WebArchiv - archiv českého webu
Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz[M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz[M]

Patriarcha

ThDr. Tomáš Butta

VIII. patriarcha Církve československé husitské

 

Tomáš Butta se narodil 12. června 1958 v Praze. Po absolvování Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze byl v roce 1984 vysvěcen na kněze Církve československé husitské. Stal se farářem v královéhradecké diecézi a působil jako farář v náboženských obcích Semily v letech 1984-1990 a Turnov v letech 1990-1993 a v dalších náboženských obcích Bozkov, Vysoké nad Jizerou, Jenišovice a Přepeře. V letech 1990-1993 vyučoval současně náboženství na základních školách a střední škole v Turnově. V roce 1993 se stal ředitelem a spirituálem Husitské teologické koleje v Praze 3 – Žižkově. Působil též jako duchovní v náboženské obci v Praze – Horních Počernicích. V letech 1993-1997 absolvoval postgraduální studium na Husitské teologické fakultě UK. V roce 1997 získal doktorát teologie. Od roku 1997 do roku 2006 působil jako farář v náboženské obci v Praze 2 – Nové Město a od roku 2000 též jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy na katedře praktické teologie se zaměřením na obory homiletiku, katechetiku a poimeniku. V letech 1990-1999 byl členem liturgické komise. V roce 1999 byl zvolen generálním tajemníkem VIII. sněmu Církve československé husitské. Tuto funkci vykonával do roku 2006.

Na volebním sněmu 23. září 2006 byl zvolen VIII. patriarchou Církve československé husitské. Potřebný počet hlasů získal již v prvním kole.

Dne 28. září 2006 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze přijal biskupskou ordinaci a byl instalován do služby patriarchy.

Dne 22. 1. 2007 podepsal za CČSH Chartu oecumenicu. Za CČSH byl členem církevní komise při přípravě Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a spolupodepsal dne 22. 2. 2013 smlouvu o vypořádání mezi CČSH a Českou republikou.

V roce 2013 byl dne 21. září na volebním sněmu zvolen na další sedmileté funkční období patriarchou CČSH a dne 28. září instalován při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.

V letech 2011-2015 byl členem Ekumenické komise pro Husovo jubileum 2015. Aktivně se podílel na Husovských slavnostech 2015 organizovaných společně s Českobratrskou církví evangelickou v Praze, obnově Památníku v Husinci a na dalších akcích spojených s 600. výročím upálení českého reformátora M. Jana Husa. V roce 2015 se účastnil poutě do Říma spojené s bohoslužbou smíření a návštěvou papeže Františka.

V roce 2017 se stal předsedou Koordinačního týmu pro 100. výročí CČSH. Dne 11. 1. 2020 vedl slavnostní bohoslužbu v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a spoluzajišťoval akce k 100. výročí Církve československé husitské, které bylo možné uskutečnit během pandemie.

Dne 28. září 2020 dokončil druhé sedmileté období patriarchy Církve československé husitské. Vzhledem k tomu, že z důvodu pandemie nebylo možné uskutečnit volební sněm v plánovaném termínu, byl dne 23. 9. 2020 usnesením církevního zastupitelstva pověřen od 29. 9. 2020 správcem církve, vykonávajícím všechny úkoly patriarchy. Funkci správce církve vykonával do 6. července 2021.

Dne 19. června 2021 byl na volebním sněmu v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích zvolen potřetí patriarchou Církve československé husitské.

Dne 6. července 2021 na svátek Mistra Jana Husa byl při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze uveden do úřadu patriarchy na následující funkční období.

Vyučuje na Husově institutu teologických studií v Praze – katechetiku, homiletiku a praktický liturgický projev.

Ve svém programu při nastoupení do služby patriarchy v roce 2006 vyjádřil tyto priority a důrazy:

 • Znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné modlitby a daru Kristovy večeře,
 • Teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia,
 • Katechezi a křesťanské vzdělávání,
 • Zakoušení církve jako společenství založené na upřímných osobních vztazích,
 • Umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi,
 • Rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických,
 • Přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace.

Ze své funkce patriarchy je:

 • předsedou sněmu,
 • předsedou Ústřední rady CČSH v České republice,
 • předsedou církevní zkušební komise,
 • předsedou Správní rady bohoslovecké koleje dr. Karla Farského,
 • členem Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK,
 • členem Řídícího výboru ERC,
 • členem církevní komise a dalších orgánů.

Je autorem publikací, odborných prací a řady článků s církevní a historickou tématikou, písní i biblických dramatizací pro děti a mládež. Podílel se na vydání dokumentů VIII. sněmu CČSH, třídílné Agendy CČSH – obřadní příručky, bohoslužebných knih a dalších liturgických a pastoračních textů. Editoval několik kolektivních monografií a sborníků.

 

Z bibliografie

 

 • Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve československé husitské. Praha 2002, 72 s. ISBN 80-7000-948-9

 • Slovo víry Zdeňka Trtíka. Sborník z kolokvia věnovaného prof. ThDr. Zdeňku Trtíkovi. vyd. Náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Praha 2003 ISBN 80-7000-997-7

 • Kostel sv. Václava Na Zderaze, prostor pro evangelium a umění. Sborník k 75. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze Církví československou husitskou. Praha 2004, 70 s. ISBN 80-7000-744-3    80-86788-17-2

 • Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Praha 2004, 109 s. ISBN 80-7000-864-4

 • Formy výchovné činnosti církve se zaměřením na CČSH. In: Liguš, J. a kol.: Náboženská výchova & výuka. Brno 2005, s. 120-143. ISBN 80-86263-59-2

 • Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha Karolinum 2005, 101 s. ISBN 80-246-1078-7

 • O svátostech-výklad. In: Obřadní příručka CČSH – Agenda. První část. Praha 2006, s. 9-24. ISBN 80-7000-054-6

 • Putování s Abrahamem. Dramatizace s písněmi na biblické náměty. Praha 2008, 134 s. ISBN 978-80-7000-020-5

 • Znovuobjevování daru Liturgie. Vydalo tiskové středisko při DR CČSH Brno 2007

 • Zrod, cesta a poslání Církve československé husitské. Přednáška k 90. výročí CČSH, Brno 2010

 • 90 let Církve československé husitské. Kolektivní monografie, uspořádali Z. Kučera, T. Butta Praha 2010 ISBN 978-80-7000-047-2

 • Výklad 3. části Agendy Církve československé husitské. in: Obřady Církve československé husitské. Agenda – třetí část. Sněmovní centrum CČSH 2010, s. 3-20

 • Katalog Od Husa k dnešku. Výstava k 90. výročí Církve československé husitské. Katalog uspořádali Zdeněk Kučera a Tomáš Butta, CČSH 2010 ISBN 978-80-7000-055-7

 • Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. K 70. výročí úmrtí. Církev československá husitská. Tomáš Butta, Martin Jindra. Praha 2011. ISBN 978-80-7000-064-9

 • Modlitby za církev a při různých příležitostech. Vyd. Církev československá husitská Praha 2012. ISBN 978-80-7000-071-7

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. Vyd. Církev československá husitská, Blahoslav Praha 2012. ISBN 978-80-7000-076-2

 • Liturgie jako oslava Boha, sjednocení církve a poselství spásy světu. Uspořádali: Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Kristýna Mlýnková. Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-070-0

 • Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku. Uspořádali Zdeněk Kučera, Tomáš Butta, Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-081-6

 • Společně zvěstujeme Krista. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady A. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského. Vydala Církev československá husitská edice Blahoslav. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-083-0

 • Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Uspořádal T. Butta, Praha 2014. ISBN 978-80-7000-103-5

 • Liguš, J.; Butta, T; Kolář P. a kol.: Homiletika. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky. Vydáno pro Univerzitu Karlovu v Praze, Husitskou teologickou fakultou. Nakladatelství L. Marek 2014 ISBN 978-80-87127-69-8

 • Radost z nalezení ztraceného. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady C. Praha 2015. ISBN 978-80-7000-111-0

 • Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2015. Druhé vydání. ISBN 978-80-7000-110-3

 • Praktický liturgický projev. Učební texty Husova institutu teologických studií. Praha 2015. ISBN 978-80904964-9-1

 • Náboženské vyučování v české reformaci. Příspěvek k dějinám a funkci katechismu. Praha 2016.

 • Šandera P.; Butta T.: Základní texty duchovního života. Výklad Vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně. Blahoslav Praha 2016 ISBN 978-80-7000-126-4

 • Centrum Mistra Jana Husa v Husinci. Historie-obnova-odkaz.  Editoři Tomáš Butta, Bohdan Kaňák. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-125-7

 • Karel Farský. Sborník věnovaný 90. výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve československé husitské. Uspořádali Tomáš Butta, Jiří Vaníček. Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-135-6

 • Pastorační péče v církvi. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-137-0

 • Slovo k Husovu svátku. Vydala Náboženská obec CČSH Praha 2 – Nové Město. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-132-5

 • Roubalová M., Kubíková J., Butta T. Žena v Bibli. Texty-výklady-kázání. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-142-4

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. 2. vydání. Praha 2018. ISBN 978-80-907173-0-5

 • Radová A., Butta T., Krajčiříková J. Vyprávíme a kreslíme biblické příběhy s dětmi. Obrázky-výklady-kvízy. Starý zákon. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-145-5

 • Ve službě patriarchy Církve československé husitské: ohlédnutí - bibliografie - fotografie. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-146-2

 • Témata z duchovenské praxe. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 72 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-148-6

 • Tomáš G. Masaryk a Církev československá husitská: k 100. výročí republiky. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 70 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-150-9

 • Modlitby k církevnímu roku, výročím a obřadům. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-207-0

 • Kořínky víry. Učebnice náboženství Církve československé husitské. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-153-0

 • Metodika k Učebnici náboženství Církve československé husitské Kořínky víry. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-154-7

 • Zprávy patriarchy Církve československé husitské z období 2006-2018. Praha 2019.

 • Úvod do homiletiky. Kázání procesem inspirace a dialogu. Praha 2019. ISBN 978-80-907173-1-2

 • Mojžíš a Mirjam průvodci ke svobodě. Prameny – výklady – kázání. Eva Vymětalová Hrabáková; Marie Roubalová; Tomáš Butta. Praha 2019.

 • Církev mezi tradicí a otevřenou budoucností. Prakticko-teologické reflexe a úvahy. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-161-5

 • Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním. K 100. výročí. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-160-8

 • Příběhy padesáti zvonů. Promluvy ke vzniku královéhradecké zvonohry. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-164-6

 • Aktuálnost české reformace. Události – postavy – témata. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-165

 • Přednášky o bohoslužbě z teologického hlediska a praxe Církve československé husitské. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-168-4

 • Církev v obzoru budoucnosti. Otázky – úvahy – rozhovory. Blahoslav Praha 2020. ISBN 978-80-7000-172-1

 • Církev československá husitská 1920-2020 – nahlédnutí do dějin a kulturních aktivit během její staleté cesty. Sborník přednášek k 100. výročí CČSH. Uspořádali Tomáš Novák a Tomáš Butta. Blahoslav Praha 2020. ISBN 978-80-7000-175-2

 • Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. První díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 1-348. ISBN 978-80-7000-173-8

 • Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. Druhý díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 351-606. ISBN 978-80-7000-174

 • Chrám v Bibli, historii a symbolickém významu. Marie Roubalová, Eva Vymětalová Hrabáková a Tomáš Butta. Církev československá husitská. Blahoslav Praha 2021. ISBN 978-90-7000-177-6

 • Za světlem moudrosti s J. A. Komenským. Církev československá husitská. Blahoslav Praha 2022. ISBN 978-80-7000-182-0 

 

 

Fotogalerie patriarchy

12.03.2023 - Vyslání nemocničních kaplanů v Olomouci a Náchodě (14)
10.03.2023 - Připomenutí pochodu studentů v roce 1948 (6)
10.03.2023 - Ohlédnutí za připomínkou Františka Bílka (3)
13.12.2022 - Červená středa 2022 v Praze (16)
13.12.2022 - Slib a vyslání nemocničních kaplanů v Olomouci (13)
11.06.2022 - Třicet let Domečku v Trhových Svinech (11)
11.06.2022 - Komenský v obrazech a koncert (4)
11.06.2022 - Zpráva o návštěvě Bílé Třemešné (5)
21.04.2022 - Bohoslužby na Hod Boží velikonoční v Praze 6 – Dejvicích (8)
21.04.2022 - Koncert pro čtyři harfy (15)
12.04.2022 - Připomenutí Jana Želivského v Humpolci a Jiřicích (10)
12.04.2022 - Návštěva K. Farského v Liberci před 101 lety (7)
05.04.2022 - Přednáška bratra patriarchy v Turnově (10)
13.03.2022 - Připomínka smrti kazatele Jana Želivského (6)
11.03.2022 - Uctění památky prezidenta T. G. Masaryka v Lánech (10)
25.02.2022 - Připomínka tragických historických událostí v Kutné Hoře (11)
08.02.2022 - Konference o kompaktátech v Jihlavě (21)
06.12.2021 - Adventní bohoslužba v Praze 6 - Dejvicích (8)
09.11.2021 - Slavnost znovuotevření kostela M. J. Husa v České Lípě (16)
08.11.2021 - Bohoslužba k výročí vzniku státu v Hradci Králové (12)
08.11.2021 - Vzpomínkové setkání ve Štěnovicích (9)
08.11.2021 - Přednáška o Janu Žižkovi ve Tmani (3)
08.11.2021 - Poděkování za novou křtitelnici v Řevnicích (3)
08.11.2021 - Bohoslužba ke svátku knížete Václava v Českých Budějovicích (16)
08.11.2021 - Poutní mše na Tetíně (5)
08.11.2021 - Otevření a požehnání vojenské kaple v Hradci Králové (7)
08.11.2021 - Bohoslužba s modlitbami za stvoření v Suchém Vrbném (9)
06.04.2021 - Velikonoční bohoslužba v Husově sboru v Praze 6-Dejvicích (27)
19.01.2021 - Bohoslužba církevních představitelů na úvod Týdne modliteb (24)
18.01.2021 - Bohoslužba k uctění památky a poselství Jana Palacha (37)
15.01.2021 - Bohoslužba k 101. výročí CČSH v chrámu sv. Mikuláše (15)
15.01.2021 - Novoroční ekumenická slavnost v Návsí u Jablunkova (29)
15.01.2021 - Vánoční bohoslužba v Husově sboru v Praze 6-Dejvicích (13)
15.01.2021 - Betlémy v dejvickém Husově sboru (18)
01.12.2020 - Vysazování stromů v rodišti Karla Farského (15)
19.11.2020 - U Hlávkovy koleje letos 17. listopadu 2020 v tichu (5)
29.10.2020 - Pietní akt na Vítkově letos bez vojenské hudby a veřejnosti (8)
06.10.2020 - Festival pěveckých sborů v Táboře (13)
06.10.2020 - Dny Petra Chelčického v Chelčicích (10)
08.09.2020 - Uvedení bratra biskupa Pavla Pechance do druhého funkčního období (15)
08.09.2020 - Po stopách knížete Václava (9)
08.09.2020 - Bohoslužba na památném Vítkově (13)
07.09.2020 - Rekonstrukce obléhání Tábora (6)
07.09.2020 - Bitva u Sudoměře (20)
25.05.2020 - Jak se připravují hostie podle Františka Bílka (12)
11.05.2020 - Bohoslužba k 75. výročí konce 2. sv. války v Husově sboru na Vinohradech (12)
17.04.2020 - Bohoslužba na Hod Boží velikonoční v kostele sv. Václava v Praze na Zderaze (30)
27.03.2020 - Pobožnost křížové cesty v katedrále (18)
04.10.2019 - Bohoslužba vyslání nového vojenského kaplana Zdeňka Havránka (6)
14.06.2019 - Slavnostní bohoslužba ve Škodějově (24)
14.06.2019 - Ekumenická vigilie slavnosti seslání Ducha svatého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (30)
14.06.2019 - Otevření dětské expozice v Centru Mistra Jana Husa v Husinci (6)
03.06.2019 - Uvedení nových bohoslovců CČSH v Husově sboru v Praze na Vinohradech (6)
28.05.2019 - 90 let kostela Mistra Jana Husa v České Lípě (24)
27.05.2019 - Instalace plzeňského biskupa Filipa Štojdla v Táboře (12)
27.05.2019 - Pietní akt na Masarykově nádraží v Praze (18)
17.05.2019 - Konference Katolická církev v Československu ve 20. století - Kardinál Josef Beran a jeho doba. (36)
03.05.2019 - Setkání zástupců ERC a ČBK v centru Mariapoli v Praze (2)
03.05.2019 - Slavnost srdcí v Hradci Králové (24)
24.04.2019 - Ekumenická křížová cesta v Praze na Petříně (30)
17.04.2019 - Seminář v Senátu věnovaný politické kultuře (12)
25.03.2019 - Setkání u památníku Jana Žižky v Sudoměři u příležitosti 599. výročí slavné husitské bitvy (6)
25.03.2019 - Slavnostní mše k 6. výročí zvolení papeže Františka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (30)
08.03.2019 - Instalace nových biskupů a uvedení nového generálního dozorce ECAV na Slovensku (6)
07.03.2019 - Ekumenická bohoslužba na závěr festivalu Mene Tekel (18)
22.01.2019 - Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů (18)
03.01.2019 - Novoroční ekumenická slavnost 2019 ve sboru Církve bratrské v Černošicích (23)
03.01.2019 - Rekonstrukce příjezdu T. G. Masaryka do vlasti před sto lety (64)
15.10.2018 - Dny Petra Chelčického v Chelčicích 2018 (18)
27.09.2018 - 80. výročí otevření sboru Dr. Karla Farského v Semilech (30)
27.09.2018 - Trocnovské slavnosti 2018 (36)
18.09.2018 - Diecézní pouť ke 100 letům Československé republiky v Hodoníně (24)
17.09.2018 - Slavnost prvního rozeznění nového zvonu v Chotovinách (30)
17.09.2018 - Vzpomínkové setkání k 70. výročí úmrtí Edvarda Beneše v Sezimově Ústí (6)
17.09.2018 - 20. výročí vzniku Duchovní služby Armády České republiky (14)
02.07.2018 - Odhalení pamětní desky v Berouně (12)
08.06.2018 - Bohoslužba v lesní kapli Dr. Karla Farského ve Škodějově (24)
31.05.2018 - Synoda Anhaltské zemské církve v Dessau-Roßlau (6)
31.05.2018 - Kolokvium Náboženský exil v českých zemích v raném novověku (13)
22.05.2018 - Ekumenická vigilie v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (18)
22.05.2018 - Biskupské svěcení Mons. Zdenka Wasserbauera (18)
10.05.2018 - Uvedení pěti nových zvonů do koncertní zvonkohry v Hradci Králové (24)
10.05.2018 - 10. výročí obnovení a znovuvysvěcení kostela Svatého Ducha v Novém Boru. (18)
24.10.2017 - Ekumenická bohoslužba slova před volbou rektora UK (6)
24.10.2017 - Zádušní mše za oběti heydrichiády v chrámu Sv. Víta v Praze (6)
27.09.2017 - Návštěva Jáchymova (21)
27.09.2017 - Návštěva Perninku a Ostrova (14)
14.09.2017 - Uctění památky mučedníka biskupa Gorazda (18)
01.08.2017 - Bohoslužba k 90. výročí sboru v Červeném Kostelci (18)
01.08.2017 - Pouť do Zborova 2017 (36)
01.08.2017 - Beseda s hercem Vladimírem Javorským v Husinci (4)
01.08.2017 - Připomenutí obětí totality na hřbitově v Praze – Ďáblicích (3)
19.06.2017 - Slavnost 70. výročí vzniku Husova sboru v Sokolově (8)
08.06.2017 - 80. výročí Sboru krále Jiřího z Poděbrad v Poděbradech (18)
07.06.2017 - Ekumenická vigilie slavnosti seslání Ducha svatého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze (18)
05.06.2017 - 36. německý evangelický Kirchentag v Berlíně a Wittenberku (42)
05.06.2017 - Bohoslužba v Husově sboru v Ostravě-Zábřehu (18)
05.06.2017 - 80. výročí Husova sboru v Praze 7 - Holešovicích (18)
05.06.2017 - Bohoslužba v Kostelci nad Orlicí při příležitosti 80. výročí spoluužívání bratrského sboru (8)
05.06.2017 - Slavnost uvedení pěti zvonů ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové (9)
04.04.2017 - Bohoslužba vděčnosti s rozloučením s Gerhardem Frey-Reininghausem v kostele u Martina ve zdi v Praze (12)
04.04.2017 - Svěcení starokatolického biskupa Pavla B. Stránského v bazilice sv. Markéty v Praze na Břevnově (24)
27.03.2017 - Pohřební rozloučení s kardinálem Miloslavem Vlkem (24)
10.03.2017 - Oslavy 70. výročí založení Slovenského evangelického a. v. církevního sboru v Praze v chrámu sv. Michala v ulici V Jirchářích (30)
09.03.2017 - Ekumenická bohoslužba v rámci závěru XI. ročníku festivalu Mene Tekel (30)
16.02.2017 - Prohlídka pražského židovského města (30)
13.02.2017 - Pohřební rozloučení s prof. Zdeňkem Sázavou ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové (6)
01.02.2017 - Modlitební setkání představitelů a pracovníků ústředí církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR (6)
10.01.2017 - Představení nových bohoslovců CČSH (6)
10.01.2017 - Benefiční koncert Husovy MŠ+ZŠ Směrovka v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze (6)
10.01.2017 - Zahájení přípravy k 100. výročí CČSH (3)
01.12.2016 - Rekviem za Karla IV. na Karlštejně (17)
01.12.2016 - 9. synod leuenberských církví v ČR (14)
14.11.2016 - Slavnostní shromáždění ke Dni válečných veteránů v chrámu sv. Mikuláše (30)
08.11.2016 - Vzpomínková bohoslužba a otevření kolumbária v Písku (22)
11.02.2016 - Ekumenická slavnost v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 - Dejvicích (6)
11.02.2016 - Vzpomínková akce k uctění památky Jana Palacha (10)
25.01.2016 - Shromáždění k zakončení Husova roku v Senátu PČR (11)
08.12.2014 - Setkání k 25. výročí 17. listopadu (6)
05.11.2014 - Říjnová akce v Prachaticích (13)
06.10.2014 - 90. výročí otevření Husova sboru v Českých Budějovicích (13)
02.10.2014 - Slavnostní otevření sboru CČSH - synagogy v Humpolci (9)
29.05.2014 - Návštěva náboženské obce Kladno (7)
14.05.2014 - Slavnostní zahájení výstavy v Kostnici (24)
15.01.2014 - Návštěva sochařské školy v Hořicích (21)
15.01.2014 - Ekumenický večer v Soukenické (7)
18.11.2013 - Bohoslužby k 77. výročí sboru v Příbrami - Březových Horách (7)
06.08.2013 - Pohřební rozloučení s emeritním biskupem a patriarchou Vratislavem Štěpánkem (11)
01.07.2013 - Pouť na Radhošť - 29. 6. 2013 (25)
01.07.2013 - Bohoslužba v Červeném kostele v Brně - 16. 6. 2013 (11)
06.06.2013 - Pouť na Horu svatého Klimenta - 1. června 2013 (30)
20.05.2013 - Ordinace a instalace královéhradeckého biskupa 18. května 2013 (25)
20.05.2013 - Ordinace a instalace brněnského biskupa 8. května 2013 (7)
20.05.2013 - Ordinace a instalace olomouckého biskupa 28. dubna 2013 (8)
15.05.2013 - Svátost kněžského svěcení (15)
15.05.2013 - Katechetická konference v Praze - Dejvicích (5)
04.04.2013 - Představení nové knihy Otevřené dveře (5)
07.03.2013 - Setkání k 163. výročí narození T. G. Masaryka v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (7)
07.03.2013 - Prezentace publikace knihy o Mistru Janu Husovi v Novoměstské radnici (12)
07.03.2013 - Podpis smluv o vypořádání mezi Českou republikou a církvemi a náboženskými společnostmi (4)
07.03.2013 - Ze zasedání Církevního zastupitelstva - 9. 2. 2013 (8)
06.02.2013 - Návštěva v sochařské škole v Hořicích (10)
06.02.2013 - Ekumenická slavnost v modlitebně Církve bratrské (7)
08.01.2013 - Bohoslužba k 93. výročí vzniku CČSH (25)
03.12.2012 - Liturgie k zahájení jubilejního Cyrilometodějského roku 2013 (19)
15.11.2012 - Bohoslužba v Jablonném (6)
31.10.2012 - Setkání mládeže v Olomouci (22)
16.10.2012 - Dny Petra Chelčického v Chelčicích a ve Vodňanech (8)
16.10.2012 - Pouť do Staré Boleslavi (2)
15.08.2012 - Setkání představitelů ŘV ERC ve Vilémově - 15. 6. 2012 (4)
15.08.2012 - Svatodušní ekumenická vigilie v Chrámu sv. Víta - 26. 5. 2012 (9)
25.03.2012 - Bohoslužba v Přerově - 25. 3. 2012 (11)
11.07.2012 - Pouť na Sázavě 30. 6. 2012 (6)
28.06.2012 - Vzpomínková akce k 70. výročí heydrichiády v Praze - Horních Počernicích (15)
11.06.2012 - Kirchentag v Ballenstedtu - 10. 6. 2012 (14)
30.05.2012 - Návštěva bratra patriarchy v Prostějově (20)
01.03.2012 - Zahájení festivalu MENE TEKEL (8)
25.01.2012 - Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Vojtěcha - leden 2012 (4)
03.01.2012 - Rozloučení s bývalým prezidentem České republiky Václavem Havlem (5)
20.12.2011 - Bohoslužby na 4. adventní neděli v Děčíně s přinášením Betlémského světla (7)
18.11.2011 - Vzpomínková bohoslužba k ukončení 1. světové války (9)
07.11.2011 - Prohlídka Bílkovy vily s odborným výkladem PhDr. Hany Larvové - 13. 10. 2011 (8)
07.11.2011 - Slavnostní znovuotevření Sboru Knížete Míru v Lipníku nad Bečvou po rekonstrukci - 22. 10. 2011 (13)
07.11.2011 - Ekumenická bohoslužba v evangelickém Červeném kostele v Brně - 16. 10. 2011 (8)
10.10.2011 - Liberecké setkání k výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova (8)
17.08.2011 - Ekumenická bohoslužba ve sboru Církve bratrské v Husinci a setkání v rodném domku Mistra Jana Husa dne 6. 7. 2011 (15)
18.07.2011 - XII. festival duchovní hudby (9)
24.06.2011 - Výročí dřevěného kostela v Dobříkově (6)
13.06.2011 - Předání stížného listu z roku 1415 v muzeu v Ženevě a další akce - květen 2011 (39)
13.06.2011 - Zastavení v Kostnici cestou do Ženevy - květen 2011 (10)
09.03.2011 - Setkání k 161. výročí narození TGM ve Sněmovně (8)
06.01.2011 - Rozloučení se sestrou farářkou Naďou Brázdilovou (8)
22.11.2010 - Oslava 75. výročí založení sboru v NO Chrudim - 26. 9. 2010 (14)
22.11.2010 - Bohoslužba v NO Spořilov - 14. 11. 2010 (5)
13.10.2010 - Setkání v Liberci k výročí úmrtí Jana Žižky (13)
20.09.2010 - Ekumenická bohoslužba v Plzni (4)
20.09.2010 - Konference k jubileu církve na Novoměstské radnici (17)
14.09.2010 - Vernisáž výstavy v Novoměstské radnici (13)
02.08.2010 - Ekumenická bohoslužba v Husinci ve sboru Církve bratrské 6.7.2010 (11)
07.07.2010 - XI. festival duchovní hudby u sv. Mikuláše (17)
25.06.2010 - Sborový den v Červeném Kostelci (10)
22.06.2010 - Bohoslužba s připomenutím patriarchy Farského v Brně-Králově Poli (8)
22.06.2010 - 60. výročí náboženské obce Nový Bor (7)
09.05.2010 - Bohoslužba k výročí ukončení 2. světové války v Praze-Vinohradech (19)
06.05.2010 - Bohoslužba ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Kunčicích pod Ondřejníkem (10)
28.04.2010 - Ekumenická křížová cesta na Petříně (8)
20.04.2010 - Hod Boží velikonoční u sv. Mikuláše v Praze (4)
11.03.2010 - Setkání k 160. výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka v Parlamentu ČR (15)
26.01.2010 - Vyhlášení výsledků celocírkevní výtvarné soutěže v Karlíně (31)
24.11.2009 - Slavnostní bohoslužba v rychnovském sboru (12)
13.10.2009 - Vzpomínka na Jana Žižku v Sudoměři (25)
13.10.2009 - Setkání se vzpomínkou na Jana Žižku z Trocnova (15)
07.07.2009 - Desátý ročník hudebního festivalu u sv. Mikuláše (32)
29.06.2009 - Vzpomínka na biskupa Gorazda v Horních Počernicích (27)
29.06.2009 - Náboženská obec Prostějov v Táboře (18)
10.03.2009 - 159. výročí narození TGM v parlamentu (15)
11.11.2008 - Bohoslužba k výročí ukončení 1. světové války v chrámu sv. Mikuláše (14)
12.10.2008 - Pietní akt u památníku Jana Žižky v Sudoměři (35)
12.10.2008 - Kolokvium k výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova (11)
07.10.2008 - Znovuotevření Betlémské kaple v Besednici (16)
26.09.2008 - Zakládání Společnosti Chebského soudce (4)
22.09.2008 - Bohoslužby ve Starém Brně (9)
21.08.2008 - 80. výročí Husova sboru v Horažďovicích (8)
21.08.2008 - 80. výročí Husova sboru v Jaroměři (13)
06.07.2008 - Bohoslužba na Kozím Hrádku (8)
06.07.2008 - Bohoslužby v Betlémské kapli (46)
06.07.2008 - Festival duchovní hudby u sv. Mikuláše (19)
01.07.2008 - 10. výročí Duchovní služby Armády České republiky (11)
17.06.2008 - Prezentace knihy biblických dramatizací a CD s písněmi bratra patriarchy ThDr. Tomáše Butty (12)
19.05.2008 - Svatodušní svátky v Blansku, Račicích a Rudicích (34)
14.05.2008 - Beseda s občany v Rudné (17)
16.04.2008 - Ekumenická bohoslužba u sv. Mikuláše (7)
27.03.2008 - Bílá sobota v Praze-Vinohradech (5)
26.03.2008 - Křest u sv. Mikuláše na Boží hod velikonoční (3)
13.03.2008 - Děkovná bohoslužba v Žamberku (7)
06.12.2007 - Mikulášská nadílka v chrámu sv. Mikuláše na Praze 1 - Starém Městě (13)
21.11.2007 - Biřmování 18. 11. 2007 v Mostě (6)
09.11.2007 - Slavnostní otevření náměstíčka před budovou Úřadu Ústřední rady CČSH (10)
08.11.2007 - 50. výročí otevření chrámu Spasitele v Hovoranech (13)
22.10.2007 - Bohoslužby a slavnost díkůvzdání k 50. výročí sboru v Rudolfově (15)
08.10.2007 - Zahájení akademického roku na HTF UK (7)
07.10.2007 - 80. výročí Husova sboru v Havlíčkově Brodě (28)
05.10.2007 - Slavnost znovuotevření modlitebny v Ústí nad Labem (4)
04.10.2007 - Bohoslužby v Ústí nad Labem - 28. 9. 2007 (9)
01.10.2007 - Bohoslužby v Netvořicích 23.9.07 (8)
31.07.2007 - Slavnostní bohoslužby ve Vracově u příležitosti 40. výročí otevření Husova sboru 29. 7. 2007 (6)
17.07.2007 - Bohoslužby s připomenutím 95. výročí narození biblického teologa prof. Jindřicha Mánka v Husově sboru v Pardubicích (13)
09.07.2007 - Slavnostní bohoslužby u příležitosti 70. výročí Husova sboru v Nové Pace s vysluhováním svátosti křtu 7. 7. 2007 (13)
09.07.2007 - Celocírkevní bohoslužba v Betlémské kapli v Praze 6. 7. 2007 (16)
09.07.2007 - VIII. Festival duchovní hudby. Praha chrám sv. Mikuláše 5. 7. 2007 (10)
09.07.2007 - Tradiční slavnost na Růžovém paloučku u Litomyšle - 1. 7. 2007 (14)
09.07.2007 - Bohoslužby v Husově sboru - NO Litomyšl 1. 7. 2007 (9)
09.07.2007 - O dvou králích Saulovi a Davidovi (15)
09.07.2007 - Pouť do rodného kraje Dr. Karla Farského (20)
09.07.2007 - Karel Farský a čeští modernisté v evropském kontextu (6)
09.07.2007 - Stacionář Rváček. Rváčov 11. 6. 2007 (7)
09.07.2007 - Pietní vzpomínka k 65. výročí vyhlazení obce Lidice 10. 6. 2007 (5)
28.05.2007 - Slavnostní bohoslužby u příležitosti 70. výročí kostela v Blansku s vysluhováním svátosti biřmování 27. 5. 2007 (12)
25.05.2007 - 23. 5. 2007 májová bohoslužba v Kostelní Lhotě (12)
22.05.2007 - Ze zahájení výstavy ThDr. Karel Farský a jeho doba ve sboru Kristova kříže v Plzni (9)
22.05.2007 - Májová bohoslužba u příležitosti zahájení přístavby Husova sboru v Čelákovicích 1.5. 2007 (6)
18.05.2007 - Májové hudební nešpory v náboženské obci České Budějovice – Suché Vrbné 17. 5. 2007 (10)
18.05.2007 - Vzpomínka na oběti železničářů v 1. i 2. odboji 17. 5. 2007 (8)
14.05.2007 - Bohoslužby v Husově sboru v Úpici 13. 5. 2007 (10)
09.05.2007 - Kunvald, domek Na Sboru 6. 5. 2007 (6)
09.05.2007 - Bohoslužby v Kostelci nad Orlicí 6. 5. 2007 (9)
09.05.2007 - Bohoslužby v Olomouci 29. 4. 2007 (6)
09.05.2007 - Diecézní shromáždění v Plzni 28. 4. 2007 (11)
09.05.2007 - Bohoslužby ve sboru Jana Blahoslava, NO Morkovice 22. 4. 2007 (5)
09.05.2007 - Vikariátní shromáždění a nedělní bohoslužby v Kroměříži 21. 4. 2007 (10)
20.04.2007 - Bohoslužby v NO Tuchoměřice 15. 4. 2007 (9)
11.04.2007 - Bohoslužby v NO Brandýs nad Labem 8. 4. 2007 (8)
19.03.2007 - O dvou králích Saulovi a Davidovi (11)
16.03.2007 - Studentská bohoslužba v Husově sboru na Vinohradech 14. 3. 2007 (12)
15.03.2007 - Bohoslužba 11. 3. 2007 NO Praha - Spořilov (9)
14.03.2007 - Z ekumenické bohoslužby v kostele Povýšení sv. Kříže. Poděbrady 4. 3. 2007 (9)
14.03.2007 - Bohoslužby 4. 3. 2007 NO Praha - Horní Počernice (5)
14.03.2007 - Teologická konference na téma „Duchovní správa“ (8)
14.03.2007 - Bohoslužba 18.2.2007 v NO Praha – Dejvice (5)
27.02.2007 - Charta Oecumenica 22.1.2007 (14)
27.02.2007 - Dům důstojného stáří (5)
27.02.2007 - Slavnostní bohoslužba k 87. výročí vzniku CČSH (9)
27.02.2007 - Ekumenická novoroční bohoslužba 2007 (9)
27.02.2007 - Sborník "Dialog na Cestě" (6)
27.02.2007 - Bohoslužby v Hovoranech 17.12.2006 (7)
27.02.2007 - Církev Československá husitská na Slovensku (12)
27.02.2007 - O dvou králích Saulovi a Davidovi (12)
27.02.2007 - Bohoslužby v Praze 4 - Krči, 26.11.2006 (11)
26.02.2007 - Synoda anhaltské evangelické církve (9)
26.02.2007 - Nové kolumbárium v Husově sboru v Praze-Vršovicích (7)
26.02.2007 - Jablonec nad Nisou 4.11.2006 (8)
23.02.2007 - Husův sbor v Praze na Vinohradech 25.10.2006 (7)
23.02.2007 - Husův sbor v Přepeřích 22.10.2006 (9)
23.02.2007 - K výročí vzniku samostatného Československa. (6)
23.02.2007 - Hradec Králové, 28. říjen 2006 (7)
23.02.2007 - Brno na Lipové 21.10.2006 (7)
23.02.2007 - K 582. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova (11)
23.02.2007 - Husův institut teologických studií (18)


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus