03.2016 15:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1K 10,13 Boží věrnost ve zkouškách

28.02.2016

Kázání na 3. postní neděli v NO Praha 2-Nové Město - 28. únor 2016


Publikováno: 15.03.2016 15:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1K 10,1-5.11-13 Starozákonní obrazy křtu a večeře Páně

24.02.2016

Kázání na studentské bohoslužbě v Praze 10-Vinohradech - 24. únor 2016


Publikováno: 15.03.2016 15:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Fp 3,17-4,1 Výzva k napodobování a síla příkladu

21.02.2016

Kázání na 2. postní neděli na vikariátě v Poděbradech - 21. únor 2016


Publikováno: 15.03.2016 15:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 10, 8-13 Věřit srdcem, vyznávat ústy a životem

14.02.2016

Postní kázání v Praha 10 – Strašnicích - 14. únor 2016


Publikováno: 22.02.2016 08:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 8,35-39 Ani smrt od Boží lásky neodloučí

16.01.2016

Promluva k výročí Jana Palacha v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí - 16. leden 2016


Publikováno: 19.01.2016 14:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 3,16-17.21-22 Křest, modlitba a Boží synovství

10.01.2016

Kázání na 1. něděli po Zjevení v kostele sv. Václava v Praze 2-Na Zderaze - 10. leden 2016 


Publikováno: 19.01.2016 14:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 2,15-21 Jméno nad každé jméno

04.01.2016

Kázání na začátku nového roku 2016 při pobožnosti na ÚÚR - 4. leden 2016


Publikováno: 19.01.2016 14:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

J 1,9-14 Zjevený a skrytý Kristus

25.12.2015

Vánoční kázání v Husově sboru v Praze 7-Holešovicích - 25. prosinec 2015


Publikováno: 19.01.2016 14:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Mi 5,1-4a Micheášovo proroctví o Betlému

20.12.2015

Kázání na 4. adventní neděli v NO Praze-Spořilově - 20. prosinec 2015


Publikováno: 19.01.2016 14:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sof 3,14-20 Sofonjášova výzva k radosti a její tři důvody

13.12.2015

Kázání na 3. adventní neděli v Husově sboru v Praze 2 na Vinohradech - 13. prosinec 2015


Publikováno: 05.01.2016 13:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 1,5-25 Vyprávění o narození Jana Křtitele a Boží zaslíbení o něm (Mal 3,1-4; Fp 1,3-11)

06.12.2015

Kázání na 2. adventní neděli ve sboru v Praze 6-Dejvicích - 6. prosinec 2015


Publikováno: 07.12.2015 10:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 1,5-23 Zachariášova modlitba v chrámě (Mal 3,1-4; Fp 1,3-11)

05.12.2015

Kázání u sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí - 5. prosinec 2015


Publikováno: 07.12.2015 10:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jr 33,14-16 Jeremjášovo proroctví o Výhonku Boží spravedlnosti

30.11.2015

Adventní kázání na ÚÚR v Praze – 30. listopad 2015


Publikováno: 02.12.2015 10:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Zj 1,4b-8 Ten, který byl, je a přichází (Ž 84, J 14,1-7)

29.11.2015

Kázání na 1. adventní neděli v kostele sv. Václava v Praze Na Zderaze – 29. listopad 2015


Publikováno: 02.12.2015 10:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 11,46.52-53 Klíč poznání (Př 8,6-14, 1 Tm 4,14-16)

Kázání při zahajovacích studentských bohoslužbách v Husově sboru v Praze 10-Vinohradech – 7. říjen 2015


Publikováno: 23.11.2015 16:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Žd 4,14-16 Přístup k trůnu Boží milosti (Ž 84, J 14,1-7)

15.11.2015

Kázání u příležitosti 110. výročí kostela v Lovosicích – 15. listopad 2015


Publikováno: 23.11.2015 16:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Te 4,13-18 Bůh nás přivádí k životu spolu s Ježíšem

01.11.2015

Kázání na Památku zesnulých – Rudná u Prahy – 1. listopad 2015


Publikováno: 10.11.2015 16:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sk 11,19-30 Tři charakteristické rysy církve v Antiochii

25.10.2015

Kázání k 90. výročí Husova sboru v Brně - Králově Poli - 25. říjen 2015


Publikováno: 29.10.2015 10:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ez 34,11-16 Pět úkolů pastýřů podle Ezechiela

14.09.2015

Kázání na výjezdovém zasedání Řídícího výboru ERC – září 2015


Publikováno: 08.10.2015 11:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Žd 3,4-6 Kristus je Pán nad celým domem církve

06.09.2015

Kázání k 90. výročí Sboru dr. K. Farského ve Vysokém nad Jizerou - září 2015


Publikováno: 08.10.2015 11:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sk 13,13-23.36-39 Pavlovo kázání v synagóze a jeho povzbuzení k víře

05.09.2015

Ž 122,1-9, Mt 5,17-20

Kázání v Lipníku nad Bečvou – září 2015


Publikováno: 08.10.2015 11:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Pt 4,12-19 Husův podíl na Kristově utrpení a jeho vytrvalost víry

04.07.2015

Kázání při poutní bohoslužbě v Kostnici - červenec 2015


Publikováno: 08.10.2015 11:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 21,12-15 Řeč i moudrost Betlémského kazatele

06.07.2015

Kázání v Betlémské kapli v Praze – červenec 2015


Publikováno: 08.10.2015 10:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

L 12,33-37 Odpuštění a smíření cestou k nevyčerpatelnému pokladu v nebi

20.06.2015

Kázání na 15. pouti na Sázavě - červen 2015


Publikováno: 08.10.2015 10:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

2 Tm 4,1-8 Naplňování Husova odkazu předáváním evangelia dnes

29.06.2015

Kázání na den apoštolů Petra a Pavla při otevření modlitebny v Husinci - červen 2015


Publikováno: 07.10.2015 17:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 Pt 4,19 Husova odevzdanost Kristu a jeho milosti

27.06.2015

Kázání na církevním zastupitelstvu - červen 2015


Publikováno: 07.10.2015 16:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ř 10,12-17 Cesta k víře a její předpoklady

23.05.2015

Kázání při jáhenském svěcení - kostel sv. Václava na Zderaze - květen 2015


Publikováno: 07.10.2015 16:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

1 K 15,8-11 (1-11) Pavlovo svědectví o vzkříšeném Kristu

Sk 10,34-43; J 20,1-18

Velikonoční kázání – duben 2015


Publikováno: 20.04.2015 20:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

J 18,10 -11 Petrova horlivost bez duchovního poznání

Kázání na Velký pátek – duben 2015


Publikováno: 20.04.2015 20:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

J 3,21 Dílo konané v Bohu

Promluva k výročí sochaře Jana Znoje – Husův sbor v Praze 10 - Vinohrady – březen 2015


Publikováno: 02.04.2015 11:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Žd 13,17-20 Vést znamená odpovědnost za sebe i za druhé

Texty: (SZ) Ez 34,11-15; (epištola) Žd 13,17-20; (Evangelium) J 10,14-17 

Kázání k znovuuvedení do funkce pražského biskupa Davida Tonzara – únor 2015


Publikováno: 02.04.2015 11:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

1 Pt 3,18-22 Vstup do Noemovy archy předobrazem křtu

Kázání 1. postní neděli – únor 2015


Publikováno: 02.04.2015 11:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

2 K 5,18-6,2 Bůh v Kristu nás smířil sám se sebou

Kázání k začátku postní doby – únor 2015


Publikováno: 02.04.2015 11:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

J 1,43-51 „Hle pravý Izraelita, v němž není lsti“

Kázání - leden 2015


Publikováno: 04.02.2015 15:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ř 16,25-27 Tajemství odkrývané ve vánočním evangeliu

Kázání na 4. adventní neděli – prosinec 2014


Publikováno: 04.02.2015 15:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

J 1,6-8.9-28 Čemu nás učí Jan Křtitel

Kázání v kapli v Domě důstojného stáří v Brně při adventní bohoslužbě – prosinec 2014


Publikováno: 04.02.2015 15:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mk 13,24-37 Ježíšova řeč o příchodu Božího království

Adventní kázání – prosinec 2014


Publikováno: 09.12.2014 11:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Zj 7,9-10 Vděčná píseň vykoupených

Kázání na svátek svědků Páně a konference „Církev a média“ – listopad 2014


Publikováno: 09.12.2014 11:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

L 22,16.19-20 Potřebné kroky než zasedneme k Ježíšovu stolu

Ž 23,5-6 1 K10, 16 -17

Kázání pro děti k prvnímu přijímání – listopad 2014


Publikováno: 09.12.2014 11:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

J 5,24 Ježíšův výrok o věčném životě

Kázání v Blansku - listopad 2014


Publikováno: 09.12.2014 11:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mt 22,34 nn Dvojpřikázání lásky

Kázání v Rychvaldě - říjen 2014


Publikováno: 09.12.2014 11:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ezd 5,3-16 Obnova chrámu projevem sounáležitosti a služby Bohu

Ef 2,19-22; J 7,28-29

Kázání u příležitosti 75. výročí Husova sboru v Náměšti nad Oslavou – září 2014


Publikováno: 03.10.2014 11:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Fp 2,6-11 Ponížení a vyvýšení Krista

Kázání k výročí Sboru Kristova kříže v Plzni – září 2014


Publikováno: 03.10.2014 11:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

J 6, 66 – 69 Víra, poznání a vyznání prof. Zdeňka Trtíka

Iz 40, 13-14; Tt 1,1,-4

Kázání v Husově sboru v Praze – Holešovicích – září 2014


Publikováno: 03.10.2014 11:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

L 13,6-9 Podobenství o fíkovníku bez ovoce

Kázání na zasedání řídícího výboru ekumenické rady církví - září 2014 


Publikováno: 03.10.2014 11:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

1 S 8,4-22 Boží království přes hranice prostoru a času

Kázání při bohoslužbě v rámci setkání krajanů v kostele sv. Václava v Praze Na Zderaze – září 2014 


Publikováno: 03.10.2014 11:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ř 9,1-5 Výsady Izraele a společné kořeny

Kázání v Brně - Maloměřicích, Botanická - srpen 2014


Publikováno: 03.10.2014 11:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

L 9,28-36 Boží hlas z hory Tábor

Dt 28,1-2; Sk 5,19-29

Kázání k 75. výročí sboru CČSH v Táboře – červen 2014


Publikováno: 28.07.2014 09:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Sk 20,28-32 Církev svěřená do Boží milosti

Kázání k výročí dr. K. Farského – Vysoké n. Jizerou - červen 2014 


Publikováno: 04.07.2014 14:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ř 8,18-28 Duch přichází na pomoc v naší slabosti

Svatodušní kázání – červen 2014


Publikováno: 04.07.2014 14:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 19,38-42 (20,1-9) Pohled víry do velikonoční Boží zahrady

Velikonoční kázání – duben 2014


Publikováno: 05.05.2014 12:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 19,34 Voda a krev z Ježíšova boku

Promluva na Velký pátek – duben 2014


Publikováno: 05.05.2014 12:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ř 5,1 Pokoj s Bohem skrze Ježíše

Postní kázání – březen 2014


Publikováno: 26.03.2014 14:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mt 6,1-6.16-18 Skutky spravedlnosti plynoucí z živé víry

Kázání k zahájení postní doby – březen 2014


Publikováno: 14.03.2014 13:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 10,1-6 Šířit pokoj a zachovat si ho v srdci

Kázání k 550. výročí mírové mise krále Jiřího z Poděbrad - březen 2014 


Publikováno: 14.03.2014 13:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Iz 2,1-5 Izajášovo vidění proměny zbraní v nástroje pokoje

Adventní kázání – prosinec 2013 


Publikováno: 14.03.2014 13:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ž 137,1-6 Neztrácet vizi naděje v čase nesvobody i svobody

Kázání k 17. listopadu – listopad 2013 


Publikováno: 14.03.2014 13:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 18,9-14 Chrám místem společné i osobní modlitby

Kaz 4,17-5,1.6  Sk 2,46-47 

Kázání k 77. výročí Sboru Jakoubka ze Stříbra v Příbrami – říjen 2013


Publikováno: 18.11.2013 13:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Kaz 9,11-18 Chvála Boží moudrosti

1K 2,6-9  Mt 11,25-30; Písně č. 106 a č. 291

Kázání při studentské bohoslužbě – říjen 2013


Publikováno: 18.11.2013 13:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 18,1-8 Víra provázena vytrvalou modlitbou

Kázání – Vrchlabí a Vysoké n. J. – říjen 2013


Publikováno: 18.11.2013 13:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ko 1,1-8 Víra, láska a naděje – dary Ducha Božího

Kázání k biřmování – Rychnov n. K. a Kostelec n. O. – září 2013

J 15,16


Publikováno: 08.10.2013 15:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ř 8,14-17 Nepřijali jsme Ducha otroctví, ale synovství

Svatodušní kázání – květen 2013 


Publikováno: 21.05.2013 11:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

1K 3,5 –11 Být služebníkem, spolupracovníkem a rozumným stavitelem

Kázání ke kněžskému svěcení Františky Kláskové – Dvůr Králové nad Labem – 4. 5. 2013


Publikováno: 21.05.2013 11:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 20,16-18 Jdi k mým bratřím

Kázání na Hod Boží velikonoční, březen 2013, Husův sbor v Praze – Dejvicích


Publikováno: 16.04.2013 11:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 23,13-14.40-41.47 Spravedlivý umírá za nespravedlivé

Zamyšlení nad pašijovým příběhem

Velký pátek - kostel sv. Václava v Praze 2 – Novém Městě - březen 2013 


Publikováno: 16.04.2013 11:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ž 118 Požehnaný král přicházející ve jménu Hospodinově

Kázání na Květnou neděli, Praha 6 – Břevnov, březen 2013

Fp 2,5-11;  L 19,29-40; Písně: 239, 162, 160


Publikováno: 16.04.2013 11:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 12,1-8 Předvellikonoční večeře s Ježíšem v Betanii

Kázání - postní doba - březen 2013


Publikováno: 16.04.2013 11:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dt 8,1-11 Připomínání dosavadní cesty a vděčnost vůči Bohu

1 K 10,1-4.13; L 13,6-9.18-22

Kázání při 90. narozeninách bratra faráře J. E. Böhma v Žamberku, březen 2013


Publikováno: 22.03.2013 09:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 2,25-34 Promluva při rozloučení s bratrem farářem Vladimírem Valíčkem

Husův sbor v Českých Budějovicích – únor 2013


Publikováno: 28.02.2013 20:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 4,1-13 Duch svatý a Boží slovo v příběhu Ježíšova pokušení

Kázání k zahájení postní doby – únor 2013 


Publikováno: 28.02.2013 20:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 15,13; L 10,35 Téma peněz v Ježíšových podobenstvích

Kázání na ústřední radě – leden 2013


Publikováno: 28.02.2013 19:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 4,16-21 Ježíšův program Božího království vyhlášený v synagoze v Nazaretu - leden 2013


Publikováno: 28.02.2013 19:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 2,21 Začátek roku s Ježíšovým jménem

Sk 8,4-12;  Fp 2,5-13

Kázání na Nový rok – leden 2013, chrám sv. Mikuláše v Praze – Starém Městě


Publikováno: 04.01.2013 13:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Sf 3,14 - 20 Tři důvody k radosti podle proroka Sofoniáše

Fp 4,4-7   L 3,7-18

Kázání na 3. adventní neděli – prosinec 2012


Publikováno: 04.01.2013 13:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Fp 1,3 – 11 Adventní apoštolova modlitba

Kázání na druhou adventní neděli – prosinec 2012


Publikováno: 14.12.2012 14:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 21,29-36 Tři překážky a dvě dobré směrovky na cestě k Božímu království

Adventní kázání – prosinec 2012


Publikováno: 14.12.2012 14:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

1Tm 4,12-16 Pokrok ve studiu i duchovním životě

Kázání při studentské bohoslužbě – říjen 2012  

Sírachovec 51,12-17; Mt 11,25-30; Písně 106; 312


Publikováno: 30.10.2012 16:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 6,68 Pane, ty máš slova věčného života

Kázání při rozloučení se sestrou farářkou Svatomírou Mendelovou - 19. 10. 2012 Husův sbor v Praze - Vinohradech


Publikováno: 30.10.2012 16:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ž 4,7-8 Boží obdarování a blízkost

Kázání při poděkování za úrodu v Jablonném v Podještědí – říjen 2012


Publikováno: 30.10.2012 16:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

2 Pa 2,3-4 Hospodinův chrám odrazem jeho velikosti

Kázání v Lounech - září 2012 


Publikováno: 30.10.2012 15:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dt 17,14-20 Kníže Václav v zástupu Kristových svědků

Kázání v kostele sv. Václava Praze 2 – Novém Městě - září 2012

1 Pt2,11-17; L 22, 25-26


Publikováno: 30.10.2012 15:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ef 4,11-16 Budování církve v návaznosti a vzájemnosti

Kázání na teologické konferenci – Brno 2012

Am 9,11-15; Mt 16,13-18


Publikováno: 30.10.2012 15:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Tvůrce a jeho dílo: Kázání k výročí F. Bílka – Chýnov – září 2012

Texty: Kaz 11,6; 12,13-14; 1 K 3,11-14; J 17,1-4


Publikováno: 30.10.2012 15:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Joz 24,1 – 2a 14-17.18b Rozhodování, vyznání a věrnost ve službě Bohu

Ef 6,10 – 18; J 6,56 - 69 

Kázání u příležitosti 80. narozenin bratra faráře Mgr. Miroslava Fiedlera, Ústí nad Labem – srpen 2012 


Publikováno: 29.08.2012 16:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 6, 41 – 51 Boží přitažlivost a přicházení ke Kristu

Kázání v kostele sv. Václava v Praze 2 – srpen 2012


Publikováno: 27.08.2012 11:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Solunští apoštolové odkazují k počátkům víry

Kázání na svátek Cyrila a Metoděje – červenec 2012

Ž 96,1-9a
1Te 2,10-13
L 9,1-6

Publikováno: 11.07.2012 11:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 3,22-30 Tajemství velikosti Jana Křtitele

Kázání ke svátku Jana Křtitele – červen 2012


Publikováno: 28.06.2012 16:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Sk 8,14 - 17 Prosba za dar Ducha a vzkládání rukou

Svatodušní kázání – květen 2012


Publikováno: 08.06.2012 11:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 17,6-19 Ježíš se přimlouvá za své učedníky ve světě

Kázání v Prostějově – květen 2012


Publikováno: 01.06.2012 09:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Sk 1,15 – 17.21-26 Kristus obnovuje a spojuje kruh svých učedníků

Kázání  na synodě pražské diecéze ve Vlašimi – květen 2012


Publikováno: 18.05.2012 15:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Joz 22. kap. (9-16.21-27.30-34) Oltář svědectví společné víry

Kázání u příležitosti 75. výročí znovuotevření kostela J. A. Komenského v Kostelci nad Orlicí – květen 2012 


Publikováno: 18.05.2012 11:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 10,11 -18 Poznávací znaky dobrého a špatného pastýře

Duben 2012 - Teplice


Publikováno: 10.05.2012 16:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Sk 3,12 - 19 Petrovo kázání v jeruzalémském chrámu

Duben 2012 - Chýnov


Publikováno: 10.05.2012 16:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 20, 19 – 31 Poslání učedníků a dar Ducha

Kázání při jáhenském svěcení – Hostivice – duben 2012


Publikováno: 04.05.2012 11:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 20,1-18 Náš běh za Kristem není marný

Velikonoční kázání – kostel sv. Václava v Praze 2 – Novém Městě - duben 2012


Publikováno: 04.05.2012 11:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mk 11,1-11 Květná neděle vstupní branou Velikonoc

Kázání na Květnou neděli v chrámu sv. Mikuláše v Praze – březen 2012


Publikováno: 13.04.2012 15:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 12,20-33 J. A. Komenský služebníkem Krista

Kázání v Přerově – březen 2012


Publikováno: 27.03.2012 09:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 3,14 – 15 Pohled víry k Božímu vítězství

Nu 21,4-9  Kázání na 4. postní neděli Roudnice n. L. – březen 2012


Publikováno: 27.03.2012 09:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 2,13-23 Horlivost pro tvůj dům strávila mě

Kázání k výročí kněze Jana Želivského – Humpolec - březen 2012


Publikováno: 27.03.2012 09:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mk 1,12-13 Mezi dravou zvěří a anděly

Postní kázání – únor 2012


Publikováno: 02.03.2012 10:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 8,1-11 Ježíš a cizoložnice

Husův sbor v Praze 10 – Vinohradech - postní kázání - únor 2012


Publikováno: 02.03.2012 10:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

2 Kr 2,1-12 Předávání víry a přebírání úkolů - únor 2012

2 K 4,2-6; Mk 9,2-9


Publikováno: 01.03.2012 16:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 14,15-17 Promluva při rozloučení s bratrem farářem Mgr. Milanem Krchňákem

Ž 27,1-2.4-5.7-10.13-14; Ř 8,6-17


Publikováno: 01.03.2012 16:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mk 1,40-45 Bůh nás v Kristu očišťuje - únor 2012


Publikováno: 13.02.2012 16:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 1,43 - 51; Ř 8,28 - 30 Následuj mě a přesvědč se

Kázání v Husově sboru v Českých Budějovicích - leden 2012


Publikováno: 23.01.2012 10:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 2,1-20 Bůh má v lidech zalíbení

Vánoční kázání – Půlnoční bohoslužba v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Starém Městě – prosinec 2011


Publikováno: 03.01.2012 10:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 1,26-38 Dvě zaslíbení zvěstovaná Marii

Kázání 4. adventní neděli – Děčín - prosinec 2011


Publikováno: 03.01.2012 10:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Iz 61,1-4.8-11 Adventní obnova vnitřní a vnější

Kázání na 3. adventní neděli - prosinec 2011


Publikováno: 16.12.2011 17:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mk 1,1-8 Advent návratem k počátku

Kázání na 2. adventní neděli – 2011


Publikováno: 16.12.2011 17:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mk 13,24-37 Bdělost u dveří Božího království

Kázání na 1. adventní neděli – listopad 2011


Publikováno: 16.12.2011 17:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 19,1-10 Kristus hostem v domě Zachea - listopad 2011


Publikováno: 16.12.2011 17:11
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Zj 7,15 Služebníci mu slouží v jeho chrámě dnem i nocí – listopad 2011

Kázání na Svátek mučedníků a všech svědků Páně – Sbor krále Jiřího v Poděbradech 

Texty: Zj 7,9-17; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12


Publikováno: 08.11.2011 11:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Svoboda jako samostatné rozhodování a služba druhým

Zamyšlení k 28. říjnu při Pouti na Říp 2011


Publikováno: 08.11.2011 11:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mt 13,52 Nové i staré z Božího bohatství

Promluva v Domě Bible - říjen 2011


Publikováno: 04.11.2011 10:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mt 22, 34 -40 Dvojpřikázání lásky cestou k pokoji

Kázání ve Sboru Knížete míru v Lipníku nad Bečvou – říjen 2011


Publikováno: 04.11.2011 10:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 14,20-21 Svědectví o Pravdě životem a uměním

Kázání k 70. výročí Františka Bílka – Husův sbor v Českých Budějovicích – říjen 2011

Texty: Př 2,6-10; Ko 2,2-3   Písně: 117; 176


Publikováno: 18.10.2011 13:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 17,5-7 Společná prosba o dar víry - říjen 2011


Publikováno: 18.10.2011 13:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mt 21,23-32 Jdi pracovat na mou vinici

Kázání v kostele sv. Václava v Praze 2 – Novém Městě při bohoslužbě s pověřením pastorační asistentky – září 2011 


Publikováno: 27.09.2011 12:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ježíš Kristus v našem středu Mt 18,18-20

Kázání ve Vlašimi - září 2011


Publikováno: 07.09.2011 10:56
Vložil(a): TomአButta, patriarcha / Marie Trtíková

2 Sa 7,1-14a Duchovní dům utvářený Kristovou láskou

Ef 2,20-22  J 14,23-24 - Kázání u příležitosti 80. výročí znovuotevření dřevěného kostela Všech svatých v Dobříkově


Publikováno: 22.06.2011 13:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

1 K 12,7 Dary Ducha ke společnému prospěchu

Svatodušní kázání – červen 2011


Publikováno: 14.06.2011 15:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Př 24,14 Zamyšlení o zvonu naděje


Publikováno: 14.06.2011 15:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

1Pt 2,1-10 Jsme Boží lid

Kázání – květen 2011 – Semily, Bozkov 


Publikováno: 26.05.2011 11:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 19,26-27 Marie a Jan u Ježíšova kříže

Kázání na Velký pátek - duben 2011


Publikováno: 04.05.2011 14:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 20, 1 - 18 Velikonoční příběh kříže a vzkříšení

Kázání na Hod Boží velikonoční – duben 2011


Publikováno: 02.05.2011 13:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mk 11,1-10 Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně

Kázání na Květnou neděli – Žďár na Sázavou – duben 2011


Publikováno: 02.05.2011 13:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 8,32; J 13,35 Promluva u příležitosti odevzdání zvonů - duben 2011


Publikováno: 12.04.2011 10:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 9,1-41 O duchovním vidění - duben 2011


Publikováno: 05.04.2011 14:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

J 3,1 – 17 Masarykova praktická a tolerantní víra

Gn 12,1-4a; Ř 4,1-5.13-17

„Kdo věří v Syna člověk, má život věčný." J 3,15 - kázání březen 2011


Publikováno: 31.03.2011 10:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Gn 2,15-17; 3,1-7 Tři pokušení jak zapomenout na Boha

Ř 5,12-19; Mt 4,1-11 - Postní kázání - březen 2011


Publikováno: 18.03.2011 16:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ex 24,12-18 Mojžíš s Jozuem na Boží hoře

2 Pt 1,16-21; Mt 17,1-9     


Publikováno: 18.03.2011 16:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mt 6,1-6.16-18 Cesta k postnímu sebepoznání a vnitřní ukázněnosti

Kázání na Popeleční středu – březen 2011


Publikováno: 10.03.2011 15:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

1 Tm 4,7 Cvič se ve zbožnosti

Promluva k bohoslovcům o duchovním životě – únor 2011 Texty: Joz 1,8; 1 Tm 4,6-10; L 11,1-4
Publikováno: 01.03.2011 16:34
Vložil(a): Marie Trtíková

Mt 5,38 – 48 Nový vztah k nepřátelům

Kázání v Praze – Ďáblicích - únor 2011
Publikováno: 01.03.2011 16:10
Vložil(a): Marie Trtíková

Mt 5,21-37 Ježíš vykládá tři příkázání Desatera

Kázání v Kapli Domu důstojného stáří v Brně, Maloměřicích – únor 2011
Publikováno: 21.02.2011 11:40
Vložil(a): Marie Trtíková

Mi 6,1-8 Tři Boží požadavky oznámené prorokem Micheášem

Kázání ve Žďáru nad Sázavou - leden 2011
Publikováno: 03.02.2011 11:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

1 Pt 3,10-16b Milovat život a vidět dobré dny

Myšlenky pro kázání u příležitosti 65. narozenin bratra Ing. Petra Hladíka a připomenutí songových bohoslužeb v CČSH - leden 2011
Publikováno: 03.02.2011 11:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ž 22,2 Ježíšovo zvolání v opuštěnosti na kříži

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Mk 15,34 - Kázání k aliančnímu týdnu modliteb - leden 2011
Publikováno: 03.02.2011 11:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Advent znamená vidět i v poušti zahradu Iz 31,1-10; Mt 11,2-11

kázání k 80. výročí Husova sboru v Praze – Vršovicích – advent – prosinec 2010
Publikováno: 16.12.2010 16:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Iz 11,1-10 Boží dítě nás vede ke smíření a vzájemnosti - Ř 15,4-13; Mt 3,1-12 - adventní kázání – prosinec 2010


Publikováno: 10.12.2010 10:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ř 13,11-14a Den Kristův se přibližuje - adventní kázán - prosinec 2010


Publikováno: 10.12.2010 09:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Zj 14,13 Blaženost zesnulých v Kristu

Kázání k památce zesnulých – říjen 2010 – Ostrava Mariánské Hory; Heřmanice - Mt 16,24-27
Publikováno: 24.11.2010 16:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Mt 8,23 – 27 Ježíš projevuje svou moc a tiší bouři

Kázání – listopad 2010 – Praha 4 - Spořilov
Publikováno: 24.11.2010 16:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Kaz 11,1-4.6 Pouštěj svůj chléb po vodě

Kázání v kapli diakonie v ČCE v Krabčicích v rámci poutě na Říp – říjen 2010
Publikováno: 26.10.2010 11:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

1Tm 4,12-5,2 Ujmi se předčítání, kázání a vyučování

Kázání k jáhenskému svěcení Františky Kláskové - Hradec Králové 23. 10. 2010 /Ž 119,12-16; J 13,3-15/
Publikováno: 26.10.2010 11:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ž 67,2-8 Země vydala plody - Sk 14,15b-17; J 6,30-33

Kázání k poděkování za úrodu – Jaroměř - říjen 2010
Publikováno: 13.10.2010 11:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Př 16,9 2Te 3,5 Uvažování o společné cestě a spolehnutí na Boha

Kázání ke stříbrné svatbě manželů Štěpána a Lenky Kláskových, Hradec Králové
Publikováno: 13.10.2010 11:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ex 25,1-9 Ať mi udělají svatyni - Žd 9,1–11; J 14,1b-2

Kázání k 75. výročí Husova sboru v Chrudimi – září 2010
Publikováno: 13.10.2010 10:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

L 9,51-58 Ježíš neměl, kam by hlavu složil

Kázání při ekumenické bohoslužbě v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni – téma migrace - září 2010
Publikováno: 20.09.2010 15:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Vyzbrojeni vírou, láskou a nadějí

Kázání při Konferenci k 90. výročí CČSH v Novoměstské radnici v Praze 18. září 2010 Ž 146,1-6 1 Te 5,8-9 Mt 12,15-21
Publikováno: 20.09.2010 12:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ju 20 – 21 Stavět na víře, lásce a naději

Kázání - Husinec u Prachatic, květen 2010
Publikováno: 09.07.2010 11:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Jk 1,2-12 Husova osvědčenost v rozmanitých zkouškách

Kázání při ekumenické bohoslužbě v Husinci – 6. 7. 2010
Publikováno: 09.07.2010 11:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ž 103, 1 - 4 Vděčné díkůvzdání u příležitosti narozenin

Kázání u příležitosti 70. narozenin bratra faráře Lubomíra Polinského - červen 2010
Publikováno: 29.06.2010 15:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ž 134 Vděčná píseň Hospodinových služebníků

Kázání u příležitosti 80. narozenin emeritního biskupa - patriarchy Mgr. Vratislava Štěpánka, a 55. výročí kněžského svěcení ses. farářek Mgr. Ludmily Štěpánkové a Mgr. Květoslavy Bezdičkové - Husův sbor v Brně na Botanické - červen 2010
Publikováno: 29.06.2010 15:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Sk 9, 31 Vnitřní i vnější růst Kristovy církve - červen 2010

Texty: Ž 122,6 – 9; Mk 9,50 Písně: 112; 160
Publikováno: 25.06.2010 10:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Jk 1,27 Farského úsilí o pravou a čistou zbožnost

Kázání ke dni dr. Karla Farského – červen 2010
Publikováno: 25.06.2010 09:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Ž 133 Boží dobro zakoušené ve společenství


Publikováno: 14.06.2010 10:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Am 5,14-15a Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro

Kázání v Husově sboru na Vinohradech při bohoslužbě k 65. výročí ukončení 2. světové války Ř 12,9-21; Mt 6,31-33
Publikováno: 12.05.2010 12:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Sk 13,26-33 Pavlovo svědectví o Vzkříšeném

Kázání ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Kunčicích pod Ondřejníkem – duben 2010 Ž 66,1-3; J 20,1-9
Publikováno: 29.04.2010 12:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mk 16,1-7 Tři vyznání velikonoční víry

Velikonoční kázání – duben 2010
Publikováno: 22.04.2010 14:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Fp 2,1-12 Ježíšova osvobozující pokora

Kázání na Květnou neděli ve Sboru smíření v Rudolfově – březen 2010 Mt 21,1-9
Publikováno: 22.04.2010 14:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 2,42-52 Být tam, kde jde o věc našeho Otce

Kázání k 90. výročí CČSH – 10. 1. 2010 - rozhlasová bohoslužba ve sboru v Brně II. Nové sady
Publikováno: 28.01.2010 15:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Oz 6,6 Milosrdenství chci a ne oběti

Kázání k 8. lednu 2010 v chrámu sv. Mikuláše Jr 7,1-7 Mt 21,10-16
Publikováno: 28.01.2010 14:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

J 1,1-14 Slovo se stalo tělem

Kázání na prolog Janova evangelia – prosinec 2009
Publikováno: 28.01.2010 14:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 21,23–33 Spása a vykoupení jsou nám blízko

Kázání na 1. adventní neděli – listopad 2009 Ř 13,11-14 Ž 25,2-3a
Publikováno: 28.01.2010 14:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Za 8,1-17 Život v pravdivosti a lásce

Promluva k 17. listopadu na církevním zastupitelstvu dne 21. listopadu 2009 v Husově sboru v Praze - Dejvicích
Publikováno: 28.01.2010 14:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Neh 2,17-20 Nehemjášovo dílo obnovy

Kázání k 28. říjnu – Hradec Králové, říjen 2009 Žd 10,32-36; J 8,31-36
Publikováno: 24.11.2009 08:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 Kr 5,15-26 Chrám nerozděluje, ale spojuje

Kázání k výročí Husova sboru v Náměšti nad Oslavou - říjen 2009 Ef 2,11-15; L 21,37-38
Publikováno: 24.11.2009 08:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 Tm 6,11b–16 Bojuj dobrý boj víry

Kázání v Husově sboru v Čelákovicích k jáhenskému svěcení sestry Miry Poloprutské – 11. 10. 2009 Ž 89,12-19; J 18,36-37
Publikováno: 12.11.2009 14:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ex 40,1-9 Sbor místem setkání s lidmi a s Bohem

Kázání při 80. výročí Husova sboru v Brně na Botanické – říjen 2009 Žd 3,2-6; Mt 4,23-5,2
Publikováno: 09.10.2009 11:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 Pt 1,3-7a 2,21-23 Dědictví darované Bohem

Kázání na svátek sv. Václava – září 2009 2 S 5,1-4; Mt 16,24-27
Publikováno: 01.10.2009 14:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Za 4,1-10 Dílo malých začátků, ale přesto dílo Ducha

Kázání při výročí Husova sboru v Českých Budějovicích – září 2009 Ef 2,20-22; Mt 13,31-32
Publikováno: 01.10.2009 14:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ř 12,4-11 Jsme jedno tělo a máme rozličné dary Ducha

Kázání na teologické konferenci duchovních CČSH – září 2009
Publikováno: 22.09.2009 13:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Nu 21,7-9 Kříž znamením oběti, smíření a života

Kázání u příležitosti 15. výročí Sboru Kristova kříže v Plzni – září 2009 Ko 1,19-23; J 3,13-17
Publikováno: 22.09.2009 13:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ž 62,2-3.6-8 Bůh je můj hrad

Promluva na hradě Krakovci pro účastníky mládežového setkání – 9. 8. 2009 1Pt 2,6-10; Mt 7,24-28
Publikováno: 22.09.2009 13:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ef 6,10-17 "Oblecte plnou zbroj Boží"


Publikováno: 03.08.2009 10:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Sk 4,32-35 "Společenství jedné mysli a jednoho srdce"


Publikováno: 03.08.2009 10:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 9,28-36 "Ježíšovo proměnění na hoře"


Publikováno: 03.08.2009 10:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mal 2,4b-9 "Kněz je poslem Hospodina zástupů"


Publikováno: 23.07.2009 15:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ex 34,4-9 "Hospodin odkrývá své vlastnosti"


Publikováno: 23.07.2009 15:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Sk 14,20b-22 "Posilovat a povzbuzovat druhé v moci Ducha"


Publikováno: 23.07.2009 15:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ř 13,8.10 "Láska naplněním Kristova zákona"


Publikováno: 23.07.2009 15:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

J 17,11–19 "Ježíšova prosba za učedníky "


Publikováno: 23.07.2009 15:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 24,33-45 „Dotkněte se mne a přesvědčte se!“

Kázání – duben 2009, Šternberk
Publikováno: 14.05.2009 10:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

J 20,19-29 Shromáždění a jednotlivec ve velikonočním příběhu

Kázání v Trutnově – 19. 4. 2009 Ž 22,23-29; Žd 10,19-25
Publikováno: 14.05.2009 10:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

J 20,1-10 Janovo vidění očima lásky

Velikonoční kázání – duben 2009
Publikováno: 14.05.2009 10:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 22,54-62 Petrovo zapření a pláč

Kázání na začátek postní doby – únor 2009 Iz 61,1-3; Zj 7,9-17
Publikováno: 14.05.2009 10:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Am 8,1-7.11 Vytrvalá touha po spravedlnosti

Postní kázání – Brno - Královo Pole; Brno – Maloměřice; březen 2009
Publikováno: 14.05.2009 10:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mt 5,3 Pokora - začátek duchovní cesty

Kázání v Husově sboru ve Voticích – leden 2009 Iz 57,14-15; 1 Pt 5,5b-11
Publikováno: 14.05.2009 10:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Žalm 100 Tři důvody k vděčnému díkůvzdání

Ko 3,12-17; L 17,11-19; píseň č. 6 Kázání na přelomu roku 2008 a 2009 – Husův sbor v Praze – Vinohradech
Publikováno: 09.01.2009 12:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 2,15-20 Marie zachovávala všechno v mysli

Ž 29,1-4; Ř 1,1-6 Kázání na Hod Boží vánoční, chrám sv. Mikuláše v Praze – prosinec 2008
Publikováno: 09.01.2009 11:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mt 1,18-24 S námi Bůh

Joz 1,1-9; 2 K 4,5-6 Kázání na 4. adventní neděli – prosinec 2008
Publikováno: 09.01.2009 11:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ř 5,19-21 Adamovo provinění a milost Ježíše Krista

Iz 49,8-10 J 1,15-18 Adventní kázání – listopad 2008
Publikováno: 08.01.2009 12:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ř 15,4-6 Písmo zdrojem poučení, trpělivosti a naděje

2 Tm 3,14-17 L 21,27-33 Kázání ke Dni Bible – Ostrava-Svinov a Polanka - listopad 2008
Publikováno: 08.01.2009 12:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Žd 12,1-12 Pohled víry k zástupu svědků

Kázání v Poděbradech 1. 11. 2008 Zj 2,10b-11 J 5,24
Publikováno: 04.11.2008 09:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ž 92,13-16 Ti, kdo jsou v domě Hospodina zasazeni, ponesou plody

Kázání k 80. výročí Husova sboru v Praze 6 – Dejvicích – říjen 2008 Ez 41,17b-22; L 24,46-53
Publikováno: 21.10.2008 14:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Př 9,1-10 Moudrost prostřela před námi svůj stůl

Kázání při studentské bohoslužbě k zahájení akademického roku – říjen 2008 1 K 2,6-8; L 21,14-15
Publikováno: 17.10.2008 12:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 Kr 8,54-63 Šalomounovo požehnání při posvěcení chrámu

Kázání v Besednici – 4. 10. 2008 Sk 7,44-50; Mt 11,28-29
Publikováno: 17.10.2008 12:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ezd 1,1-6 Budování chrámu projevem naděje

Kázání k 70. výročí semilského sboru - září 2008 Žd 3,6 L 21,37-38
Publikováno: 03.10.2008 11:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

J 14,27 Pokoj světa a Kristův pokoj

Kázání u příležitosti založení společnosti „Chebský soudce“ – 19. 9. 2008
Publikováno: 23.09.2008 12:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 K 4,1-5 Služebníci Kristovi a správci Božích tajemství

Kázání na konferenci v Brně – září 2008
Publikováno: 16.09.2008 11:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mt 12,14-21 Boží vyvolení neznamená nadřazenost, ale službu

Ž 145,10-14; Iz 41,8-13 - kázání při bohoslužbě v rámci historických slavností v Tachově
Publikováno: 19.08.2008 09:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 Kr 8,1-9 Vnášení Božího slova do chrámu i každodenního života

Kázání u příležitosti 80. výročí sboru v Horažďovicích – červenec 2008 Ž 122 J 7,28-29
Publikováno: 30.07.2008 09:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Husova stálost křesťanského přesvědčení

Promluva ke svátku M. J. Husa na Kozím Hrádku, 6. 7. 2008 Ž 119,89-96 2 Tm 3,10-15 L 4,42-5,3
Publikováno: 09.07.2008 11:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 Pa 22,5-16 Přidat k získanému bohatství

Kázání u příležitosti 80. výročí Husova sboru v Jaroměři – červen 2008 1 K 3,6-9 J 16,33
Publikováno: 09.07.2008 10:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Gn 50,15-21 Lidé zamýšlejí zlo, ale Bůh to obrací v dobré

Kázání při bohoslužbě slova na církevním zastupitelstvu – červen 2008 Ž 103,1-5; Mt 18,21-22
Publikováno: 18.06.2008 13:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

2 Pt 3,9 Bůh má s námi trpělivost

Kázání při bohoslužbách ve Slaném – 1. června 2008
Publikováno: 02.06.2008 15:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Neh 6,1-16 Překážky díla obnovy a jeho uskutečnění

Kázání při májové pobožnosti, Praha – Hloubětín, květen 2008
Publikováno: 30.05.2008 09:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Př 16,24.27 Slovo jako oheň nebo jako med?

Biblické zamyšlení při jarním setkání v Praze 6 – Dejvicích – květen 2008
Publikováno: 26.05.2008 14:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 K 2,6-13a Nepřijali jsme ducha světa, ale Ducha z Boha

Svatodušní kázání při bohoslužbě se svátostí biřmování v Blansku - květen 2008 Př 2,6-10; J 16,7-15
Publikováno: 19.05.2008 09:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mk 7,1-9 Uctívat Boha nejen rty, ale i srdcem

Kázání na neděli Cantate v Husově sboru v Doubravě a v modlitebně v Karviné – duben 2008 Zj 3,18-20; Jr 8,4-9
Publikováno: 24.04.2008 09:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mt 5,1-12 Osm stupňů Hory blahoslavenství

Kázání při valném shromáždění České biblické společnosti – duben 2008
Publikováno: 24.04.2008 09:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

2 Tm 3,14-17 Od dětství znáš svatá Písma

Kázání při setkání metodiků vyučování náboženství CČSH – duben 2008
Publikováno: 17.04.2008 10:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 K 13,1-13 A tak zůstává víra, naděje a láska

Promluva o M. Janu Husovi – studentská bohoslužba ve sboru Církve bratrské, 13. 4. 2008
Publikováno: 14.04.2008 15:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 Pt 4,10-11 Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal

Kázání při svátosti kněžského svěcení sestry Mgr. Hany Rohlíčkové; Husův sbor Praha 2–Vyšehrad, 5. 4. 2008 Ž 33,1-4; J 17,17-20
Publikováno: 14.04.2008 15:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mt 28,1-8 Pojďte se podívat na místo, kde ležel

Kázání na Hod Boží velikonoční v chrámu sv. Mikuláše v Praze – březen 2008 Mt 16,21; 2 K 5,16-21
Publikováno: 02.04.2008 13:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mk 11,1-10 Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně

Kázání na Květnou neděli – březen 2008; Husův sbor v Praze na Vinohradech, bohoslužba v úřadu ústřední rady den po Květné neděli
Publikováno: 02.04.2008 13:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Jk 1,16-18 Bůh není proměnlivý a nestálý

Kázání s připomenutím 85. narozenin bratra faráře Jana Evangelisty Böhma – Husův sbor v Žamberku 9. 3. 2008 1 Te 3,12-13 J 3,16-17
Publikováno: 14.03.2008 13:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1Pt 3,8-11 Postní výzvy ke společenství i jednotlivci

Kázání při výročí sboru v Holicích v Čechách – březen 2008 1 Pt 3,11 Mt 16,24-28
Publikováno: 14.03.2008 13:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Za 7, 4-10 Postní kázání proroka Zacharjáše

Vratimov a Opava – únor 2008 Jk 2,14-17 Mt 7,14-17
Publikováno: 14.03.2008 12:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mt 6,1-6.16-18 Kázání k zahájení postní doby

únor 2008
Publikováno: 18.02.2008 14:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mt 6,33 Hledání Božího království a prosba za jeho příchod

Kázání na sněmu - leden 2008 Ž 145, 10-13; Zj 11,15-17
Publikováno: 18.02.2008 14:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

1 Te 5,15 Neodplácet zlým za zlé

Kázání při ekumenické bohoslužbě v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů – 21. ledna 2008
Publikováno: 23.01.2008 15:29
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

J 1,43-46 Pojď a přesvědč se

Kázání při bohoslužbách se svátostí biřmování – Sbor opata Prokopa na Sázavě - leden 2008
Publikováno: 23.01.2008 15:25
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

L 2,8-14 Svět prozářený Boží slávou

Vánoční kázání v chrámu sv. Mikuláše v Praze
Publikováno: 23.01.2008 15:22
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

L 3,1-6 Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky

Kázání na první neděli adventní – kostel sv. Václava Na Zderaze v Praze 2 - prosinec 2007
Publikováno: 06.12.2007 09:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ž 119,9-16 Jak si mladý člověk udrží svou stezku čistou?

kázání při biřmování v modlitebně v Praze – Kobylisích (poslední neděle církevního roku) 2 Tm 3,14-17 J 14,23-24
Publikováno: 06.12.2007 09:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Iz 48,17-18 Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu

Kázání u příležitosti dokončení přístavby sboru v Čelákovicích – 3. listopadu 2007 L 9,25
Publikováno: 07.11.2007 08:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

J 3,16-17 Bůh neposlal Syna, aby svět soudil, ale spasil

Kázání při 50. výročí sboru CČSH v Hovoranech – říjen 2008 Iz 12,1-6; 1 Te 5,8-11
Publikováno: 07.11.2007 08:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Smíření v Kristu jako naděje

Promluva při bohoslužbě k 50. výročí sboru Smíření v Rudolfově - říjen 2007 Gn 32,14-22 2K 5,18-20 Mt 5,23-24
Publikováno: 07.11.2007 08:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ž 26,3-8 Zamiloval jsem si tvůj dům

Kázání k 80. výročí Husova sboru v Havlíčkově Brodě – 6. 10. 2007 1J 4,12-16 J 1,14
Publikováno: 18.10.2007 08:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Studium teologie je stálé a pokorné hledání pravdy - studentské bohoslužby 3. 10. 2007


Publikováno: 04.10.2007 15:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Mt 16,24-27 Kázání na svátek knížete Václava


Publikováno: 03.10.2007 10:36
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

L 15,1-10 Ježíš Spasitelem hříšníků

Kázání u příležitosti 70. výročí Sboru Spasitele v Netvořicích – 23. září 2007 Jr 4,11-14 1 Tm 1,12-17
Publikováno: 01.10.2007 12:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 14,25-33 Podobenství o stavbě věže a přípravě na boj

Chrám sv. Mikuláše v Praze – 16. 9. 2007
Publikováno: 01.10.2007 12:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 8,1-3 Ježíšova církev společenstvím mužů a žen

Kázání při bohoslužbách k 60. výročí přijetí kněžského svěcení žen v CČSH - srpen 2007 Ž 68,12 Ř 16,1-16
Publikováno: 01.10.2007 12:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 12,13-21 Plánovat svou budoucnost s Bohem

Kázání s připomenutím prof. Karla Statečného České Budějovice – srpen 2007 Kaz 2,18-23 Ko 3,1-10
Publikováno: 25.09.2007 10:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

L 10,38-41 Otevřenost srdce pro dar Slova

Kázání ke 40. výročí postavení sboru ve Vracově - červenec 2007
Publikováno: 25.09.2007 10:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Ko 4,2-5 Využijte čas vám svěřený

Kázání s připomenutím biblického teologa prof. Jindřicha Mánka – červenec 2007 Ž 90,12-17; J 7,1-6
Publikováno: 25.09.2007 10:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Jr 31,33-34 Svůj zákon jim dám do nitra

Kázání na svátek mistra Jana Husa - červenec 2007 2Tm 3,10-17; Mt 5,17-19
Publikováno: 10.07.2007 12:11
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Př 28,19; 2 Tm 2,1-7; L 9,57-62 Prokopovo úsilí o zúrodňování země a lidského nitra

Kázání při pouti na Sázavu ke dni opata Prokopa
Publikováno: 03.07.2007 15:43
Vložil(a): T. Butta – červen 2007 / Ivo Vacík

1 Kr 8,26-43 - Sbor prostorem pro modlitby


Publikováno: 28.06.2007 12:47
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Ko 1,24-29 - Je to Kristus mezi vámi


Publikováno: 20.06.2007 08:32
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Sk 2,1-6 Gn 1,2; J 14,16-17 Duch naplňuje dům a apoštoly

Svatodušní kázání – květen 2007
Publikováno: 31.05.2007 09:41
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

J 14,1-12 Ukaž nám Otce a víc nepotřebujeme

Kázání při bohoslužbě k zahájení výstavy o dr. Karlu Farském v Plzni - květen 2007
Publikováno: 22.05.2007 17:02
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Sk 16,6-15 Duch svatý otevírá lidská srdce

Kázání u příležitosti 70. výročí Husova sboru v Praze – Holešovicích a vysluhování svátosti biřmování – květen 2007
Publikováno: 14.05.2007 16:16
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Žd 13,15-16 Apoštolova výzva k dobročinnosti

Kázání u příležitosti připomenutí výročí F. M. Hníka v Husově sboru v Úpici
Publikováno: 14.05.2007 16:04
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Zj 3,7-13 Ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo

Kázání u příležitosti 70. výročí užívání bratrského sboru z 16. století v Kostelci nad Orlicí Českobratrskou církví evangelickou a Církví československou husitskou – květen 2007
Publikováno: 07.05.2007 14:05
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Zj 7,9-17 Církev zápasící a vítězná

Promluva k výročí teologa a biskupa F. M. Hníka – Husův sbor Olomouc – duben 2007
Publikováno: 03.05.2007 09:42
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

J 21,1-14 Věděli, že je to Pán

Kázání u příležitosti 80. výročí založení náboženské obce CČSH v Tuchoměřicích – duben – T. B.
Publikováno: 18.04.2007 13:54
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

L 24,1-9 Ježíš v rukou hříšných lidí a v mocných rukou Božích

kázání na Hod Boží velikonoční – T. B. - duben 2007
Publikováno: 16.04.2007 16:46
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

L 23,1-12 Mlčení Ježíše v pašijovém příběhu

kázání na Velký pátek T. B. – duben 2007
Publikováno: 16.04.2007 16:39
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Velikonoční úvaha o pochybnostech a víře


Publikováno: 27.03.2007 10:41
Vložil(a): Ivo Vacík

Gn 18,16-33 ABRAHAM SE POSTAVIL PŘED HOSPODINA

Kázání při studentské bohoslužbě 14. 3. 2007 s předáním publikace Znamení smlouvy – T. B.
Publikováno: 16.03.2007 14:03
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

1K 10,13 Podrobování zkouškám a Boží východisko

Kázání u příležitosti vzpomenutí na druhého patriarchu CČSH dr. G. A. Procházku – ve sboru CČSH v Praze 4 - Spořilově – 11. 3. 2007 - T. B.
Publikováno: 15.03.2007 15:08
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Př 11,11 Žehnáním přímých se město pozvedá

Kázání při ekumenické bohoslužbě u příležitosti povýšení Poděbrad na město v roce 1472
Publikováno: 12.03.2007 15:36
Vložil(a): ThDr. Tomáš Butta / Ivo Vacík

Gn 15,1-6 Abrahamův pohled víry na nebe


Publikováno: 12.03.2007 15:26
Vložil(a): Ivo Vacík

Moudrost srdce znamená i moudrost řeči

Kázání v úvodu jednání ústřední rady CČSH – 13. 1. 2007
Publikováno: 21.02.2007 15:46
Vložil(a): Ivo Vacík

L 6,40 ŽÁK NENÍ NAD UČITELE

Kázání při setkání představitelů církví v České republice – 11. 1. 2007
Publikováno: 21.02.2007 14:37
Vložil(a): Ivo Vacík

DUCH BOŽÍ PŘI JEŽÍŠOVĚ KŘTU A V CÍRKVI

Kázání k 87. výročí vzniku CČSH –– leden 2007 Texty: Iz 52,7-10; 1Te 2,9-13; L 3,21-22
Publikováno: 21.02.2007 14:35
Vložil(a): Ivo Vacík

Promluva s připomenutím církevního historika prof. Miloslava Kaňáka


Publikováno: 20.02.2007 14:53
Vložil(a): ThDr. Tomáš Butta / Ivo Vacík

Zdar nového rybolovu


Publikováno: 14.02.2007 13:43
Vložil(a): Tomáš Butta / Administrátor

Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus