WebArchiv - archiv českého webu

Základní informace

„Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála ze všech končin země.“ Iz 42, 10

„Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.“

Iz 43, 19

Církev československá husitská

– je křesťanskou církví

– její učení vychází z Bible a křesťanské tradice

– hlásí se k tradici staro-křesťanské, cyrilometodějské a reformační

– historicky vznikla na podkladu modernistických snah 8. 1. 1920

– je církví liturgickou

– slouží sedmi svátostmi

– je církví presbyterní s episkopálními prvky. Na její správě se společně podílejí laici (starší – presbyteři) a duchovní (kazatelé, jáhni, kněží a biskupové – episkopové)

duchovními jsou muži i ženy (ženy od r. 1947)

– zachovává svobodu svědomí

– aktuálně tlumočí křesťanskou zvěst

Organizační struktura

„Ten, který sestoupil, je tentýž , který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla.”

Ef 4, 10 – 12

„Všechno ať se děje slušně a spořádaně.“

1 K 14, 40

Náboženská obec

v čele s radou starších a duchovními (300 obcí po celé České republice a na Slovensku)

Diecéze

v čele s diecézní radou a biskupem (v ČR v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně, Olomouci, v SR v Bratislavě)

Ústřední rada

biskupové společně s volenými laiky v paritním zastoupení v čele s patriarchou

Církevní zastupitelstvo

přebírá s omezenou pravomocí funkci sněmu mezi jeho zasedáními

Sněm – nejvyšší zákonodárný orgán

z každé náboženské obce duchovní a volení laici

VZDĚLÁVÁNÍ, DĚTI, MLÁDEŽ

CČSH se stará o duchovní růst svých členů

biblické hodiny, výuka náboženství, duchovní péče o děti, biřmovance a mládež, příprava ke svátostem, kurzy, semináře, letní tábory a další místní, diecézní a celocírkevní programy

CČSH zřizuje školy a vzdělávací instituty

mateřská základní škola Archa, Speciální škola, Hudební škola Harmonie, Husův institut teologických studií (HITS)

CČSH spolupracuje s Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy (HTF UK)

vzdělávání duchovních a dalších pracovníků CČSH i ostatních církví, církevních, sociálních, vzdělávacích, kulturních a dalších organizací. HTF UK vydává čtvrtletník Theologická revue a další publikace v edici „Pontes Pragenses“.

„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.“

2 Tm 3, 16

„Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.“

Kol 3, 16 – 17

OTEVŘENOST SVĚTU

Církevní tisk

nakladatelství Blahoslav, týdeník Český zápas, každoročně kalendář Blahoslav, časopis Cesta pro děti a mládež.

Sociální práce

charitativní a diakonická činnost v náboženských obcích, na úrovni diecézí prostřednictvím center v oblasti sociální, psycho-sociální, poradenské a ve spolupráci s Diakonií

a misií CČSH a jejími středisky (domovy pro handicapované, pro seniory, dětské domovy…). Zapojuje se do humanitární pomoci, připravuje do služby vojenské, vězeňské a nemocniční kaplany.

Kulturní a osvětová práce

– kulturní akce (výstavy, přednášky, koncerty…),

– kulturní zařízení, osvětově propagační zařízení,

„ Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“

Mt 5, 13 –16

Ekumenická otevřenost v jejím učení i praxi

CČSH je členem Světové rady církví (SRC), Konference evropských církví (KEK), Společenství protestantských církví v Evropě (GEKE), Ekumenické rady církví v ČR (ERC), Ekumenické akademie Praha (EA) a dalších ekumenických grémií, setkává se v ekumenickém rozhovoru s církvemi doma i v zahraničí.

Církev ve společnosti

CČSH se snaží aktivně působit ve všech sférách společnosti, aby tak splnila své určení:

»Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu a v podání starokřesťanském, našemu národu pak zachován jest hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.«

Církev československá husitská je otevřena všem hledajícím.Administrátor publikováno: 13.07.2007 06:12 zobrazeno: 84285x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus