WebArchiv - archiv českého webu
Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz[M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz[M]

Patriarcha

ThDr. Tomáš Butta

VIII. patriarcha Církve československé husitské

 

Tomáš Butta se narodil 12. června 1958 v Praze. Po absolvování Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze byl v roce 1984 vysvěcen na kněze Církve československé husitské. Stal se farářem v královéhradecké diecézi a působil jako farář v náboženských obcích Semily v letech 1984-1990 a Turnov v letech 1990-1993 a v dalších náboženských obcích Bozkov, Vysoké nad Jizerou, Jenišovice a Přepeře. V letech 1990-1993 vyučoval současně náboženství na základních školách a střední škole v Turnově. V roce 1993 se stal ředitelem a spirituálem Husitské teologické koleje v Praze 3 – Žižkově. Působil též jako duchovní v náboženské obci v Praze – Horních Počernicích. V letech 1993-1997 absolvoval postgraduální studium na Husitské teologické fakultě UK. V roce 1997 získal doktorát teologie. Od roku 1997 do roku 2006 působil jako farář v náboženské obci v Praze 2 – Nové Město a od roku 2000 též jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy na katedře praktické teologie se zaměřením na obory homiletiku, katechetiku a poimeniku. V letech 1990-1999 byl členem liturgické komise. V roce 1999 byl zvolen generálním tajemníkem VIII. sněmu Církve československé husitské. Tuto funkci vykonával do roku 2006.

Na volebním sněmu 23. září 2006 byl zvolen VIII. patriarchou Církve československé husitské. Potřebný počet hlasů získal již v prvním kole.

Dne 28. září 2006 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze přijal biskupskou ordinaci a byl instalován do služby patriarchy.

Dne 22. 1. 2007 podepsal za CČSH Chartu oecumenicu. Za CČSH byl členem církevní komise při přípravě Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a spolupodepsal dne 22. 2. 2013 smlouvu o vypořádání mezi CČSH a Českou republikou.

V roce 2013 byl dne 21. září na volebním sněmu zvolen na další sedmileté funkční období patriarchou CČSH a dne 28. září instalován při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.

V letech 2011-2015 byl členem Ekumenické komise pro Husovo jubileum 2015. Aktivně se podílel na Husovských slavnostech 2015 organizovaných společně s Českobratrskou církví evangelickou v Praze, obnově Památníku v Husinci a na dalších akcích spojených s 600. výročím upálení českého reformátora M. Jana Husa. V roce 2015 se účastnil poutě do Říma spojené s bohoslužbou smíření a návštěvou papeže Františka.

V roce 2017 se stal předsedou Koordinačního týmu pro 100. výročí CČSH. Dne 11. 1. 2020 vedl slavnostní bohoslužbu v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a spoluzajišťoval akce k 100. výročí Církve československé husitské, které bylo možné uskutečnit během pandemie.

Dne 28. září 2020 dokončil druhé sedmileté období patriarchy Církve československé husitské. Vzhledem k tomu, že z důvodu pandemie nebylo možné uskutečnit volební sněm v plánovaném termínu, byl dne 23. 9. 2020 usnesením církevního zastupitelstva pověřen od 29. 9. 2020 správcem církve, vykonávajícím všechny úkoly patriarchy. Funkci správce církve vykonával do 6. července 2021.

Dne 19. června 2021 byl na volebním sněmu v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích zvolen potřetí patriarchou Církve československé husitské.

Dne 6. července 2021 na svátek Mistra Jana Husa byl při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze uveden do úřadu patriarchy na následující funkční období.

Vyučuje na Husově institutu teologických studií v Praze – katechetiku, homiletiku a praktický liturgický projev.

Ve svém programu při nastoupení do služby patriarchy v roce 2006 vyjádřil tyto priority a důrazy:

 • Znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné modlitby a daru Kristovy večeře,
 • Teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia,
 • Katechezi a křesťanské vzdělávání,
 • Zakoušení církve jako společenství založené na upřímných osobních vztazích,
 • Umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi,
 • Rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických,
 • Přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace.

Ze své funkce patriarchy je:

 • předsedou sněmu,
 • předsedou Ústřední rady CČSH v České republice,
 • předsedou církevní zkušební komise,
 • předsedou Správní rady bohoslovecké koleje dr. Karla Farského,
 • členem Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK,
 • členem Řídícího výboru ERC,
 • členem církevní komise a dalších orgánů.

Je autorem publikací, odborných prací a řady článků s církevní a historickou tématikou, písní i biblických dramatizací pro děti a mládež. Podílel se na vydání dokumentů VIII. sněmu CČSH, třídílné Agendy CČSH – obřadní příručky, bohoslužebných knih a dalších liturgických a pastoračních textů. Editoval několik kolektivních monografií a sborníků.

 

Z bibliografie

 

 • Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve československé husitské. Praha 2002, 72 s. ISBN 80-7000-948-9

 • Slovo víry Zdeňka Trtíka. Sborník z kolokvia věnovaného prof. ThDr. Zdeňku Trtíkovi. vyd. Náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Praha 2003 ISBN 80-7000-997-7

 • Kostel sv. Václava Na Zderaze, prostor pro evangelium a umění. Sborník k 75. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze Církví československou husitskou. Praha 2004, 70 s. ISBN 80-7000-744-3    80-86788-17-2

 • Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Praha 2004, 109 s. ISBN 80-7000-864-4

 • Formy výchovné činnosti církve se zaměřením na CČSH. In: Liguš, J. a kol.: Náboženská výchova & výuka. Brno 2005, s. 120-143. ISBN 80-86263-59-2

 • Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha Karolinum 2005, 101 s. ISBN 80-246-1078-7

 • O svátostech-výklad. In: Obřadní příručka CČSH – Agenda. První část. Praha 2006, s. 9-24. ISBN 80-7000-054-6

 • Putování s Abrahamem. Dramatizace s písněmi na biblické náměty. Praha 2008, 134 s. ISBN 978-80-7000-020-5

 • Znovuobjevování daru Liturgie. Vydalo tiskové středisko při DR CČSH Brno 2007

 • Zrod, cesta a poslání Církve československé husitské. Přednáška k 90. výročí CČSH, Brno 2010

 • 90 let Církve československé husitské. Kolektivní monografie, uspořádali Z. Kučera, T. Butta Praha 2010 ISBN 978-80-7000-047-2

 • Výklad 3. části Agendy Církve československé husitské. in: Obřady Církve československé husitské. Agenda – třetí část. Sněmovní centrum CČSH 2010, s. 3-20

 • Katalog Od Husa k dnešku. Výstava k 90. výročí Církve československé husitské. Katalog uspořádali Zdeněk Kučera a Tomáš Butta, CČSH 2010 ISBN 978-80-7000-055-7

 • Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. K 70. výročí úmrtí. Církev československá husitská. Tomáš Butta, Martin Jindra. Praha 2011. ISBN 978-80-7000-064-9

 • Modlitby za církev a při různých příležitostech. Vyd. Církev československá husitská Praha 2012. ISBN 978-80-7000-071-7

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. Vyd. Církev československá husitská, Blahoslav Praha 2012. ISBN 978-80-7000-076-2

 • Liturgie jako oslava Boha, sjednocení církve a poselství spásy světu. Uspořádali: Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Kristýna Mlýnková. Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-070-0

 • Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku. Uspořádali Zdeněk Kučera, Tomáš Butta, Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-081-6

 • Společně zvěstujeme Krista. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady A. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského. Vydala Církev československá husitská edice Blahoslav. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-083-0

 • Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Uspořádal T. Butta, Praha 2014. ISBN 978-80-7000-103-5

 • Liguš, J.; Butta, T; Kolář P. a kol.: Homiletika. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky. Vydáno pro Univerzitu Karlovu v Praze, Husitskou teologickou fakultou. Nakladatelství L. Marek 2014 ISBN 978-80-87127-69-8

 • Radost z nalezení ztraceného. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady C. Praha 2015. ISBN 978-80-7000-111-0

 • Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2015. Druhé vydání. ISBN 978-80-7000-110-3

 • Praktický liturgický projev. Učební texty Husova institutu teologických studií. Praha 2015. ISBN 978-80904964-9-1

 • Náboženské vyučování v české reformaci. Příspěvek k dějinám a funkci katechismu. Praha 2016.

 • Šandera P.; Butta T.: Základní texty duchovního života. Výklad Vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně. Blahoslav Praha 2016 ISBN 978-80-7000-126-4

 • Centrum Mistra Jana Husa v Husinci. Historie-obnova-odkaz.  Editoři Tomáš Butta, Bohdan Kaňák. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-125-7

 • Karel Farský. Sborník věnovaný 90. výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve československé husitské. Uspořádali Tomáš Butta, Jiří Vaníček. Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-135-6

 • Pastorační péče v církvi. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-137-0

 • Slovo k Husovu svátku. Vydala Náboženská obec CČSH Praha 2 – Nové Město. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-132-5

 • Roubalová M., Kubíková J., Butta T. Žena v Bibli. Texty-výklady-kázání. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-142-4

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. 2. vydání. Praha 2018. ISBN 978-80-907173-0-5

 • Radová A., Butta T., Krajčiříková J. Vyprávíme a kreslíme biblické příběhy s dětmi. Obrázky-výklady-kvízy. Starý zákon. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-145-5

 • Ve službě patriarchy Církve československé husitské: ohlédnutí - bibliografie - fotografie. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-146-2

 • Témata z duchovenské praxe. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 72 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-148-6

 • Tomáš G. Masaryk a Církev československá husitská: k 100. výročí republiky. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 70 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-150-9

 • Modlitby k církevnímu roku, výročím a obřadům. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-207-0

 • Kořínky víry. Učebnice náboženství Církve československé husitské. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-153-0

 • Metodika k Učebnici náboženství Církve československé husitské Kořínky víry. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-154-7

 • Zprávy patriarchy Církve československé husitské z období 2006-2018. Praha 2019.

 • Úvod do homiletiky. Kázání procesem inspirace a dialogu. Praha 2019. ISBN 978-80-907173-1-2

 • Mojžíš a Mirjam průvodci ke svobodě. Prameny – výklady – kázání. Eva Vymětalová Hrabáková; Marie Roubalová; Tomáš Butta. Praha 2019.

 • Církev mezi tradicí a otevřenou budoucností. Prakticko-teologické reflexe a úvahy. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-161-5

 • Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním. K 100. výročí. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-160-8

 • Příběhy padesáti zvonů. Promluvy ke vzniku královéhradecké zvonohry. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-164-6

 • Aktuálnost české reformace. Události – postavy – témata. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-165

 • Přednášky o bohoslužbě z teologického hlediska a praxe Církve československé husitské. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-168-4

 • Církev v obzoru budoucnosti. Otázky – úvahy – rozhovory. Blahoslav Praha 2020. ISBN 978-80-7000-172-1

 • Církev československá husitská 1920-2020 – nahlédnutí do dějin a kulturních aktivit během její staleté cesty. Sborník přednášek k 100. výročí CČSH. Uspořádali Tomáš Novák a Tomáš Butta. Blahoslav Praha 2020. ISBN 978-80-7000-175-2

 • Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. První díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 1-348. ISBN 978-80-7000-173-8

 • Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. Druhý díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 351-606. ISBN 978-80-7000-174

 • Chrám v Bibli, historii a symbolickém významu. Marie Roubalová, Eva Vymětalová Hrabáková a Tomáš Butta. Církev československá husitská. Blahoslav Praha 2021. ISBN 978-90-7000-177-6

 • Za světlem moudrosti s J. A. Komenským. Církev československá husitská. Blahoslav Praha 2022. ISBN 978-80-7000-182-0 

 

 

Z programu patriarchy

Z programu patriarchy – prosinec 2022 až únor 2023


Publikováno: 06.03.2023 12:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy – listopad 2022


Publikováno: 01.01.2023 16:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy – říjen 2022


Publikováno: 02.11.2022 09:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy – srpen až září 2022


Publikováno: 01.11.2022 10:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy – květen až červenec 2022


Publikováno: 17.08.2022 21:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z činnosti patriarchy – duben 2022


Publikováno: 11.06.2022 15:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy – leden až březen 2022


Publikováno: 25.04.2022 13:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy – listopad a prosinec 2021


Publikováno: 05.01.2022 18:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy – říjen 2021


Publikováno: 08.11.2021 11:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy – srpen a září 2021


Publikováno: 18.10.2021 10:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu správce církve – leden až červenec 2021 /v nouzovém stavu v čase pandemie/


Publikováno: 06.08.2021 14:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy-správce církve – říjen až prosinec 2020 /v nouzovém stavu v čase pandemie/


Publikováno: 23.01.2021 18:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Z programu patriarchy – srpen a září 2020


Publikováno: 20.10.2020 13:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy – únor až červenec 2020


Publikováno: 28.08.2020 11:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy – leden 2020

01.02.2020
Publikováno: 25.02.2020 10:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – prosinec 2019

31.12.2019
Publikováno: 07.01.2020 09:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – listopad 2019

01.12.2019
Publikováno: 19.12.2019 09:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy srpen až říjen 2019


Publikováno: 06.11.2019 09:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy – červen a červenec 2019


Publikováno: 12.09.2019 14:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – květen 2019


Publikováno: 12.09.2019 14:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – březen a duben 2019

10.05.2019
Publikováno: 10.05.2019 16:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – leden a únor 2019

08.03.2019
Publikováno: 08.03.2019 14:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – listopad a prosinec 2018

31.12.2018
Publikováno: 13.02.2019 15:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – srpen až říjen 2018


Publikováno: 16.11.2018 15:15
Vložil(a): Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – květen až červenec 2018


Publikováno: 28.08.2018 15:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – leden až duben 2018

30.04.2018
Publikováno: 09.05.2018 11:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - prosinec 2017

31.12.2017
Publikováno: 09.05.2018 11:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – srpen až listopad 2017


Publikováno: 07.05.2018 15:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – červen a červenec 2017

31.07.2017
Publikováno: 01.08.2017 11:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - duben a květen 2017

01.06.2017
Publikováno: 01.06.2017 12:16
Vložil(a): Tomáš Butta / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - únor a březen 2017

31.03.2017
Publikováno: 04.04.2017 16:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - prosinec 2016 a leden 2017

07.02.2017
Publikováno: 07.02.2017 14:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - listopad 2016

06.12.2016
Publikováno: 07.12.2016 10:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - červenec až říjen 2016

08.11.2016
Publikováno: 08.11.2016 11:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - červen 2016

30.06.2016
Publikováno: 29.07.2016 11:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy – duben a květen 2016

31.05.2016
Publikováno: 04.07.2016 16:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - leden až březen 2016

30.03.2016
Publikováno: 04.05.2016 11:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - listopad a prosinec 2015

07.01.2016
Publikováno: 07.01.2016 11:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - září a říjen 2015


Publikováno: 23.11.2015 15:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - duben až červenec 2015


Publikováno: 01.10.2015 15:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z programu patriarchy - únor a březen 2015


Publikováno: 14.04.2015 21:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy – prosinec 2014 a leden 2015


Publikováno: 09.02.2015 10:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy - říjen a listopad 2014


Publikováno: 09.12.2014 11:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy - srpen a září 2014


Publikováno: 16.10.2014 11:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy – duben až červenec 2014


Publikováno: 27.08.2014 14:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z programu patriarchy - únor a březen 2014


Publikováno: 04.04.2014 10:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy - prosinec 2013 a leden 2014


Publikováno: 05.02.2014 10:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy – říjen a listopad 2013


Publikováno: 11.12.2013 14:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy - srpen a září 2013


Publikováno: 08.10.2013 15:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy - červen a červenec 2013


Publikováno: 08.08.2013 15:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy - květen 2013


Publikováno: 06.06.2013 10:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy - březen a duben 2013


Publikováno: 03.05.2013 20:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy – leden a únor 2013


Publikováno: 07.03.2013 15:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy - listopad a prosinec 2012


Publikováno: 08.01.2013 16:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy srpen až říjen 2012


Publikováno: 05.11.2012 11:11
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy – květen až červenec 2012


Publikováno: 16.08.2012 13:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy březen a duben 2012 - výběr


Publikováno: 04.05.2012 12:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy leden a únor 2012


Publikováno: 06.03.2012 15:23
Vložil(a): Marie Trtíková

Z programu patriarchy – listopad až prosinec 2011


Publikováno: 03.01.2012 10:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Z programu patriarchy – září a říjen 2011


Publikováno: 04.11.2011 10:16
Vložil(a): Marie Trtíková

Z programu patriarchy – červen a červenec 2011


Publikováno: 08.08.2011 14:56
Vložil(a): Marie Trtíková

Z programu patriarchy - duben a květen 2011


Publikováno: 10.06.2011 09:45
Vložil(a): Marie Trtíková

Z programu patriarchy - únor a březen 2011


Publikováno: 05.04.2011 14:49
Vložil(a): Marie Trtíková

Z programu patriarchy – prosinec 2010 až leden 2011


Publikováno: 01.02.2011 15:55
Vložil(a): Marie Trtíková

Z programu patriarchy září až listopad 2010 - výběr


Publikováno: 17.12.2010 12:09
Vložil(a): Marie Trtíková

Z programu patriarchy - květen až srpen 2010


Publikováno: 21.09.2010 09:16
Vložil(a): Marie Trtíková

Z programu patriarchy - únor až duben 2010


Publikováno: 04.06.2010 08:48
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy – leden 2010


Publikováno: 04.02.2010 09:52
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy – říjen až prosinec 2009


Publikováno: 04.02.2010 09:50
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy květen až červenec 2009


Publikováno: 23.07.2009 15:38
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy - únor až duben 2009


Publikováno: 23.04.2009 13:51
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy prosinec 2008 a leden 2009


Publikováno: 16.12.2008 07:52
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy – listopad 2008


Publikováno: 24.10.2008 15:44
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy – červenec až říjen 2008


Publikováno: 25.08.2008 10:56
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy – květen a červen 2008


Publikováno: 03.06.2008 14:28
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy - březen a duben 2008


Publikováno: 14.04.2008 15:21
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy - leden a únor 2008


Publikováno: 19.02.2008 11:25
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy - prosinec 2007


Publikováno: 25.11.2007 16:19
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy - listopad 2007


Publikováno: 25.11.2007 16:18
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy – září a říjen 2007


Publikováno: 25.09.2007 10:42
Vložil(a): Helena Bastlová

Z programu patriarchy – červenec a srpen 2007


Publikováno: 07.07.2007 20:23
Vložil(a): Ivo Vacík

Z programu patriarchy – květen a červen 2007


Publikováno: 07.05.2007 15:36
Vložil(a): Ivo Vacík

Z programu patriarchy v dubnu 2007


Publikováno: 27.03.2007 18:08
Vložil(a): Ivo Vacík

Z programu patriarchy - březen 2007


Publikováno: 01.03.2007 10:54
Vložil(a): Ivo Vacík

Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus