WebArchiv - archiv českého webu
Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz[M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz[M]

Patriarcha

ThDr. Tomáš Butta

VIII. patriarcha Církve československé husitské

 

Tomáš Butta se narodil 12. června 1958 v Praze. Po absolvování Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze byl v roce 1984 vysvěcen na kněze Církve československé husitské. Stal se farářem v královéhradecké diecézi a působil jako farář v náboženských obcích Semily v letech 1984-1990 a Turnov v letech 1990-1993 a v dalších náboženských obcích Bozkov, Vysoké nad Jizerou, Jenišovice a Přepeře. V letech 1990-1993 vyučoval současně náboženství na základních školách a střední škole v Turnově. V roce 1993 se stal ředitelem a spirituálem Husitské teologické koleje v Praze 3 – Žižkově. Působil též jako duchovní v náboženské obci v Praze – Horních Počernicích. V letech 1993-1997 absolvoval postgraduální studium na Husitské teologické fakultě UK. V roce 1997 získal doktorát teologie. Od roku 1997 do roku 2006 působil jako farář v náboženské obci v Praze 2 – Nové Město a od roku 2000 též jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy na katedře praktické teologie se zaměřením na obory homiletiku, katechetiku a poimeniku. V letech 1990-1999 byl členem liturgické komise. V roce 1999 byl zvolen generálním tajemníkem VIII. sněmu Církve československé husitské. Tuto funkci vykonával do roku 2006.

Na volebním sněmu 23. září 2006 byl zvolen VIII. patriarchou Církve československé husitské. Potřebný počet hlasů získal již v prvním kole.

Dne 28. září 2006 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze přijal biskupskou ordinaci a byl instalován do služby patriarchy.

Dne 22. 1. 2007 podepsal za CČSH Chartu oecumenicu. Za CČSH byl členem církevní komise při přípravě Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a spolupodepsal dne 22. 2. 2013 smlouvu o vypořádání mezi CČSH a Českou republikou.

V roce 2013 byl dne 21. září na volebním sněmu zvolen na další sedmileté funkční období patriarchou CČSH a dne 28. září instalován při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.

V letech 2011-2015 byl členem Ekumenické komise pro Husovo jubileum 2015. Aktivně se podílel na Husovských slavnostech 2015 organizovaných společně s Českobratrskou církví evangelickou v Praze, obnově Památníku v Husinci a na dalších akcích spojených s 600. výročím upálení českého reformátora M. Jana Husa. V roce 2015 se účastnil poutě do Říma spojené s bohoslužbou smíření a návštěvou papeže Františka.

V roce 2017 se stal předsedou Koordinačního týmu pro 100. výročí CČSH. Dne 11. 1. 2020 vedl slavnostní bohoslužbu v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a spoluzajišťoval akce k 100. výročí Církve československé husitské, které bylo možné uskutečnit během pandemie.

Dne 28. září 2020 dokončil druhé sedmileté období patriarchy Církve československé husitské. Vzhledem k tomu, že z důvodu pandemie nebylo možné uskutečnit volební sněm v plánovaném termínu, byl dne 23. 9. 2020 usnesením církevního zastupitelstva pověřen od 29. 9. 2020 správcem církve, vykonávajícím všechny úkoly patriarchy. Funkci správce církve vykonával do 6. července 2021.

Dne 19. června 2021 byl na volebním sněmu v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích zvolen potřetí patriarchou Církve československé husitské.

Dne 6. července 2021 na svátek Mistra Jana Husa byl při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze uveden do úřadu patriarchy na následující funkční období.

Vyučuje na Husově institutu teologických studií v Praze – katechetiku, homiletiku a praktický liturgický projev.

Ve svém programu při nastoupení do služby patriarchy v roce 2006 vyjádřil tyto priority a důrazy:

 • Znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné modlitby a daru Kristovy večeře,
 • Teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia,
 • Katechezi a křesťanské vzdělávání,
 • Zakoušení církve jako společenství založené na upřímných osobních vztazích,
 • Umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi,
 • Rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických,
 • Přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace.

Ze své funkce patriarchy je:

 • předsedou sněmu,
 • předsedou Ústřední rady CČSH v České republice,
 • předsedou církevní zkušební komise,
 • předsedou Správní rady bohoslovecké koleje dr. Karla Farského,
 • členem Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK,
 • členem Řídícího výboru ERC,
 • členem církevní komise a dalších orgánů.

Je autorem publikací, odborných prací a řady článků s církevní a historickou tématikou, písní i biblických dramatizací pro děti a mládež. Podílel se na vydání dokumentů VIII. sněmu CČSH, třídílné Agendy CČSH – obřadní příručky, bohoslužebných knih a dalších liturgických a pastoračních textů. Editoval několik kolektivních monografií a sborníků.

 

Z bibliografie

 

 • Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve československé husitské. Praha 2002, 72 s. ISBN 80-7000-948-9

 • Slovo víry Zdeňka Trtíka. Sborník z kolokvia věnovaného prof. ThDr. Zdeňku Trtíkovi. vyd. Náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Praha 2003 ISBN 80-7000-997-7

 • Kostel sv. Václava Na Zderaze, prostor pro evangelium a umění. Sborník k 75. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze Církví československou husitskou. Praha 2004, 70 s. ISBN 80-7000-744-3    80-86788-17-2

 • Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Praha 2004, 109 s. ISBN 80-7000-864-4

 • Formy výchovné činnosti církve se zaměřením na CČSH. In: Liguš, J. a kol.: Náboženská výchova & výuka. Brno 2005, s. 120-143. ISBN 80-86263-59-2

 • Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha Karolinum 2005, 101 s. ISBN 80-246-1078-7

 • O svátostech-výklad. In: Obřadní příručka CČSH – Agenda. První část. Praha 2006, s. 9-24. ISBN 80-7000-054-6

 • Putování s Abrahamem. Dramatizace s písněmi na biblické náměty. Praha 2008, 134 s. ISBN 978-80-7000-020-5

 • Znovuobjevování daru Liturgie. Vydalo tiskové středisko při DR CČSH Brno 2007

 • Zrod, cesta a poslání Církve československé husitské. Přednáška k 90. výročí CČSH, Brno 2010

 • 90 let Církve československé husitské. Kolektivní monografie, uspořádali Z. Kučera, T. Butta Praha 2010 ISBN 978-80-7000-047-2

 • Výklad 3. části Agendy Církve československé husitské. in: Obřady Církve československé husitské. Agenda – třetí část. Sněmovní centrum CČSH 2010, s. 3-20

 • Katalog Od Husa k dnešku. Výstava k 90. výročí Církve československé husitské. Katalog uspořádali Zdeněk Kučera a Tomáš Butta, CČSH 2010 ISBN 978-80-7000-055-7

 • Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. K 70. výročí úmrtí. Církev československá husitská. Tomáš Butta, Martin Jindra. Praha 2011. ISBN 978-80-7000-064-9

 • Modlitby za církev a při různých příležitostech. Vyd. Církev československá husitská Praha 2012. ISBN 978-80-7000-071-7

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. Vyd. Církev československá husitská, Blahoslav Praha 2012. ISBN 978-80-7000-076-2

 • Liturgie jako oslava Boha, sjednocení církve a poselství spásy světu. Uspořádali: Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Kristýna Mlýnková. Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-070-0

 • Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku. Uspořádali Zdeněk Kučera, Tomáš Butta, Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-081-6

 • Společně zvěstujeme Krista. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady A. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského. Vydala Církev československá husitská edice Blahoslav. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-083-0

 • Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Uspořádal T. Butta, Praha 2014. ISBN 978-80-7000-103-5

 • Liguš, J.; Butta, T; Kolář P. a kol.: Homiletika. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky. Vydáno pro Univerzitu Karlovu v Praze, Husitskou teologickou fakultou. Nakladatelství L. Marek 2014 ISBN 978-80-87127-69-8

 • Radost z nalezení ztraceného. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady C. Praha 2015. ISBN 978-80-7000-111-0

 • Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2015. Druhé vydání. ISBN 978-80-7000-110-3

 • Praktický liturgický projev. Učební texty Husova institutu teologických studií. Praha 2015. ISBN 978-80904964-9-1

 • Náboženské vyučování v české reformaci. Příspěvek k dějinám a funkci katechismu. Praha 2016.

 • Šandera P.; Butta T.: Základní texty duchovního života. Výklad Vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně. Blahoslav Praha 2016 ISBN 978-80-7000-126-4

 • Centrum Mistra Jana Husa v Husinci. Historie-obnova-odkaz.  Editoři Tomáš Butta, Bohdan Kaňák. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-125-7

 • Karel Farský. Sborník věnovaný 90. výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve československé husitské. Uspořádali Tomáš Butta, Jiří Vaníček. Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-135-6

 • Pastorační péče v církvi. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-137-0

 • Slovo k Husovu svátku. Vydala Náboženská obec CČSH Praha 2 – Nové Město. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-132-5

 • Roubalová M., Kubíková J., Butta T. Žena v Bibli. Texty-výklady-kázání. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-142-4

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. 2. vydání. Praha 2018. ISBN 978-80-907173-0-5

 • Radová A., Butta T., Krajčiříková J. Vyprávíme a kreslíme biblické příběhy s dětmi. Obrázky-výklady-kvízy. Starý zákon. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-145-5

 • Ve službě patriarchy Církve československé husitské: ohlédnutí - bibliografie - fotografie. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-146-2

 • Témata z duchovenské praxe. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 72 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-148-6

 • Tomáš G. Masaryk a Církev československá husitská: k 100. výročí republiky. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 70 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-150-9

 • Modlitby k církevnímu roku, výročím a obřadům. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-207-0

 • Kořínky víry. Učebnice náboženství Církve československé husitské. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-153-0

 • Metodika k Učebnici náboženství Církve československé husitské Kořínky víry. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-154-7

 • Zprávy patriarchy Církve československé husitské z období 2006-2018. Praha 2019.

 • Úvod do homiletiky. Kázání procesem inspirace a dialogu. Praha 2019. ISBN 978-80-907173-1-2

 • Mojžíš a Mirjam průvodci ke svobodě. Prameny – výklady – kázání. Eva Vymětalová Hrabáková; Marie Roubalová; Tomáš Butta. Praha 2019.

 • Církev mezi tradicí a otevřenou budoucností. Prakticko-teologické reflexe a úvahy. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-161-5

 • Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním. K 100. výročí. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-160-8

 • Příběhy padesáti zvonů. Promluvy ke vzniku královéhradecké zvonohry. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-164-6

 • Aktuálnost české reformace. Události – postavy – témata. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-165

 • Přednášky o bohoslužbě z teologického hlediska a praxe Církve československé husitské. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-168-4

 • Církev v obzoru budoucnosti. Otázky – úvahy – rozhovory. Blahoslav Praha 2020. ISBN 978-80-7000-172-1

 • Církev československá husitská 1920-2020 – nahlédnutí do dějin a kulturních aktivit během její staleté cesty. Sborník přednášek k 100. výročí CČSH. Uspořádali Tomáš Novák a Tomáš Butta. Blahoslav Praha 2020. ISBN 978-80-7000-175-2

 • Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. První díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 1-348. ISBN 978-80-7000-173-8

 • Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. Druhý díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 351-606. ISBN 978-80-7000-174

 • Chrám v Bibli, historii a symbolickém významu. Marie Roubalová, Eva Vymětalová Hrabáková a Tomáš Butta. Církev československá husitská. Blahoslav Praha 2021. ISBN 978-90-7000-177-6

 • Za světlem moudrosti s J. A. Komenským. Církev československá husitská. Blahoslav Praha 2022. ISBN 978-80-7000-182-0 

 

 

Dopisy

Pozdrav k Noci kostelů 2023


Publikováno: 22.02.2023 12:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo k začátku postního období

„Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli spravedlnosti.“ 2. list Korintským 5,21


Publikováno: 22.02.2023 12:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Blahopřání ke zvolení novému prezidentu České republiky


Publikováno: 03.02.2023 11:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

V mezičase prezidentské volby


Publikováno: 17.01.2023 09:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K počátku nového roku 2023


Publikováno: 09.01.2023 09:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Dopis před vánočními svátky s biblicko-pastorálním textem o Marii

„Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to je „S námi Bůh“. Iz 7,14


Publikováno: 19.12.2022 09:33
Vložil(a): Marie Jandová

Poselství k začátku adventu


Publikováno: 21.11.2022 09:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Vyjádření k tragické události v Bratislavě


Publikováno: 21.11.2022 09:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Dopis sestrám vikářkám a bratřím vikářům Církve československé husitské

Věc: Témata pro teologické referáty na vikariátních konferencích duchovních a kazatelů CČSH - podzim 2022 a jaro 2023


Publikováno: 21.11.2022 09:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozvání na seminář o duchovní správě v proměnách doby


Publikováno: 05.10.2022 09:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozdrav synodě Plzeňské diecéze Církve československé husitské


Publikováno: 17.08.2022 21:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozdrav diecéznímu shromáždění pražské diecéze CČSH


Publikováno: 23.05.2022 17:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozdrav diecéznímu shromáždění olomoucké diecéze CČSH


Publikováno: 23.05.2022 17:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozdrav k Noci kostelů 2022


Publikováno: 13.04.2022 19:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo a modlitba za Ukrajinu


Publikováno: 02.03.2022 10:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Dopis k 430. výročí narození Jana Amose Komenského


Publikováno: 03.02.2022 12:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Poděkování všem, kteří se přihlásili k Církvi československé husitské při sčítání lidu 2021


Publikováno: 03.02.2022 12:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozdrav k 102. výročí Církve československé husitské


Publikováno: 10.01.2022 09:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo do nového roku 2022

„Svěř Hospodinu svoje počínání, tvé plány budou zajištěny.“ Kniha Přísloví 16,3


Publikováno: 10.01.2022 08:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mozaika vánočního příběhu


Publikováno: 10.01.2022 08:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Dopis k adventu a zahájení nového liturgického roku

„Hle přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo…“ Jeremjáš 33,14


Publikováno: 26.11.2021 16:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Dopis k 1100. výročí české mučednice kněžny Ludmily


Publikováno: 02.09.2021 11:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Dopis patriarchy Církve československé husitské


Publikováno: 16.08.2021 19:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozdrav k Noci kostelů 2021


Publikováno: 09.03.2021 19:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Dopis biskupů CČSH ke sčítání obyvatel v roce 2021


Publikováno: 09.03.2021 19:54
Vložil(a): biskupský sbor CČSH / Marie Jandová

Adventní povzbuzení a přání


Publikováno: 28.11.2020 13:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Dopis sestrám a bratřím náboženské obce Církve československé husitské v Semilech


Publikováno: 28.11.2020 13:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Pozdrav a přání Církvi bratrské k jejímu 140. výročí


Publikováno: 09.11.2020 11:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Pastorační dopis se zamyšlením o mlčení, živé naději a pokoji


Publikováno: 22.10.2020 12:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Bohoslužby s omezenou účastí v nouzovém stavu


Publikováno: 20.10.2020 13:44
Vložil(a): Tomáš Butta; Tomáš Novák / Marie Jandová

Konání bohoslužeb a uskutečňování pastorace v době nouzového stavu od 5. října 2020

Několik aktuálních pokynů a podnětů pro duchovní, kazatele a pastorační pracovníky Církve československé husitské.


Publikováno: 09.10.2020 08:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

100. výročí CČSH jinak připomínané

27.04.2020
Publikováno: 14.05.2020 10:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pastýřský list patriarchy Církve československé husitské v čase nouze

19.03.2020
Publikováno: 19.03.2020 10:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis bratra patriarchy v probíhajícím jubilejním roce 2020

13.03.2020
Publikováno: 13.03.2020 10:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav k Noci kostelů 2020


Publikováno: 05.03.2020 14:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Vstupujeme do nového roku 2020 - jubilejního roku naší církve


Publikováno: 22.01.2020 14:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Dopis k vydání Učebnice náboženství CČSH s Metodikou


Publikováno: 13.09.2019 13:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav bratra patriarchy diecézním shromážděním CČSH v roce 2019


Publikováno: 13.09.2019 13:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Blíží se 100. výročí Církve československé husitské

30.04.2019
Publikováno: 30.04.2019 13:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav k Noci kostelů v roce 2019

21.02.2019
Publikováno: 26.02.2019 15:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis k přípravě na 100. výročí Církve československé husitské v roce 2020

22.01.2019
Publikováno: 26.02.2019 15:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Biblické zamyšlení o adventním očekávání a vánočním naplnění

12.12.2018
Publikováno: 26.02.2019 15:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Přání bratra patriarchy k novému roku 2019

24.12.2018

Vyměňujeme opět nástěnné kalendáře. Ten, co ještě nedávno byl nový, je již vyměňován za ten, který nese označení rok 2019 od narození Ježíše Krista.


Publikováno: 24.12.2018 16:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vánoční pozdrav bratra patriarchy

24.12.2018
Publikováno: 24.12.2018 16:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav a přání ke 100. výročí Českobratrské církve evangelické


Publikováno: 02.11.2018 14:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis generálnímu tajemníkovi Světové rady církví u příležitosti 70. výročí

08.08.2018
Publikováno: 27.08.2018 11:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav k Noci kostelů 2018

09.05.2018

„…ponocovali kolem Božího domu" (2 Paralipomenon 9,27)


Publikováno: 09.05.2018 09:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Svatodušní zamyšlení o duchovním prameni z nitra

15.05.2018

„Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví Písmo. To řekl Ježíš o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili." J 7,37-39


Publikováno: 09.05.2018 09:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav diecézním shromážděním Církve československé husitské

23.04.2018
Publikováno: 09.05.2018 09:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vyjádření patriarchy k volbě prezidenta v roce 100. výročí státu

15.01.2018
Publikováno: 26.03.2018 17:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Na prahu nového roku 2018

13.12.2017
Publikováno: 26.03.2018 17:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vánoční přání

11.12.2017
Publikováno: 26.03.2018 17:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Adventní dopis bratra patriarchy

21.11.2017

"Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, nyní je však zjeveno prorockými Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen." Římanům 16,25  


Publikováno: 26.03.2018 16:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis u příležitosti 70. výročí svěcení žen v Církvi československé husitské

07.11.2017
Publikováno: 07.11.2017 15:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis k 500. výročí Lutherovy reformace


Publikováno: 03.11.2017 11:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vyjádření bratra patriarchy k volbám v roce 2017

20.10.2017
Publikováno: 20.10.2017 10:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis k 90. výročí prvního patriarchy Karla Farského

05.06.2017

„Nová církev musí se snažit získat co nejvíce toho křesťanství prvotního, čistě a pouze Kristova. Ono zase nezůstane pouze a čistě Kristovo. Ono bude mít známky předešlého dějinného křesťanství na sobě. Neboť nový kulturní zjev, jako je nová církev, nezbaví se načisto přejatých prvků kultury předchozí. Jde o to, kolik jich smí být a jaká má být jejich váha a závaznost. Ideálem nesmí přestat být čisté původní všelidské evangelium Kristovo. K tomu se dopracovat, to musí zůstat úkolem křesťanství a každé církve nové.“

„Jádrem musí zůstat evangelium Kristovo, nikoli řecké nebo římské, ba ani ne židovské, nýbrž to pouhé krásné evangelium Kristovo, jak dáno bylo celému světu osobností Kristovou pro všechny národy. To evangelium začíná o Vánocích u Betléma a dokonává se apoštolským nadšením Ducha svatého.“

(Karel Farský, Postily, s. 357-358)


Publikováno: 20.06.2017 15:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav bratra patriarchy společenství synody duchovních ve svatodušním čase

05.06.2017

„Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.“ Iz 11,2  

„Ježíš Kristus byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás.“ Sk 2,33  


Publikováno: 20.06.2017 15:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav diecézním shromážděním CČSH 2017

31.05.2017
Publikováno: 01.06.2017 15:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav k Noci kostelů 2017

03.04.2017
Publikováno: 03.04.2017 15:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vyjádření účasti při úmrtí kardinála Miloslava Vlka

18.03.2017
Publikováno: 03.04.2017 15:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Velikonoční zamyšlení a přání bratra patriarchy

03.04.2017
Publikováno: 03.04.2017 15:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav členům Náboženské otce CČSH v Praze 2 – Nové Město

26.02.2017
Publikováno: 03.04.2017 15:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis těm, kteří vstoupili do duchovenské služby

28.02.2017
Publikováno: 03.04.2017 15:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis k zahájení přípravy na 100. výročí CČSH

31.01.2017
Publikováno: 09.02.2017 14:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis panu velvyslanci Spolkové republiky Německo k událostem v Berlíně dne 19. 12. 2016

20.12.2016
Publikováno: 20.12.2016 12:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K vydání příručky pro vyučování církve - dopis patriarchy - prosinec 2016

09.12.2016

K vydání příručky pro vyučování církve

Náboženským obcím CČSH

 


Publikováno: 09.12.2016 10:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Biblické poselství o trpělivosti pro adventní čas 2016

30.11.2016

„Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně.
Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.
I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni.
Hle, soudce stojí přede dveřmi!
Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně." 
                                                                                                                     

                                                                                                                        List Jakubův 5,7-10   

  


Publikováno: 30.11.2016 12:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Několik řádků k říjnovým výročím 2016

31.10.2016
Publikováno: 31.10.2016 16:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K události v Nice

17.07.2016
Publikováno: 29.07.2016 13:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis synodám duchovních CČSH konaných v červnu 2016


Publikováno: 09.06.2016 17:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav na synodu Českobratrské církve evangelické - 19. 5. 2016

19.05.2016
Publikováno: 09.06.2016 17:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Obdarování Ducha a zrození církve

09.05.2016
Publikováno: 09.05.2016 13:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Připomenutí odkazu Karla IV. u příležitosti 700. výročí jeho narození

09.05.2016

 „Milosrdenství a věrnost chrání krále, milosrdenstvím podepře svůj trůn.“ Př 20,28  


Publikováno: 09.05.2016 13:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis s pozváním k uctění památky Mistra Jeronýma Pražského

09.05.2016
Publikováno: 09.05.2016 12:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav diecézním shromážděním CČSH v roce 2016

27.04.2016
Publikováno: 09.05.2016 12:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Velkopáteční Kristova cesta vykoupení

14.03.2016
Publikováno: 09.05.2016 12:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav k noci kostelů

16.02.2016

„Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude.“ Zjevení Janovo 21,25

 


Publikováno: 16.02.2016 12:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Postní zamyšlení o smíření

14.02.2016

„To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.“ 2 K 5,18


Publikováno: 16.02.2016 12:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis bratra patriarchy k teologické práci vikariátů na téma „Identita Církve československé husitské“ v roce 2016

14.01.2016
Publikováno: 19.01.2016 11:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K začátku nového roku 2016

05.01.2016

Článek do ČZ č. 1/2016


Publikováno: 19.01.2016 11:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis k vydání bohoslužebných knih

11.11.2015

Duchovním Církve československé husitské

Náboženským obcím Církve československé husitské


Publikováno: 19.01.2016 11:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis bratra patriarchy k 6. červenci L.P. 2015

01.07.2015

„Vždyť nic nezmůžeme proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy.“

                                                                                     2 K 13,8  


Publikováno: 12.10.2015 16:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Odpověď na podněty z církve

12.06.2015
Publikováno: 12.10.2015 16:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis synodě královéhradecké diecéze Církve československé husitské

07.06.2015
Publikováno: 12.10.2015 16:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis synodě brněnské diecéze Církve československé husitské

02.06.2015
Publikováno: 12.10.2015 16:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dopis bratra patriarchy plzeňské diecézi CČSH v Husově roce 2015

14.05.2015
Publikováno: 12.10.2015 16:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pozdrav bratra patriarchy diecézním shromážděním


Publikováno: 20.04.2015 20:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pozdrav k Noci kostelů v roce 2015


Publikováno: 02.04.2015 11:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slavíme velikonoční svátky

Nejvýznamnějšími svátky celého liturgického roku jsou Velikonoce, na které se připravujeme celé postní období. Středem je Svatý týden velikonoční se svědectvím Písma svatého o Ježíšově vykupitelské smrti a jeho slavném zmrtvýchvstání „třetího dne“ či „první den po sobotě“.


Publikováno: 02.04.2015 11:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K zahájení a charakteru postního času


Publikováno: 02.04.2015 11:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Dopis patriarchy v začátku Husova roku 2015


Publikováno: 02.04.2015 11:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Dopis bratra patriarchy k vánočním svátkům

Anděl řekl pastýřům: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.“ L 2,10


Publikováno: 09.12.2014 10:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Dopis bratra patriarchy k říjnovým volbám


Publikováno: 03.10.2014 10:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Dopis delegátům sněmu


Publikováno: 03.10.2014 10:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

BIBLICKÉ ZAMYŠLENÍ KE SVATODUŠNÍM SVÁTKŮM

„Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.“  Sk 8,14–16


Publikováno: 15.05.2014 13:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis bratra patriarchy diecézním shromážděním - duben 2014

„Kristus je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, 
a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.“ Ef 4,15-16

Publikováno: 05.05.2014 12:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Velikonoční pozdrav bratra patriarchy

16.04.2014

V příloze naleznete pozdrav bratra patriarchy ThDr. Tomáše Butty u příležitosti letošních velikonočních svátků.


Publikováno: 16.04.2014 14:32
Vložil(a): Jana Krajčiříková / Jana Krajčiříková

Pozdrav k akci Noc kostelů 2014


Publikováno: 14.03.2014 10:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Uvažování nad biblickým veršem pro rok 2014


Publikováno: 07.02.2014 12:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Požehnání na novou cestu

„Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“  Nu 6,24-26 


Publikováno: 07.02.2014 12:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Prohlášení patriarchy Církve československé husitské ThDr. Tomáše Butty k povodním v ČR


Publikováno: 06.06.2013 10:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis synodě plzeňské diecéze Církve československé husitské


Publikováno: 06.06.2013 10:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis synodě brněnské diecéze Církve československé husitské


Publikováno: 06.06.2013 10:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Pozdrav synodu Českobratrské církve evangelické


Publikováno: 06.06.2013 10:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Pozdrav s poděkováním za zapojení do „Noci kostelů“


Publikováno: 21.05.2013 11:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis diecézním shromážděním Církve československé husitské


Publikováno: 26.04.2013 09:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis k začátku cyrilometodějského roku 2013


Publikováno: 02.01.2013 11:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Pastorační dopis k užívání Hesel Jednoty bratrské v roce 2013

„Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.“ Žalm 119,97  


Publikováno: 30.10.2012 14:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Pozdrav a pozvání k návštěvě sboru

„Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu!“ Žalm 122,1


Publikováno: 04.05.2012 11:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis diecézním shromážděním Církve československé husitské v Praze, Plzni a Brně

Ke dni 24. dubna L. P. 2012


Publikováno: 04.05.2012 11:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Velikonoční dopis bratra patriarchy

„Když udělali všechno přesně tak, jak to bylo o něm v Písmu napsáno, sňali jej z kříže a položili do hrobu. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých.“ Skutky apoštolů 13,29-30


Publikováno: 22.03.2012 12:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Postní zamyšlení nad 51. žalmem


Publikováno: 01.03.2012 16:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Zamyšlení k roku 2012 o svobodě, rozmanitosti a kritičnosti

„Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, ale jako služebníci Boží.“  1. list Petrův 2,16


Publikováno: 03.01.2012 10:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Připomenutí památky Václava Havla


Publikováno: 03.01.2012 10:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Vánoční dopis bratra patriarchy

Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. Jan 1,9


Publikováno: 16.12.2011 17:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis k 70. výročí Františka Bílka - září 2011


Publikováno: 19.09.2011 14:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis bratra patriarchy květnovému shromáždění modlitby v Brně


Publikováno: 29.04.2011 14:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Pozdrav diecézním shromážděním - duben 2011


Publikováno: 29.04.2011 14:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis bratra patriarchy k postnímu zamyšlení

„…abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt.“ Mt 6,18


Publikováno: 01.04.2011 10:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Pozdravný list bratra patriarchy

„Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.“ 1. list Petrův 4,10


Publikováno: 01.04.2011 10:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Pastýřský list patriarchy Církve československé husitské ke sčítání 2011


Publikováno: 21.02.2011 13:32
Vložil(a): Marie Trtíková

Úvaha o naději k novému roku 2011

„Naději slož v Hospodina.“ Žalm 27,14
Publikováno: 03.02.2011 10:51
Vložil(a): Marie Trtíková

Dopis bohoslovcům - říjen 2010

„Boha nikdo nikdy neviděl, jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.“ J 1,18
Publikováno: 20.10.2010 10:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis členům Církve československé husitské v jubilejním roce 2010

„Vyzbrojeni vírou, láskou a nadějí.“ - 1 Te 5,6
Publikováno: 20.09.2010 12:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Dopis bratra patriarchy k výstavě „Od Husa k dnešku“


Publikováno: 06.09.2010 07:36
Vložil(a): Helena Bastlová

Dopis pro synodu brněnské diecéze - Ke dni 2. června 2010


Publikováno: 23.06.2010 11:35
Vložil(a): Marie Trtíková

Dopis patriarchy s pozváním na celocírkevní setkání k Jubilejnímu roku 2010

„Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého Ducha v plnosti.“ Jan 3,34
Publikováno: 23.06.2010 11:30
Vložil(a): Marie Trtíková

Dopis diecézním shromážděním Církve československé husitské

Ke dni 24. dubna L. P. 2010
Publikováno: 22.04.2010 10:54
Vložil(a): Helena Bastlová

Velikonoční povzbuzení k víře

„Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.“ Jan 20,29
Publikováno: 01.04.2010 09:23
Vložil(a): Helena Bastlová

Jubilejní rok pokračuje


Publikováno: 01.04.2010 09:22
Vložil(a): Helena Bastlová

Dopis duchovním, kazatelům a pracovníkům Církve československé husitské


Publikováno: 01.04.2010 09:21
Vložil(a): Helena Bastlová

Vánoční meditace o Světle z Betléma

„Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David?“ J 7,42
Publikováno: 01.04.2010 09:20
Vložil(a): Helena Bastlová

Úvaha ke svátku knížete Václava

„Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.“ Za 4,6
Publikováno: 01.10.2009 14:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Slovo o významu svátku Mistra Jana Husa


Publikováno: 23.07.2009 16:05
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Dopis ke svatodušním svátkům 2009


Publikováno: 23.07.2009 16:02
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Dopis k přípravě jubilejního roku 2010


Publikováno: 23.07.2009 16:00
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Poselství pro velikonoční čas


Publikováno: 23.07.2009 15:59
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Biblické přání k novému roku 2009


Publikováno: 23.07.2009 15:58
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Slovo patriarchy pro vánoční čas


Publikováno: 23.07.2009 15:56
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Poselství pro adventní čas L. P. 2008


Publikováno: 23.07.2009 15:50
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Dopis k 90. výročí Českobratrské církve evangelické


Publikováno: 23.07.2009 15:48
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Slovo k výročí 28. října


Publikováno: 23.07.2009 15:47
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Dopis ke Dni české reformace


Publikováno: 16.12.2008 08:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Zamyšlení o svatodušním divu svornosti a jednomyslnosti

Květen 2008
Publikováno: 16.12.2008 08:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Velikonoční rozvažování o příběhu bez konce


Publikováno: 24.03.2008 19:57
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Dopis k roku 2008


Publikováno: 19.02.2008 11:24
Vložil(a): Helena Bastlová

Zamyšlení ke konci roku 2007


Publikováno: 28.12.2007 12:07
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Poselství k adventnímu času


Publikováno: 29.11.2007 14:51
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Dopis patriarchy k 60. výročí kněžského svěcení žen v naší církvi


Publikováno: 01.10.2007 15:42
Vložil(a): Helena Bastlová

Dopis patriarchy k svátku Mistra Jana Husa


Publikováno: 28.06.2007 14:47
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Pastýřský dopis k výročí dr. Karla Farského


Publikováno: 07.05.2007 15:34
Vložil(a): Ivo Vacík

Setkání u Husova sboru v čase květnových výročí


Publikováno: 07.05.2007 15:28
Vložil(a): Ivo Vacík

Členům pražské diecézní rady

Dopis patriarchy členům pražské diecézní rady Církve československé husitské
Publikováno: 16.04.2007 17:18
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Velikonoční dar pokoje od vzkříšeného Krista


Publikováno: 27.03.2007 10:35
Vložil(a): Tomáš Butta bratr patriarcha / Ivo Vacík

Do nového roku vstupujeme s modlitbou


Publikováno: 21.02.2007 15:41
Vložil(a): Ivo Vacík

Vánoční pozdrav

Vánoční pozdrav a zamyšlení bratra patriarchy
Publikováno: 21.02.2007 15:34
Vložil(a): Ivo Vacík

Adventní dopis bratra patriarchy

„Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo.“ Iz 1,9
Publikováno: 21.02.2007 15:31
Vložil(a): Ivo Vacík

Dopis patriarchy Církve československé husitské

Dopis patriarchy Církve československé husitské- po svém zvolení a ustanovení
Publikováno: 21.02.2007 15:29
Vložil(a): Ivo Vacík

Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus