WebArchiv - archiv českého webu
Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz[M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz[M]

Patriarcha

ThDr. Tomáš Butta

VIII. patriarcha Církve československé husitské

 

Tomáš Butta se narodil 12. června 1958 v Praze. Po absolvování Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze byl v roce 1984 vysvěcen na kněze Církve československé husitské. Stal se farářem v královéhradecké diecézi a působil jako farář v náboženských obcích Semily v letech 1984-1990 a Turnov v letech 1990-1993 a v dalších náboženských obcích Bozkov, Vysoké nad Jizerou, Jenišovice a Přepeře. V letech 1990-1993 vyučoval současně náboženství na základních školách a střední škole v Turnově. V roce 1993 se stal ředitelem a spirituálem Husitské teologické koleje v Praze 3 – Žižkově. Působil též jako duchovní v náboženské obci v Praze – Horních Počernicích. V letech 1993-1997 absolvoval postgraduální studium na Husitské teologické fakultě UK. V roce 1997 získal doktorát teologie. Od roku 1997 do roku 2006 působil jako farář v náboženské obci v Praze 2 – Nové Město a od roku 2000 též jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy na katedře praktické teologie se zaměřením na obory homiletiku, katechetiku a poimeniku. V letech 1990-1999 byl členem liturgické komise. V roce 1999 byl zvolen generálním tajemníkem VIII. sněmu Církve československé husitské. Tuto funkci vykonával do roku 2006.

Na volebním sněmu 23. září 2006 byl zvolen VIII. patriarchou Církve československé husitské. Potřebný počet hlasů získal již v prvním kole.

Dne 28. září 2006 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze přijal biskupskou ordinaci a byl instalován do služby patriarchy.

Dne 22. 1. 2007 podepsal za CČSH Chartu oecumenicu. Za CČSH byl členem církevní komise při přípravě Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a spolupodepsal dne 22. 2. 2013 smlouvu o vypořádání mezi CČSH a Českou republikou.

V roce 2013 byl dne 21. září na volebním sněmu zvolen na další sedmileté funkční období patriarchou CČSH a dne 28. září instalován při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.

V letech 2011-2015 byl členem Ekumenické komise pro Husovo jubileum 2015. Aktivně se podílel na Husovských slavnostech 2015 organizovaných společně s Českobratrskou církví evangelickou v Praze, obnově Památníku v Husinci a na dalších akcích spojených s 600. výročím upálení českého reformátora M. Jana Husa. V roce 2015 se účastnil poutě do Říma spojené s bohoslužbou smíření a návštěvou papeže Františka.

V roce 2017 se stal předsedou Koordinačního týmu pro 100. výročí CČSH. Dne 11. 1. 2020 vedl slavnostní bohoslužbu v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a spoluzajišťoval akce k 100. výročí Církve československé husitské, které bylo možné uskutečnit během pandemie.

Dne 28. září 2020 dokončil druhé sedmileté období patriarchy Církve československé husitské. Vzhledem k tomu, že z důvodu pandemie nebylo možné uskutečnit volební sněm v plánovaném termínu, byl dne 23. 9. 2020 usnesením církevního zastupitelstva pověřen od 29. 9. 2020 správcem církve, vykonávajícím všechny úkoly patriarchy. Funkci správce církve vykonával do 6. července 2021.

Dne 19. června 2021 byl na volebním sněmu v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích zvolen potřetí patriarchou Církve československé husitské.

Dne 6. července 2021 na svátek Mistra Jana Husa byl při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze uveden do úřadu patriarchy na následující funkční období.

Vyučuje na Husově institutu teologických studií v Praze – katechetiku, homiletiku a praktický liturgický projev.

Ve svém programu při nastoupení do služby patriarchy v roce 2006 vyjádřil tyto priority a důrazy:

 • Znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné modlitby a daru Kristovy večeře,
 • Teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia,
 • Katechezi a křesťanské vzdělávání,
 • Zakoušení církve jako společenství založené na upřímných osobních vztazích,
 • Umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi,
 • Rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických,
 • Přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace.

Ze své funkce patriarchy je:

 • předsedou sněmu,
 • předsedou Ústřední rady CČSH v České republice,
 • předsedou církevní zkušební komise,
 • předsedou Správní rady bohoslovecké koleje dr. Karla Farského,
 • členem Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK,
 • členem Řídícího výboru ERC,
 • členem církevní komise a dalších orgánů.

Je autorem publikací, odborných prací a řady článků s církevní a historickou tématikou, písní i biblických dramatizací pro děti a mládež. Podílel se na vydání dokumentů VIII. sněmu CČSH, třídílné Agendy CČSH – obřadní příručky, bohoslužebných knih a dalších liturgických a pastoračních textů. Editoval několik kolektivních monografií a sborníků.

 

Z bibliografie

 

 • Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve československé husitské. Praha 2002, 72 s. ISBN 80-7000-948-9

 • Slovo víry Zdeňka Trtíka. Sborník z kolokvia věnovaného prof. ThDr. Zdeňku Trtíkovi. vyd. Náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Praha 2003 ISBN 80-7000-997-7

 • Kostel sv. Václava Na Zderaze, prostor pro evangelium a umění. Sborník k 75. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze Církví československou husitskou. Praha 2004, 70 s. ISBN 80-7000-744-3    80-86788-17-2

 • Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Praha 2004, 109 s. ISBN 80-7000-864-4

 • Formy výchovné činnosti církve se zaměřením na CČSH. In: Liguš, J. a kol.: Náboženská výchova & výuka. Brno 2005, s. 120-143. ISBN 80-86263-59-2

 • Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha Karolinum 2005, 101 s. ISBN 80-246-1078-7

 • O svátostech-výklad. In: Obřadní příručka CČSH – Agenda. První část. Praha 2006, s. 9-24. ISBN 80-7000-054-6

 • Putování s Abrahamem. Dramatizace s písněmi na biblické náměty. Praha 2008, 134 s. ISBN 978-80-7000-020-5

 • Znovuobjevování daru Liturgie. Vydalo tiskové středisko při DR CČSH Brno 2007

 • Zrod, cesta a poslání Církve československé husitské. Přednáška k 90. výročí CČSH, Brno 2010

 • 90 let Církve československé husitské. Kolektivní monografie, uspořádali Z. Kučera, T. Butta Praha 2010 ISBN 978-80-7000-047-2

 • Výklad 3. části Agendy Církve československé husitské. in: Obřady Církve československé husitské. Agenda – třetí část. Sněmovní centrum CČSH 2010, s. 3-20

 • Katalog Od Husa k dnešku. Výstava k 90. výročí Církve československé husitské. Katalog uspořádali Zdeněk Kučera a Tomáš Butta, CČSH 2010 ISBN 978-80-7000-055-7

 • Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. K 70. výročí úmrtí. Církev československá husitská. Tomáš Butta, Martin Jindra. Praha 2011. ISBN 978-80-7000-064-9

 • Modlitby za církev a při různých příležitostech. Vyd. Církev československá husitská Praha 2012. ISBN 978-80-7000-071-7

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. Vyd. Církev československá husitská, Blahoslav Praha 2012. ISBN 978-80-7000-076-2

 • Liturgie jako oslava Boha, sjednocení církve a poselství spásy světu. Uspořádali: Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Kristýna Mlýnková. Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-070-0

 • Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku. Uspořádali Zdeněk Kučera, Tomáš Butta, Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-081-6

 • Společně zvěstujeme Krista. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady A. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského. Vydala Církev československá husitská edice Blahoslav. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-083-0

 • Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Uspořádal T. Butta, Praha 2014. ISBN 978-80-7000-103-5

 • Liguš, J.; Butta, T; Kolář P. a kol.: Homiletika. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky. Vydáno pro Univerzitu Karlovu v Praze, Husitskou teologickou fakultou. Nakladatelství L. Marek 2014 ISBN 978-80-87127-69-8

 • Radost z nalezení ztraceného. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady C. Praha 2015. ISBN 978-80-7000-111-0

 • Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2015. Druhé vydání. ISBN 978-80-7000-110-3

 • Praktický liturgický projev. Učební texty Husova institutu teologických studií. Praha 2015. ISBN 978-80904964-9-1

 • Náboženské vyučování v české reformaci. Příspěvek k dějinám a funkci katechismu. Praha 2016.

 • Šandera P.; Butta T.: Základní texty duchovního života. Výklad Vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně. Blahoslav Praha 2016 ISBN 978-80-7000-126-4

 • Centrum Mistra Jana Husa v Husinci. Historie-obnova-odkaz.  Editoři Tomáš Butta, Bohdan Kaňák. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-125-7

 • Karel Farský. Sborník věnovaný 90. výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve československé husitské. Uspořádali Tomáš Butta, Jiří Vaníček. Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-135-6

 • Pastorační péče v církvi. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-137-0

 • Slovo k Husovu svátku. Vydala Náboženská obec CČSH Praha 2 – Nové Město. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-132-5

 • Roubalová M., Kubíková J., Butta T. Žena v Bibli. Texty-výklady-kázání. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-142-4

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. 2. vydání. Praha 2018. ISBN 978-80-907173-0-5

 • Radová A., Butta T., Krajčiříková J. Vyprávíme a kreslíme biblické příběhy s dětmi. Obrázky-výklady-kvízy. Starý zákon. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-145-5

 • Ve službě patriarchy Církve československé husitské: ohlédnutí - bibliografie - fotografie. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-146-2

 • Témata z duchovenské praxe. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 72 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-148-6

 • Tomáš G. Masaryk a Církev československá husitská: k 100. výročí republiky. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 70 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-150-9

 • Modlitby k církevnímu roku, výročím a obřadům. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-207-0

 • Kořínky víry. Učebnice náboženství Církve československé husitské. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-153-0

 • Metodika k Učebnici náboženství Církve československé husitské Kořínky víry. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-154-7

 • Zprávy patriarchy Církve československé husitské z období 2006-2018. Praha 2019.

 • Úvod do homiletiky. Kázání procesem inspirace a dialogu. Praha 2019. ISBN 978-80-907173-1-2

 • Mojžíš a Mirjam průvodci ke svobodě. Prameny – výklady – kázání. Eva Vymětalová Hrabáková; Marie Roubalová; Tomáš Butta. Praha 2019.

 • Církev mezi tradicí a otevřenou budoucností. Prakticko-teologické reflexe a úvahy. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-161-5

 • Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním. K 100. výročí. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-160-8

 • Příběhy padesáti zvonů. Promluvy ke vzniku královéhradecké zvonohry. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-164-6

 • Aktuálnost české reformace. Události – postavy – témata. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-165

 • Přednášky o bohoslužbě z teologického hlediska a praxe Církve československé husitské. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-168-4

 • Církev v obzoru budoucnosti. Otázky – úvahy – rozhovory. Blahoslav Praha 2020. ISBN 978-80-7000-172-1

 • Církev československá husitská 1920-2020 – nahlédnutí do dějin a kulturních aktivit během její staleté cesty. Sborník přednášek k 100. výročí CČSH. Uspořádali Tomáš Novák a Tomáš Butta. Blahoslav Praha 2020. ISBN 978-80-7000-175-2

 • Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. První díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 1-348. ISBN 978-80-7000-173-8

 • Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. Druhý díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 351-606. ISBN 978-80-7000-174

 • Chrám v Bibli, historii a symbolickém významu. Marie Roubalová, Eva Vymětalová Hrabáková a Tomáš Butta. Církev československá husitská. Blahoslav Praha 2021. ISBN 978-90-7000-177-6

 • Za světlem moudrosti s J. A. Komenským. Církev československá husitská. Blahoslav Praha 2022. ISBN 978-80-7000-182-0 

 

 

Projevy a přednášky

Stopy Komenského vlivu při vzniku Církve československé (husitské)

Slovo u pomníku J. A. Komenského v Hradci nad Moravicí


Publikováno: 03.04.2023 09:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Zamyšlení nad husitským chorálem

Projev v Sudoměři při rekonstrukci bitvy


Publikováno: 03.04.2023 09:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Projev na sněmu Československé obce legionářské


Publikováno: 22.02.2023 12:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Představení nové publikace o J. A. Komenském a jeho odkazu v CČSH


Publikováno: 13.12.2022 09:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo na zahájení konference k sociálně-etické problematice CČSH na HTF UK


Publikováno: 21.11.2022 09:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Několik myšlenek a otázek na úvod konference o duchovní správě v proměnách doby


Publikováno: 21.11.2022 09:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo při zahájení studentských bohoslužeb


Publikováno: 21.11.2022 09:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozdrav na diecézním shromáždění Plzeňské diecéze CČSH


Publikováno: 21.11.2022 09:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozdrav na zahájení nového akademického roku na HTF UK


Publikováno: 05.10.2022 10:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo poděkování za dokončení opravy střechy kostela M. J. Husa v České Lípě


Publikováno: 05.10.2022 10:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Promluva při rozloučení s bratrem Ing. Otakarem Šmídem


Publikováno: 18.08.2022 10:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Úvodní slovo na festivalu duchovní hudby v rámci Husovských slavností 2022


Publikováno: 18.08.2022 10:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Poděkování při rozloučení s bratrem Ervínem Kukuczkou


Publikováno: 18.08.2022 10:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Několik poznámek k výsledkům uvádění náboženského vyznání při sčítání obyvatel 2021

Referát na synodě duchovních olomoucké diecéze – červen 2022


Publikováno: 11.06.2022 16:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Předání a otevření sakrální skříňky


Publikováno: 11.06.2022 16:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Zvony pokoje proti válce


Publikováno: 11.06.2022 16:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Promluva v Letech u Písku


Publikováno: 11.05.2022 13:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Předání Bible národu – nadčasový odkaz Jednoty bratrské

Projev u pomníku J. A. Blahoslava v Přerově během Pouti za J. A. Komenským


Publikováno: 09.05.2022 12:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo na začátku koncertu s pozváním na výstavu o J. A. Komenském


Publikováno: 13.04.2022 19:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ohlasy J. A. Komenského a jeho odkazu v katechetice Církve československé husitské


Publikováno: 05.04.2022 16:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo při rozloučení se sestrou farářkou Petrou Vítkovou


Publikováno: 05.04.2022 16:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Husitství v pohledu J. A. Komenského

Úvaha v Sudoměři – březen 2022 


Publikováno: 05.04.2022 16:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Promluva k výročí smrti Jana Želivského


Publikováno: 13.03.2022 17:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K setkání Společného hlasu v poslední den občanského roku 2021


Publikováno: 10.01.2022 08:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Náboženská stavba – její charakter a funkce

Poznámky k projevu při zahájení výstavy o sborech CČSH na Ostravsku – prosinec 2021 


Publikováno: 12.12.2021 14:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo po dokončení části oprav kostela M. Jana Husa v České Lípě


Publikováno: 10.11.2021 10:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo k 600. výročí dobytí tvrze ve Štěnovicích


Publikováno: 24.10.2021 16:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo o duchovním poselství husitství

Sudoměř – říjen 2021 


Publikováno: 05.10.2021 18:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Husitství v našich dějinách a dnes

Září 2021


Publikováno: 05.10.2021 18:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Poznámky k funkci patriarchy v Církvi československé husitské

Pro vikariátní konferenci – září 2021


Publikováno: 03.10.2021 20:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo poděkování při instalaci patriarchy


Publikováno: 03.08.2021 13:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

V čem může být pro nás Hus aktuální dnes

Slovo v Husinci – 5. července 2021 


Publikováno: 03.08.2021 13:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozdrav při otevření „Husovy branky“ v Husinci


Publikováno: 03.08.2021 13:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

J 14,2 Promluva při rozloučení s bratrem PhDr. Borisem Kobrlem


Publikováno: 03.08.2021 13:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Otázky k rozhovoru pro nově zvoleného patriarchu CČSH


Publikováno: 22.06.2021 18:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Projev na volebním sněmu


Publikováno: 22.06.2021 18:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Slovo o dr. Karlu Farském u základů jeho rodné chalupy při znovuodhalení pamětní desky


Publikováno: 20.06.2021 08:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Představení kandidáta na funkci patriarchy Církve československé husitské


Publikováno: 11.06.2021 10:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Slovo představení na diecézním shromáždění v Husově sboru v Praze – Vinohradech


Publikováno: 11.06.2021 10:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Úvaha o stromech podle svědectví Bible


Publikováno: 22.04.2021 08:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Rozhovor v časopise Lesnická práce

Redaktorka Ing. Petra Kulhanová oslovila účastníky konference Lesy a víra, organizované Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze, a položila jim otázky týkající se přírody a životního prostředí ve vztahu k víře a spiritualitě. Odpovědi byly otištěny v časopise Lesnická práce, duben 2021. Konference se mezi zástupci církví a náboženství účastnil Tomáš Butta, patriarcha a správce Církve československé husitské. 


Publikováno: 22.04.2021 08:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Masaryk v dramatech dějin a inspirující pro dnešní dobu


Publikováno: 09.03.2021 20:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Slovo poděkování při rozloučení s bratrem Zdeňkem Svobodou


Publikováno: 09.03.2021 20:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Jan Hus a Jan Palach – krátká připomínka lednového výročí


Publikováno: 18.01.2021 09:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Slovo ke Dni veteránů v roce 2020


Publikováno: 11.11.2020 09:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Úvaha na konci čtrnáctiletého období patriarchy CČSH


Publikováno: 20.10.2020 13:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo k zahájení festivalu pěveckých sborů v Táboře


Publikováno: 09.10.2020 08:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Zamyšlení o třech projevech vnitřní svobody člověka


Publikováno: 09.10.2020 08:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Děkovné slovo na setkání ke 100. výročí CČSH


Publikováno: 17.09.2020 10:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo bratra patriarchy v roce 100. výročí Církve československé husitské


Publikováno: 09.09.2020 11:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

O cestě Církve československé husitské a jejích hodnotách

Projev na generální synodě duchovních – září 2020


Publikováno: 09.09.2020 11:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Odpovědi na otázky pro kandidáty


Publikováno: 09.09.2020 11:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Zpráva patriarchy pro generální synodu duchovních a kazatelů v roce 2020


Publikováno: 09.09.2020 11:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo k zahájení výstavy o architektuře sborů CČSH v Betlémské kapli

08.07.2020
Publikováno: 09.08.2020 10:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo v Betlémské kapli v závěru bohoslužby

06.07.2020
Publikováno: 09.08.2020 10:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo při otevření naučných stezek ve Škodějově 13. 6. 2020

13.06.2020
Publikováno: 09.08.2020 09:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo k bratřím Rudolfovi a Tomášovi při předání biskupského řetězu

14.06.2020
Publikováno: 09.08.2020 09:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Poselství br. patriarchy ke Svatodušním svátkům v roce 100. výročí CČSH

01.06.2020
Publikováno: 02.06.2020 12:26
Vložil(a): Jana Krajčiříková / Jana Krajčiříková

Slovo poděkování při rozloučení s Václavem Žďárským


Publikováno: 14.05.2020 15:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo poděkování při rozloučení s bratrem farářem Bohumilem Kláskem


Publikováno: 05.03.2020 14:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Promluva při rozloučení se sestrou ThDr. Jiřinou Kubíkovou farářkou CČSH a profesorkou na Husově československé bohoslovecké fakultě v Praze

Biblické texty: Kazatel 12,6-7; Janovo evangelium 11,25Publikováno: 05.03.2020 14:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Prosba o svobodu

Úvaha k výročí Jana Palacha – leden 2020


Publikováno: 22.01.2020 14:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

POSELSTVÍ K ZAHÁJENÍ JUBILEJNÍHO ROKU – 100. VÝROČÍ CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ


Publikováno: 22.01.2020 14:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozdrav za ekumenu k 100. výročí Evangelické teologické fakulty UK

Listopad 2019


Publikováno: 25.11.2019 14:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo u hrobu Jana Opletala v Nákle

Listopad 2019


Publikováno: 25.11.2019 14:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozdrav na zahájení akademického roku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy


Publikováno: 07.11.2019 13:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozdrav na zahájení studentských bohoslužeb


Publikováno: 07.11.2019 13:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K myšlenkovému odkazu táborského učení

Projev k 595. výročí Jana Žižky z Trocnova


Publikováno: 07.11.2019 13:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo poděkování bratru ThDr. Radoslavu Hobzovi při rozloučení s ním v Husově sboru v Praze - Vinohradech


Publikováno: 07.11.2019 13:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Úvaha o historii a poselství svatováclavského chorálu

Slovo na úvod koncertu k 90. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Církví československou husitskou v září roku 1929


Publikováno: 07.11.2019 13:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Několik myšlenek o hodnotě dítěte a dětství v české reformaci

28.05.2019

Poznámky pro projev při otevření dětské části expozice v Centru Mistra Jana Husa v Husinci


Publikováno: 07.11.2019 13:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Závěrečné slovo při slavnostní bohoslužbě v Betlémské kapli

06.07.2019
Publikováno: 13.09.2019 13:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Řeč k výročí patriarchů CČSH

12.06.2019

Husův sbor v Praze 6-Dejvicích


Publikováno: 13.09.2019 13:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev při rozloučení s bratrem prof. Zdeňkem Kučerou

21.06.2019

Husův sbor v Praze 7-Holešovicích


Publikováno: 13.09.2019 13:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev a modlitba na Masarykově nádraží

23.05.2019
Publikováno: 13.09.2019 13:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na synodu Českobratrské církve evangelické

16.05.2019
Publikováno: 13.09.2019 13:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Duchovní slovo a modlitba v Letech u Písku

11.05.2019
Publikováno: 13.09.2019 13:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev při představení publikace „Sbory Církve československé husitské“

19.03.2019
Publikováno: 13.09.2019 13:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Poděkování za život a službu bratra faráře Mgr. Miroslava Fiedlera

17.02.2019
Publikováno: 27.02.2019 10:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Promluva při rozloučení se sestrou farářkou Mgr. Drahoslavou Benešovou

15.01.2019
Publikováno: 27.02.2019 10:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na zahájení adventního koncertu v Husově sboru v Praze 6-Dejvicích

13.12.2018
Publikováno: 27.02.2019 10:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo o pronásledování křesťanů v Sýrii

28.11.2018

Červená středa 28. 11. 2018 před kostelem sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze


Publikováno: 27.02.2019 10:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Co pro nás znamená naše vlast

28.11.2018

Sváteční slovo na Čt 2 dne 28. 10. 2018 ve 12,35 hodin


Publikováno: 27.02.2019 10:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo při rozloučení se sestrou Marií Kočovou a jejím manželem

29.10.2018

„Dopřej, Hospodine, modlitbě mi sluchu, věnuj pozornost mým prosbám. Tebe v den soužení svého volám a ty odpovíš mi. Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nalézáš odpuštění ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.“ Ž 86,6-7.5


Publikováno: 27.02.2019 10:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo o pronásledování křesťanů v Sýrii

28.11.2018

Červená středa 28. 11. 2018

Před kostelem sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze


Publikováno: 29.11.2018 15:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úvodní slovo při zahájení konference o sborech CČSH

19.10.2018

Úvodní slovo při zahájení konference o sborech CČSH v Husově sboru na Vinohradech dne 19. října 2018


Publikováno: 02.11.2018 15:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav Evangelické církvi augsburského vyznání k 25. jubileu jejího znovuobnovení a v roce 100. výročí vzniku státu

14.10.2018

Pozdrav Evangelické církvi augsburského vyznání k 25. jubileu jejího znovuobnovení v kostele sv. Michala v Jirchářích dne 14. října 2018


Publikováno: 02.11.2018 15:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Chelčický a Žižka v pohledu T. G. Masaryka

06.10.2018

Projev v Sudoměři dne 6. října 2018


Publikováno: 02.11.2018 15:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na zahájení akademického roku 2018/2019

01.10.2018
Publikováno: 02.11.2018 15:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na setkání mládeže CČSH v Českých Budějovicích

30.09.2018
Publikováno: 02.11.2018 15:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev u sochy T. G. Masaryka v Hodoníně

15.09.2018
Publikováno: 02.11.2018 15:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo o prezidentovi Edvardu Benešovi v Sezimově Ústí u příležitosti jeho 70. výročí úmrtí

03.09.2018
Publikováno: 02.11.2018 15:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo k zahájení festivalu duchovní hudby

05.07.2018

Slovo k zahájení festivalu duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí dne 5. 7. 2018


Publikováno: 31.07.2018 15:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav k zahájení XVI. všesokolského sletu

01.07.2018

Pozdrav k zahájení XVI. všesokolského sletu dne 1. 7. 2018 v katedrále sv. Víta


Publikováno: 31.07.2018 15:11
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo k ženám ze tří zemí

27.06.2018

Projev při setkání žen tří zemí v knihovně F. Kováře dne 21.6.2018 na ÚUR


Publikováno: 31.07.2018 15:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo k 90. výročí Husova sboru v Jaroměři


Publikováno: 31.07.2018 15:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev v Sudoměři při ukázce bitvy

24.03.2018

Projev v Sudoměři při ukázce bitvy dne 24. 3. 2018 u památníku Jana Žižky - 598. výročí


Publikováno: 31.07.2018 14:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jak rozuměl Masaryk „České otázce“ a jak ji chápat dnes

05.03.2018

Projev v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v rámci vzpomínkového setkání u příležitosti 168. výročí narozenin Tomáše G. Masaryka


Publikováno: 09.05.2018 10:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Závěrečné slovo při rozhlasové bohoslužbě k 98. výročí Církve československé husitské

07.01.2018
Publikováno: 26.03.2018 16:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na adventním koncertě

14.12.2017
Publikováno: 26.03.2018 16:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo poděkování při rozloučení se sestrou farářkou Olgou Malou

12.12.2017
Publikováno: 26.03.2018 16:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na zahájení konference na HTF UK k 70. výročí svěcení žen v CČSH

07.10.2017
Publikováno: 26.03.2018 15:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Boží bojovník a rytíř doby středověku Jan Žižka

07.10.2017
Publikováno: 03.11.2017 13:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na HTF UK k zahájení nového akademického roku

02.10.2017
Publikováno: 03.11.2017 13:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Zpráva patriarchy pro církevní zastupitelstvo – červen 2017

30.05.2017
Publikováno: 20.06.2017 16:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Představení záměru knihovny Františka Kováře

12.06.2017
Publikováno: 20.06.2017 16:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo při odhalení desky biskupovi Gorazdovi v Horních Počernicích

18.05.2017
Publikováno: 01.06.2017 14:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Masaryk jako filozof, vědec a politik a jeho zásada „pod zorným úhlem věčnosti“

06.03.2017

Projev v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky - 6. březen 2017


Publikováno: 03.04.2017 16:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav u příležitosti 70. výročí Slovenského evangelického sboru a.v. v Praze

26.02.2017
Publikováno: 03.04.2017 16:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo při vzpomínkové akci k výročí Jana Palacha v chrámu sv. Mikuláše

16.01.2017

16. leden 2017 - Chrám sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí


Publikováno: 09.02.2017 15:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Promluva při rozloučení s bratrem prof. Zdeňkem Sázavou

24.01.2017
Publikováno: 31.01.2017 14:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Poznámky ke vztahu CČSH k reformačnímu dědictví

26.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 10:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vzpomínka na prof. Vladimíra Kubáče při prezentaci knihy „Člověk před Boží tváří“ na HTF UK

23.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 10:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav při návštěvě kamionu reformace v Praze

21.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 10:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na zahájení teologické konference na HTF UK

10.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 10:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Zpráva patriarchy pro církevní zastupitelstvo - listopad 2016

16.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 10:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo při odhalení sochy v Příbrami

23.10.2016
Publikováno: 30.11.2016 13:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na setkání mládeže v Brně 2016

09.10.2016
Publikováno: 30.11.2016 12:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo o Mistru Janu Husovi v souvislosti s pojmenováním školy v Hostivici

05.10.2016
Publikováno: 11.10.2016 16:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na Husitské teologické fakultě UK k zahájení akademického roku 2016/2017

03.10.2016
Publikováno: 05.10.2016 15:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

O třech táborských hejtmanech – Janu Žižkovi, Prokopu Holém a Janu Roháči z Dubé

01.10.2016

Historické ohlédnutí při setkání u Památníku Jana Žižky z Trocnova v Sudoměři u příležitosti 592. výročí úmrtí Jana Žižky - 1. říjen 2016


Publikováno: 05.10.2016 14:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pacifismus Petra Chelčického v kontextu jeho doby a dnes

17.09.2016

Projev na Dnech Petra Chelčického v Chelčicích - 17. září 2016


Publikováno: 05.10.2016 14:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Promluva k výročí vyhlášení kompaktát v Jihlavě

28.06.2016

1J 4,7-21; J 13,34-35 


Publikováno: 04.07.2016 16:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo o Mistru Jeronýmovi v Hostokryjích

04.06.2016

Projev při Jeronýmské pouťi Senomaty-Hostokryje - 4. červen 2016  


Publikováno: 04.07.2016 16:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úvaha k výročí dr. Karla Farského

13.06.2016
Publikováno: 04.07.2016 16:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

O chápání svobody u Masaryka a o jeho hodnocení reformace

08.03.2016

Projev v Parlamentu ČR u příležitosti 166. výročí narození T. G. Masaryka - 7. březen 2016


Publikováno: 15.03.2016 16:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo k 47. výročí Jana Palacha

16.01.2016
Publikováno: 19.01.2016 16:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Zpráva patriarchy na generální synodě duchovních CČSH

22.10.2015
Publikováno: 19.01.2016 15:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev v Senátu u příležitosti poděkování autorům a sponzorům plastik v rámci projektu „Mistr Jan Hus – cesta ke smíření“

16.12.2015
Publikováno: 05.01.2016 13:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev o Mistru Janu Husovi v Senátu PČR

24.11.2015

Projev na slavnostním shromáždění k završení připomínky výročí upálení Mistra Jana Husa


Publikováno: 02.12.2015 12:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na začátku akademického roku 2015 až 2016 - říjen 2015

02.10.2015
Publikováno: 19.10.2015 17:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo při otevření školky „Směrovka“ v Hostivici - říjen 2015

01.10.2015
Publikováno: 19.10.2015 17:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav a požehnání na setkání mládeže v Hradci Králové - září 2015

27.09.2015
Publikováno: 19.10.2015 17:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Trojí přínos Husova výročí - září 2015

26.09.2015

Projev při odhalení sochy (Vlasenice u Kamenice nad Lipou)


Publikováno: 19.10.2015 17:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev v Karolinu na konferenci k M. Janu Husovi - září 2015

17.09.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav při výročí sboru v Lipníku nad Bečvou - září 2015

05.09.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev při slavnostním večeru v Obecním domě 6. července 2015

06.07.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev v Husinci dne 6. července 2015

06.07.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slovo na zahájení Husovských slavností v Praze - červenec 2015

05.07.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav v Betlémské kapli v Praze - červenec 2015

05.07.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Poděkování u příležitosti odhalení plastiky v Kostnici - červenec 2015

04.07.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Projev při pietní vzpomínce v Praze - Ďáblicích - červen 2015

26.06.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úvodní slovo při otevření Centra Mistra Jana Husa v Husinci - květen 2015

30.05.2015
Publikováno: 19.10.2015 16:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Hus o prospěšnosti kázání Boží pravdy - květen 2015

22.05.2015

Z promluvy na Kozím hrádku před promítáním filmu České televize Jan Hus


Publikováno: 19.10.2015 16:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Masaryk nám připomíná duchovní tradice státu


Publikováno: 02.04.2015 12:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Projev u příležitosti 85. narozenin prof. Zdeňka Kučery


Publikováno: 02.04.2015 12:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo o M. J. Husovi při představení projektu „Jižní Čechy husitské“ v Táboře


Publikováno: 02.04.2015 12:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Sebeoběť bolestného vzdoru

Slovo k 46. výročí Jana Palacha - Leden 2015


Publikováno: 04.02.2015 15:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Náboženství a násilí

Úvodní slovo na konferenci „Monoteismus a násilí“ na HTF UK - listopad 2014


Publikováno: 09.12.2014 10:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K 600. jubileu kalicha


Publikováno: 03.10.2014 10:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

EUCHARISTICKÁ SPIRITUALITA V TEXTECH DUCHOVNÍCH PÍSNÍ

Poznámky k pramenům zpěvníků Církve československé husitské


Publikováno: 14.03.2014 10:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Rozhovor s bratrem patriarchou o církvi, Husovi a trieniu


Publikováno: 14.03.2014 10:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Zamyšlení v závěru sedmileté služby patriarchy - září 2013


Publikováno: 08.10.2013 15:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Slovo při prezentaci knihy „Otevřené dveře – Leviticus 19“ - březen 2013


Publikováno: 22.03.2013 09:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

K odstoupení papeže Benedikta XVI.


Publikováno: 07.03.2013 15:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

PO STOPÁCH STAROSLOVĚNSKÉ BOHOSLUŽBY

Staroslověnská bohoslužba jako jeden ze zdrojů Liturgie Farského?

Příspěvek k cyrilometodějskému roku na liturgické téma

ThDr.Tomáš Butta


Publikováno: 03.12.2012 16:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Promluva při odevzdání zvonů Cyrila a Metoděje, knížete Václava a biskupa Vojtěcha – Hradec Králové 10. 11. 2011

1 Te 2,1-4    Hlasy zvonů z dávné minulosti


Publikováno: 15.11.2011 10:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Slovo u pomníku Jana Palacha ve Vevey - 15. 5. 2011


Publikováno: 26.05.2011 11:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Pozdrav při otevření divadla Mana - březen 2011


Publikováno: 01.04.2011 10:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Masarykova humanita a praktická víra

Projev v Parlamentu České republiky – 7. 3. 2011
Publikováno: 10.03.2011 15:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Projev v Karolinu k 60. výročí fakulty


Publikováno: 03.02.2011 11:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Rozhovor s patriarchou CČSH – pro ČR5


Publikováno: 21.09.2010 10:34
Vložil(a): Marie Trtíková

Národní jazyk v křesťanské bohoslužbě

Téma této přednášky bylo zvoleno s ohledem na připomínané výročí první české bohoslužby zde v Uherském Brodě, kterou sloužil modernistický duchovní Oskar Malý v říjnu roku 1919. Zprvu ojedinělé slavení bohoslužby v mateřském jazyce jen na několika místech, směřovalo k mohutné aktivitě, kdy o Vánocích roku 1919 byla slavena modernistickými kněžími s velkou účastí lidu česká liturgie v kostelích na mnoha místech Čech a Moravy. Tato spontánní událost předznamenala vznik Církve československé husitské.
Publikováno: 12.11.2009 14:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Úvahy o české reformaci a jejím odkazu


Publikováno: 27.10.2008 08:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Rozhovor o husitství na ČT 24 - 1. září 2008

Osobnosti na ČT24: "Husitství nejsou jen války," říká Tomáš Butta
Publikováno: 09.09.2008 11:16
Vložil(a): Helena Bastlová

Slovo na zahájení výstavy o husitství ve Slaném


Publikováno: 09.07.2008 10:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Otázky Václava Moravce, ČT 24 - 6. 4. 2008


Publikováno: 06.05.2008 10:43
Vložil(a): Helena Bastlová

Rozhovor pro Český rozhlas (5. a 9. ledna 2008)


Publikováno: 10.01.2008 11:50
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Zpráva patriarchy pro církevní zastupitelstvo


Publikováno: 10.12.2007 15:31
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Náprava a její překážky v pojetí bratrského biskupa Jana Amose Komenského

Slovo na Růžovém paloučku u Litomyšle
Publikováno: 03.07.2007 15:48
Vložil(a): Tomáš Butta – červenec 2007 / Ivo Vacík

Masaryk o kritice, kompromisu a toleranci

Projev v parlamentu ČR při vzpomínkovém setkání u příležitosti výročí T. G. Masaryka – dne 7. 3. 2007
Publikováno: 15.03.2007 14:58
Vložil(a): Ivo Vacík

Úvodní slovo k dramatizaci o dvou králích Davidovi a Saulovi

Úvodní slovo k dramatizaci o dvou králích Davidovi a Saulovi patriarcha 12/13/2006 - Prosinec 2006
Publikováno: 21.02.2007 14:33
Vložil(a): Ivo Vacík

Ranní zamyšlení ke dni J. A. Komenského

Ranní zamyšlení ke dni J. A. Komenského patriarcha 11/15/2006 - T. Butta
Publikováno: 21.02.2007 14:30
Vložil(a): Ivo Vacík

Znovuobjevování daru liturgie

Referát pro vikariátní shromáždění v Brně – připravil ThDr. Tomáš Butta
Publikováno: 21.02.2007 14:28
Vložil(a): Ivo Vacík

Pozdrav shromáždění k 28. říjnu

Pozdrav shromáždění k 28. říjnu Hradec Králové 10/28/2006 - 28. 10. 2006 - T. Butta
Publikováno: 21.02.2007 14:25
Vložil(a): Ivo Vacík

Zamyšlení k výročí Božího bojovníka Jana Žižky

Zamyšlení k výročí Božího bojovníka Jana Žižky patriarcha 10/25/2006 - Slovo na Vítkově – 11. 10. 2006
Publikováno: 21.02.2007 14:23
Vložil(a): Ivo Vacík

Slovo na zahájení Husova institutu teologických studií v Praze

Slovo na zahájení Husova institutu teologických studií v Praze patriarcha 10/25/2006 - proslovy
Publikováno: 21.02.2007 14:22
Vložil(a): Ivo Vacík

Slovo na zahájení akademického roku Husitské teologické fakulty UK

Praha 25.10.2006 Slovo na zahájení akademického roku Husitské teologické fakulty UK patriarcha 10/25/2006 - proslovy
Publikováno: 21.02.2007 14:20
Vložil(a): Ivo Vacík

Být svědkem evangelia Ježíše Krista

Praha 25.10.2006 Slovo na volebním sněmu CČSH
Publikováno: 21.02.2007 14:13
Vložil(a): Ivo Vacík

Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus