WebArchiv - archiv českého webu
Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz[M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz[M]

Patriarcha

ThDr. Tomáš Butta

VIII. patriarcha Církve československé husitské

 

Tomáš Butta se narodil 12. června 1958 v Praze. Po absolvování Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze byl v roce 1984 vysvěcen na kněze Církve československé husitské. Stal se farářem v královéhradecké diecézi a působil jako farář v náboženských obcích Semily v letech 1984-1990 a Turnov v letech 1990-1993 a v dalších náboženských obcích Bozkov, Vysoké nad Jizerou, Jenišovice a Přepeře. V letech 1990-1993 vyučoval současně náboženství na základních školách a střední škole v Turnově. V roce 1993 se stal ředitelem a spirituálem Husitské teologické koleje v Praze 3 – Žižkově. Působil též jako duchovní v náboženské obci v Praze – Horních Počernicích. V letech 1993-1997 absolvoval postgraduální studium na Husitské teologické fakultě UK. V roce 1997 získal doktorát teologie. Od roku 1997 do roku 2006 působil jako farář v náboženské obci v Praze 2 – Nové Město a od roku 2000 též jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy na katedře praktické teologie se zaměřením na obory homiletiku, katechetiku a poimeniku. V letech 1990-1999 byl členem liturgické komise. V roce 1999 byl zvolen generálním tajemníkem VIII. sněmu Církve československé husitské. Tuto funkci vykonával do roku 2006.

Na volebním sněmu 23. září 2006 byl zvolen VIII. patriarchou Církve československé husitské. Potřebný počet hlasů získal již v prvním kole.

Dne 28. září 2006 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze přijal biskupskou ordinaci a byl instalován do služby patriarchy.

Dne 22. 1. 2007 podepsal za CČSH Chartu oecumenicu. Za CČSH byl členem církevní komise při přípravě Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a spolupodepsal dne 22. 2. 2013 smlouvu o vypořádání mezi CČSH a Českou republikou.

V roce 2013 byl dne 21. září na volebním sněmu zvolen na další sedmileté funkční období patriarchou CČSH a dne 28. září instalován při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.

V letech 2011-2015 byl členem Ekumenické komise pro Husovo jubileum 2015. Aktivně se podílel na Husovských slavnostech 2015 organizovaných společně s Českobratrskou církví evangelickou v Praze, obnově Památníku v Husinci a na dalších akcích spojených s 600. výročím upálení českého reformátora M. Jana Husa. V roce 2015 se účastnil poutě do Říma spojené s bohoslužbou smíření a návštěvou papeže Františka.

V roce 2017 se stal předsedou Koordinačního týmu pro 100. výročí CČSH. Dne 11. 1. 2020 vedl slavnostní bohoslužbu v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a spoluzajišťoval akce k 100. výročí Církve československé husitské, které bylo možné uskutečnit během pandemie.

Dne 28. září 2020 dokončil druhé sedmileté období patriarchy Církve československé husitské. Vzhledem k tomu, že z důvodu pandemie nebylo možné uskutečnit volební sněm v plánovaném termínu, byl dne 23. 9. 2020 usnesením církevního zastupitelstva pověřen od 29. 9. 2020 správcem církve, vykonávajícím všechny úkoly patriarchy. Funkci správce církve vykonával do 6. července 2021.

Dne 19. června 2021 byl na volebním sněmu v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích zvolen potřetí patriarchou Církve československé husitské.

Dne 6. července 2021 na svátek Mistra Jana Husa byl při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze uveden do úřadu patriarchy na následující funkční období.

Vyučuje na Husově institutu teologických studií v Praze – katechetiku, homiletiku a praktický liturgický projev.

Ve svém programu při nastoupení do služby patriarchy v roce 2006 vyjádřil tyto priority a důrazy:

 • Znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné modlitby a daru Kristovy večeře,
 • Teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia,
 • Katechezi a křesťanské vzdělávání,
 • Zakoušení církve jako společenství založené na upřímných osobních vztazích,
 • Umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi,
 • Rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických,
 • Přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace.

Ze své funkce patriarchy je:

 • předsedou sněmu,
 • předsedou Ústřední rady CČSH v České republice,
 • předsedou církevní zkušební komise,
 • předsedou Správní rady bohoslovecké koleje dr. Karla Farského,
 • členem Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK,
 • členem Řídícího výboru ERC,
 • členem církevní komise a dalších orgánů.

Je autorem publikací, odborných prací a řady článků s církevní a historickou tématikou, písní i biblických dramatizací pro děti a mládež. Podílel se na vydání dokumentů VIII. sněmu CČSH, třídílné Agendy CČSH – obřadní příručky, bohoslužebných knih a dalších liturgických a pastoračních textů. Editoval několik kolektivních monografií a sborníků.

 

Z bibliografie

 

 • Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve československé husitské. Praha 2002, 72 s. ISBN 80-7000-948-9

 • Slovo víry Zdeňka Trtíka. Sborník z kolokvia věnovaného prof. ThDr. Zdeňku Trtíkovi. vyd. Náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Praha 2003 ISBN 80-7000-997-7

 • Kostel sv. Václava Na Zderaze, prostor pro evangelium a umění. Sborník k 75. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze Církví československou husitskou. Praha 2004, 70 s. ISBN 80-7000-744-3    80-86788-17-2

 • Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Praha 2004, 109 s. ISBN 80-7000-864-4

 • Formy výchovné činnosti církve se zaměřením na CČSH. In: Liguš, J. a kol.: Náboženská výchova & výuka. Brno 2005, s. 120-143. ISBN 80-86263-59-2

 • Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha Karolinum 2005, 101 s. ISBN 80-246-1078-7

 • O svátostech-výklad. In: Obřadní příručka CČSH – Agenda. První část. Praha 2006, s. 9-24. ISBN 80-7000-054-6

 • Putování s Abrahamem. Dramatizace s písněmi na biblické náměty. Praha 2008, 134 s. ISBN 978-80-7000-020-5

 • Znovuobjevování daru Liturgie. Vydalo tiskové středisko při DR CČSH Brno 2007

 • Zrod, cesta a poslání Církve československé husitské. Přednáška k 90. výročí CČSH, Brno 2010

 • 90 let Církve československé husitské. Kolektivní monografie, uspořádali Z. Kučera, T. Butta Praha 2010 ISBN 978-80-7000-047-2

 • Výklad 3. části Agendy Církve československé husitské. in: Obřady Církve československé husitské. Agenda – třetí část. Sněmovní centrum CČSH 2010, s. 3-20

 • Katalog Od Husa k dnešku. Výstava k 90. výročí Církve československé husitské. Katalog uspořádali Zdeněk Kučera a Tomáš Butta, CČSH 2010 ISBN 978-80-7000-055-7

 • Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. K 70. výročí úmrtí. Církev československá husitská. Tomáš Butta, Martin Jindra. Praha 2011. ISBN 978-80-7000-064-9

 • Modlitby za církev a při různých příležitostech. Vyd. Církev československá husitská Praha 2012. ISBN 978-80-7000-071-7

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. Vyd. Církev československá husitská, Blahoslav Praha 2012. ISBN 978-80-7000-076-2

 • Liturgie jako oslava Boha, sjednocení církve a poselství spásy světu. Uspořádali: Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Kristýna Mlýnková. Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-070-0

 • Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku. Uspořádali Zdeněk Kučera, Tomáš Butta, Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-081-6

 • Společně zvěstujeme Krista. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady A. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského. Vydala Církev československá husitská edice Blahoslav. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-083-0

 • Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Uspořádal T. Butta, Praha 2014. ISBN 978-80-7000-103-5

 • Liguš, J.; Butta, T; Kolář P. a kol.: Homiletika. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky. Vydáno pro Univerzitu Karlovu v Praze, Husitskou teologickou fakultou. Nakladatelství L. Marek 2014 ISBN 978-80-87127-69-8

 • Radost z nalezení ztraceného. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady C. Praha 2015. ISBN 978-80-7000-111-0

 • Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2015. Druhé vydání. ISBN 978-80-7000-110-3

 • Praktický liturgický projev. Učební texty Husova institutu teologických studií. Praha 2015. ISBN 978-80904964-9-1

 • Náboženské vyučování v české reformaci. Příspěvek k dějinám a funkci katechismu. Praha 2016.

 • Šandera P.; Butta T.: Základní texty duchovního života. Výklad Vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně. Blahoslav Praha 2016 ISBN 978-80-7000-126-4

 • Centrum Mistra Jana Husa v Husinci. Historie-obnova-odkaz.  Editoři Tomáš Butta, Bohdan Kaňák. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-125-7

 • Karel Farský. Sborník věnovaný 90. výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve československé husitské. Uspořádali Tomáš Butta, Jiří Vaníček. Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-135-6

 • Pastorační péče v církvi. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-137-0

 • Slovo k Husovu svátku. Vydala Náboženská obec CČSH Praha 2 – Nové Město. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-132-5

 • Roubalová M., Kubíková J., Butta T. Žena v Bibli. Texty-výklady-kázání. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-142-4

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. 2. vydání. Praha 2018. ISBN 978-80-907173-0-5

 • Radová A., Butta T., Krajčiříková J. Vyprávíme a kreslíme biblické příběhy s dětmi. Obrázky-výklady-kvízy. Starý zákon. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-145-5

 • Ve službě patriarchy Církve československé husitské: ohlédnutí - bibliografie - fotografie. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-146-2

 • Témata z duchovenské praxe. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 72 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-148-6

 • Tomáš G. Masaryk a Církev československá husitská: k 100. výročí republiky. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 70 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-150-9

 • Modlitby k církevnímu roku, výročím a obřadům. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-207-0

 • Kořínky víry. Učebnice náboženství Církve československé husitské. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-153-0

 • Metodika k Učebnici náboženství Církve československé husitské Kořínky víry. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-154-7

 • Zprávy patriarchy Církve československé husitské z období 2006-2018. Praha 2019.

 • Úvod do homiletiky. Kázání procesem inspirace a dialogu. Praha 2019. ISBN 978-80-907173-1-2

 • Mojžíš a Mirjam průvodci ke svobodě. Prameny – výklady – kázání. Eva Vymětalová Hrabáková; Marie Roubalová; Tomáš Butta. Praha 2019.

 • Církev mezi tradicí a otevřenou budoucností. Prakticko-teologické reflexe a úvahy. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-161-5

 • Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním. K 100. výročí. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-160-8

 • Příběhy padesáti zvonů. Promluvy ke vzniku královéhradecké zvonohry. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-164-6

 • Aktuálnost české reformace. Události – postavy – témata. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-165

 • Přednášky o bohoslužbě z teologického hlediska a praxe Církve československé husitské. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-168-4

 • Církev v obzoru budoucnosti. Otázky – úvahy – rozhovory. Blahoslav Praha 2020. ISBN 978-80-7000-172-1

 • Církev československá husitská 1920-2020 – nahlédnutí do dějin a kulturních aktivit během její staleté cesty. Sborník přednášek k 100. výročí CČSH. Uspořádali Tomáš Novák a Tomáš Butta. Blahoslav Praha 2020. ISBN 978-80-7000-175-2

 • Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. První díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 1-348. ISBN 978-80-7000-173-8

 • Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. Druhý díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 351-606. ISBN 978-80-7000-174

 • Chrám v Bibli, historii a symbolickém významu. Marie Roubalová, Eva Vymětalová Hrabáková a Tomáš Butta. Církev československá husitská. Blahoslav Praha 2021. ISBN 978-90-7000-177-6

 • Za světlem moudrosti s J. A. Komenským. Církev československá husitská. Blahoslav Praha 2022. ISBN 978-80-7000-182-0 

 

 

Články

Některá místa z Bible inspirující myšlení J. A. Komenského – k březnovému 431. výročí jeho narození

Písmo svaté bylo pro Jana Amose Komenského zvláště silnou inspirací v tvorbě jeho útěšných a pastoračně zaměřených spisů, avšak i v případě Obecné porady a Didaktiky a jeho dalšího rozsáhlého, hlubokého i literárně hodnotného díla.


Publikováno: 03.04.2023 10:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mravnost, politika a vzdělání v pohledu Masaryka


Publikováno: 09.03.2023 16:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Předání Bible národu – odkaz Blahoslava a Komenského


Publikováno: 03.02.2023 11:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Prof. A. Molnár na Husově fakultě - 100 let od jeho narození


Publikováno: 17.01.2023 09:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K osobnosti význačného katolického teologa a papeže Benedikta XVI.

Poslední den roku 2022 zemřel emeritní papež Benedikt XVI. Při novoroční ekumenické bohoslužbě dne 1. 1. 2023 v Červeném kostele v Brně jsme si v modlitbě s respektem připomínali tuto osobnost křesťanství 20. a 21. století.


Publikováno: 09.01.2023 09:11
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Církev jako organizace a autorita Ducha Kristova


Publikováno: 09.01.2023 09:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K počátku nového roku 2023


Publikováno: 09.01.2023 09:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Betlémské dítě uprostřed přírody a Božího stvoření


Publikováno: 13.12.2022 09:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Představení nové publikace o J. A. Komenském a jeho odkazu v CČSH


Publikováno: 13.12.2022 09:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K charakteristickým rysům Komenského pedagogiky


Publikováno: 21.11.2022 10:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Hodnota svobody a cesta nenásilí podle J. A. Komenského


Publikováno: 21.11.2022 10:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Duchovní správa nově promýšlena


Publikováno: 21.11.2022 10:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Jan Amos Komenský – svědek Kristův a představitel univerzální reformace


Publikováno: 21.11.2022 10:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Komenského dopis mladému bratrskému kazateli


Publikováno: 05.10.2022 10:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Neztrácejme ze zřetele postavy z počátků českého křesťanství

Článek do Českého zápasu


Publikováno: 05.10.2022 10:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Jak Komenský vychovával vlastního syna


Publikováno: 18.08.2022 12:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Vztah ke světu a duchovní zkušenost Jana Amose Komenského


Publikováno: 18.08.2022 12:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Hus a Komenský – dva Kristovi svědci v našem národě


Publikováno: 18.08.2022 12:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Hlasy svědků o Boží lásce


Publikováno: 18.08.2022 12:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Anketa do následujícího magazínového čísla s tématem Hospodaření v církvi


Publikováno: 11.06.2022 16:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ježíš a peníze


Publikováno: 11.06.2022 16:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Pohled na situaci Církve československé husitské v perspektivě její budoucnosti

Z referátu na synodě duchovních a kazatelů pražské diecéze CČSH


Publikováno: 11.06.2022 16:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ekologické zamyšlení o rostlinách a květinách


Publikováno: 11.06.2022 16:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Komenský a jeho odkaz v náboženské výuce Církve československé husitské


Publikováno: 11.06.2022 16:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Poselství Velikonoc nadějí pro naši dobu


Publikováno: 13.04.2022 19:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Jan Amos Komenský a jeho vyrovnávání se s utrpením z hlubiny víry


Publikováno: 13.04.2022 19:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Komenský a Masaryk


Publikováno: 13.04.2022 19:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Nad zveřejněním prvních výsledků sčítání obyvatel 2021 ve vztahu k náboženství


Publikováno: 17.01.2022 11:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ekumena je obohacující pestrost


Publikováno: 17.01.2022 11:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo do nového roku 2022

„Svěř Hospodinu svoje počínání, tvé plány budou zajištěny.“ Kniha Přísloví 16,3


Publikováno: 10.01.2022 08:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mozaika vánočního příběhu


Publikováno: 10.01.2022 08:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K osobnosti prezidenta Václava Havla


Publikováno: 06.12.2021 13:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K tématu bohoslužebného oděvu CČSH


Publikováno: 06.12.2021 13:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Hledat cesty k odpuštění a smíření


Publikováno: 06.12.2021 13:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Vděčné díkůvzdání za úrodu

Článek do Českého zápasu


Publikováno: 18.10.2021 10:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Úvaha o budoucnosti

Článek do Kalendáře Blahoslav 2022


Publikováno: 18.10.2021 10:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Příroda a les v pohledu víry

Článek do Kalendáře Blahoslav 2022


Publikováno: 18.10.2021 10:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Kněžna Ludmila, první česká křesťanská mučednice

Článek do Českého zápasu - srpen 2021


Publikováno: 23.08.2021 10:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ježíš a jeho vztah k přírodě

Z Nového zákona poznáváme, jaký je Ježíš vlídný a laskavý ve svém vztahu k lidem. Ale jaký je Ježíšův vztah k přírodě a tvorům, kteří v ní žijí? Má Ježíš na své cestě záchrany a vykoupení člověka také na zřeteli přírodu a Boží tvory?


Publikováno: 16.08.2021 19:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Ekologické motivy v Liturgii podle Karla Farského


Publikováno: 03.08.2021 13:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

V čem nás oslovuje Hus dnes


Publikováno: 03.08.2021 13:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Role náboženství a víry v události na Staroměstském náměstí před 400 lety


Publikováno: 11.06.2021 10:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

K památce staroměstských mučedníků


Publikováno: 11.06.2021 09:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

O budoucnosti naší církve


Publikováno: 11.06.2021 09:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Zamyšlení o významu a funkci chrámu

Náboženská stavba je určena pro niterný duchovní život věřících, ale současně je to stavba svým významem patřící k městu, k obci, ke konkrétnímu místu, ke krajině, ke kulturnímu dědictví. A platí to nejen o historických stavbách kostelů z dávné doby, ale i o stavbách z novější doby, které budovala Církev československá husitská v řadě našich měst a obcí.

 


Publikováno: 27.05.2021 16:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Křesťanství a příroda


Publikováno: 22.04.2021 08:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Masaryk v dramatech dějin a inspirující pro dnešní dobu


Publikováno: 09.03.2021 19:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Tušit světlo hvězd Božího nebe

Z útěšného spisu Jana Amose Komenského


Publikováno: 09.03.2021 19:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

K teologickému pojetí eucharistie Mistra Jany Rokycany


Publikováno: 09.03.2021 19:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Jan Hus a Jan Palach

Článek do Českého zápasu - leden 2021


Publikováno: 09.03.2021 19:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Ekumenismus jako výraz tolerance a vzájemné snášenlivosti


Publikováno: 11.01.2021 10:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Před 101 lety vznikla Církev československé husitská


Publikováno: 06.01.2021 09:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Oslovit písní i kázáním - obdarování Svatopluka Karáska


Publikováno: 06.01.2021 09:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

K poselství a obrazům vánočních písní


Publikováno: 22.12.2020 13:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Církev a věřící v čase pandemie a nouzového stavu - úvahy a otázky


Publikováno: 26.10.2020 15:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Čtyři sta let od bitvy na Bílé hoře

V letošním roce se dostává do středu pozornosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Co pro nás toto výročí znamenalo v Církvi československé husitské v minulosti a co znamená dnes, v čem může být aktuální? Jaké otázky v nás dnes i po tolika letech tato bitva vzbuzuje a vyvolává?


Publikováno: 20.10.2020 13:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Překážky komunikace v církvi


Publikováno: 09.10.2020 08:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Hledání kroků k ekumenickému sbližování

Církev československá husitská si letos připomíná sté výročí svého vzniku. 15. září 1920 byla oficiálně uznána státem. Jak se od té doby vyvinul její vztah ke katolické církvi?


Publikováno: 09.10.2020 08:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Z projevu bratra patriarchy na setkání ke 100. výročí CČSH

15.09.2020
Publikováno: 17.09.2020 10:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K symbolice hostií podle Františka Bílka

V roce 100. výročí Církve československé husitské se podařilo obnovit pečení hostií podle návrhu forem umělce Františka Bílka (1872-1941). O jejich praktické přípravě v náboženské obci Praha 4 - Michli psala v týdeníku Český zápas sestra Jana Krajčiříková a o historických souvislostech i složitostech při jejich vzniku historik dr. Martin Jindra. Tyto hostie mají svoji významnou uměleckou hodnotu a zvěstnou symboliku.


Publikováno: 09.08.2020 10:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

600 let od přijetí čtyř pražských článků

Naše Církev československá husitská má mezi prameny svého učení v Základech víry i čtyři pražské artikuly. Není to tedy pro nás jen pozoruhodný historický dokument, ale tyto čtyři články mají stále svůj živý obsah pojetí křesťanství sahající do dob Mistra Jana Husa a jeho předchůdců i pokračovatelů. Čtyři pražské články chápeme pro sebe jako nadčasový úkol seznamovat se s Božím slovem, slavit bratrskou hostinu Kristovy lásky, spoluutvářet církev, která si nezakládá na vnějších oporách – politické moci a nadměrném majetku, a usilovat o morální věrohodnost naší křesťanské víry. Symbol kalicha Páně představuje jeden z pražských článků a současně ve zkratce i poselství všech čtyř, od jejichž přijetí uplynulo letos 600 let.


Publikováno: 09.08.2020 10:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Několik tradovaných autentických vzpomínek na dr. Karla Farského


Publikováno: 09.08.2020 10:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Rodiště dr. Karla Farského prochází obnovou

Škodějov – malá vesnice v Podkrkonoší nacházející se mezi městy Semily a Vysoké nad Jizerou, je místem narození vlasteneckého kněze a prvního patriarchy Církve československé husitské ThDr. Karla Farského (26. 7. 1880 – 12. 6. 1927). Zde byl církví v roce 1957 zbudován jeho památník. Sem dříve přijížděly v červnovém čase Farského výročí desítky autobusů z různých míst naší země a zde se pod širým nebem konaly bohoslužby věřícími hojně navštívené.


Publikováno: 09.08.2020 10:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Dva středověké svátky a jejich poselství pro nás

01.06.2020

V církevním roce se vyskytují dva tradiční svátky, které následují časově bezprostředně po slavení Letnic. První se vztahuje k tajemství Boží Trojice (Trinitatis) a druhý k daru svátosti večeře Páně (Corpus Christi). Oba svátky mají svůj původ ve středověku, ale jádro jejich poselství je biblické a obohacují naši víru, zbožnost a liturgický život církve i dnes.


Publikováno: 01.06.2020 15:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Hostie v pojetí Františka Bílka znovu na bohoslužebném stole

25.05.2020

V tomto čase jsou distribuovány do všech náboženských obcí dárkové balíčky obsahující velké i malé hostie podle návrhu umělce, mystika a člena naší církve Františka Bílka (1872-1941). Sám jsem tyto hostie při liturgické službě již několikrát užíval. Při nedávné návštěvě sboru v Praze 4 – Michli jsem měl ojedinělou možnost být bezprostředně při tom, jak se připravují a jak vznikají tyto „husitské“ hostie. Tato zkušenost mě vedla k pohledu do dějin křesťanské liturgie a k otázkám spojeným s užíváním bohoslužebného chleba v různých církvích, a především v naší Církvi československé husitské. Současně nás vznik těchto hostií vybízí k tomu, abychom dokázali více pochopit výtvarně ztvárněnou symboliku, která je s hostiemi spojena.


Publikováno: 25.05.2020 13:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Prosby o Ducha svatého v Liturgii, modlitbách a písních

05.05.2020
Publikováno: 14.05.2020 12:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pomoc druhým v každodennosti a náročných povoláních

10.05.2020

Článek do ČZ č. 19/2020


Publikováno: 14.05.2020 12:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Několik postřehů a prožitků z neobvyklých Velikonoc

24.04.2020
Publikováno: 14.05.2020 12:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K vývoji a podobě velikonočních obřadů v Církvi československé husitské

03.04.2020
Publikováno: 14.05.2020 12:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Uvažování o zvěstování slova a přijímání svátosti v čase šířící se nákazy

22.03.2020
Publikováno: 14.05.2020 12:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Svátost večeře Páně a její vysluhování v době pandemie - otevřené úvahy

14.04.2020
Publikováno: 17.04.2020 14:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Duchovní úvaha v čase nouze a úzkosti

29.03.2020

Článek do ČZ č. 13/2020


Publikováno: 17.04.2020 14:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Postní doba a její užitečnost pro nás


Publikováno: 05.03.2020 14:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Odezva T. G. Masaryka v dokumentech Církve československé husitské


Publikováno: 05.03.2020 14:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Církev československá husitská v roce 100. výročí


Publikováno: 22.01.2020 14:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

K 100. výročí Českého misálu a české vánoční bohoslužby


Publikováno: 22.01.2020 14:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slavnostní shromáždění a sympozium k 100. výročí Evangelické teologické fakulty


Publikováno: 25.11.2019 14:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Úvahy o občanské a náboženské svobodě k 30. výročí roku 1989

Článek do ČZ


Publikováno: 07.11.2019 11:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Jaké místo zaujímají v naší víře svědkové Páně

Článek do ČZ


Publikováno: 07.11.2019 11:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Mariánský sloup a jeho historicko-politický kontext

Článek do ČZ č. 37/2019


Publikováno: 13.09.2019 13:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Učebnice náboženství a jak s ní pracovat

Článek do ČZ č. 36/2019


Publikováno: 13.09.2019 13:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Z projevu při otevření dětské části expozice v Husinci

Článek do ČZ č. 25/2019


Publikováno: 13.09.2019 13:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Poděkování husitskému teologovi Zdeňku Kučerovi

Článek do ČZ č. 26/2019


Publikováno: 13.09.2019 13:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vliv české reformace na politickou kulturu

Článek do ČZ č. 19/2019


Publikováno: 13.09.2019 13:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Tajemství Ježíšova vzkříšení

Článek do ČZ č. 16/2019


Publikováno: 13.09.2019 13:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úvaha o různých generacích v církvi a jejich nesnadném setkávání

Článek do ČZ č. 11/2019


Publikováno: 13.09.2019 13:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Hodnoty našeho novodobého státu podle Masaryka

Článek do ČZ č. 14/2019


Publikováno: 13.09.2019 12:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Zemřel evangelický farář a spisovatel Luděk Rejchrt

07.02.2019

Článek do ČZ č. 8/2019


Publikováno: 26.02.2019 15:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K 50. výročí oběti Jana Palacha

17.01.2019
Publikováno: 26.02.2019 15:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Sto let od příjezdu T. G. Masaryka do svobodné vlasti

31.12.2018

Článek do ČZ č. 2/2019


Publikováno: 26.02.2019 15:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Ekumenická modlitba za zemřelého amerického prezidenta

14.12.2018
Publikováno: 26.02.2019 15:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Bohoslužba rané doby ve svědectví apoštola Pavla

08.11.2018

Článek do ČZ č. 50/2018


Publikováno: 25.02.2019 16:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pohledy do časů prvotní církve

06.11.2018

Článek do ČZ č. 47/2018


Publikováno: 25.02.2019 15:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úvaha k 100. výročí vzniku našeho novodobého státu


Publikováno: 02.11.2018 14:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Studium teologie jako celoživotní úkol - z odkazu prof. M. Salajky


Publikováno: 02.11.2018 13:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

T. G. Masaryk připomínaný v CČSH

Článek do ČZ č. 31/2018


Publikováno: 31.07.2018 12:34
Vložil(a): Patriarcha Tomáš Butta / Oldřich Nováček

Masarykovo ocenění české reformace při vzniku státu

Článek do Kostnických jisker červen 2018


Publikováno: 31.07.2018 12:31
Vložil(a): Patriarcha Tomáš Butta / Oldřich Nováček

Spolupráce faráře a rady starších

Článek do ČZ č. 23/2018


Publikováno: 31.07.2018 12:29
Vložil(a): Patriarcha Tomáš Butta / Oldřich Nováček

K vývoji a podobě liturgického oděvu v CČSH

Článek do ČZ č. 21/2018


Publikováno: 31.07.2018 12:15
Vložil(a): Patriarcha Tomáš Butta / Oldřich Nováček

Krátká meditace křížové cesty

01.04.2018

Článek do ČZ č. 13/2018


Publikováno: 05.06.2018 12:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Humanita u T. G. Masaryka a její inspirační zdroje a návaznost

22.04.2018

Článek do ČZ č. 16/2018


Publikováno: 09.05.2018 08:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jak rozuměl Masaryk „České otázce“ a jak ji chápat dnes

25.03.2018

Článek do ČZ č. 12/2018


Publikováno: 09.05.2018 08:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Masarykova idea českého státu v pohledu naší současnosti

11.03.2018

Článek do ČZ č. 10/2018


Publikováno: 09.05.2018 08:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba a vhodná chvíle pro ni

04.03.2018

Článek do ČZ č. 9/2018


Publikováno: 09.05.2018 08:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Začíná postní čas

05.02.2018

Článek do ČZ č. 7/2018


Publikováno: 26.03.2018 17:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Povolební úvaha

29.01.2018

Článek do ČZ č. 6/2018


Publikováno: 26.03.2018 17:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Připomínání Jana Palacha a jeho vlajka

12.01.2018

Článek do ČZ č. 4/2018


Publikováno: 26.03.2018 17:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Křesťanské stavby v průběhu měnících se staletí

20.12.2017

Článek do ČZ č. 3/2018


Publikováno: 26.03.2018 17:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

O významu a poselství vánočních svátků

11.12.2017

Článek do ČZ č. 52/2017


Publikováno: 26.03.2018 17:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vyjadřoval se Mistr Jan Hus ke svěcení žen?

29.11.2017

Článek do ČZ č. 51/2017


Publikováno: 26.03.2018 17:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

„Ejhle, Hospodin přijde“ aneb o zpěvu v adventním čase

Článek do ČZ č. 49/2017


Publikováno: 26.03.2018 17:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Svoboda jako nejdražší pozemský statek člověka aneb zamyšlení k 100. výročí narození Pavla Tigrida


Publikováno: 03.11.2017 11:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Památka zesnulých ve zbožnosti Církve československé husitské

Článek do ČZ 45/2017


Publikováno: 03.11.2017 11:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Co spojuje reformátory Jana Husa a Martina Luthera

Článek do ČZ 41/2017


Publikováno: 03.11.2017 11:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Knihovna dr. Františka Kováře znovu zpřístupněna

Článek do ČZ 40/2017


Publikováno: 03.11.2017 11:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Reformace a vzdělávání

Článek do ČZ 37/2017


Publikováno: 03.11.2017 11:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Účastnili jsme se poutě do Zborova

03.07.2017

Článek do ČZ 31/2017


Publikováno: 01.08.2017 09:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Martin Luther a jeho učení o ospravedlnění z víry

20.06.2017

Článek do ČZ 26/2017


Publikováno: 20.06.2017 15:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úvaha k 90. výročí dr. Karla Farského

15.05.2017

Článek do ČZ 24/2017


Publikováno: 01.06.2017 15:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Uplatnění žen v prvotním křesťanství a v církvi dnes

03.05.2017

Článek do ČZ 20/2017


Publikováno: 01.06.2017 15:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

V rodišti Farského vzniká nová lesní kaple

19.04.2017

Článek do ČZ 18/2017


Publikováno: 01.06.2017 15:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Velikonoční biblická úvaha o starokřesťanském vyznání

04.04.2017

„ …vzal na sebe způsob služebníka…v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno… a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“ Fp 2,7-9


Publikováno: 01.06.2017 15:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Duchovenské povolání je běh na dlouhou trať

19.03.2017

Článek do ČZ 12/2017


Publikováno: 03.04.2017 16:11
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Postní zamyšlení o pokoře

20.02.2017
Publikováno: 03.04.2017 16:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Církev československá husitská a mezináboženský dialog

31.01.2017

Článek do ČZ 7/2017


Publikováno: 09.02.2017 14:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Proměny zbožnosti a spiritualita dneška

03.01.2017

Článek do ČZ 3/2017


Publikováno: 09.02.2017 14:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K 97. výročí vzniku Církve československé husitské

12.12.2016
Publikováno: 03.01.2017 16:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Dokumenty české reformace jako věroučné prameny v základech víry CČSH

17.10.2016
Publikováno: 01.12.2016 11:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úvaha ke svátku Památky zesnulých

11.10.2016

Článek do ČZ - listopad 2016


Publikováno: 31.10.2016 16:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Radikální pacifistické smýšlení Petra Chelčického

Článek do ČZ


Publikováno: 05.10.2016 13:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K možnostem vyučování církve v naší době

11.09.2016

Článek do ČZ č. 37/2016


Publikováno: 05.10.2016 13:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Co nám přinesl Husův rok

03.07.2016

Článek do ČZ č. 27/2016


Publikováno: 04.07.2016 16:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Hus a Jeroným patří k sobě

22.05.2016

Článek do ČZ č. 21/2016


Publikováno: 04.07.2016 16:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Velkopáteční Kristova cesta vykoupení

14.03.2016
Publikováno: 15.03.2016 16:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Postní zamyšlení o smíření

03.02.2016

„To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.“ 2 K 5,18


Publikováno: 15.03.2016 16:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Jan Hus a Jeroným Pražský - příběh přátelství v mládí i nepřízni

03.02.2016

Článek pro Husinecký zpravodaj


Publikováno: 15.03.2016 16:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K identitě liturgického slavení Církve československé husitské

05.01.2016
Publikováno: 19.01.2016 14:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Abrahamovská náboženství a jejich společné kořeny

05.01.2016

Článek do ČZ č. 3/2016


Publikováno: 19.01.2016 13:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Úcta k Marii v bohoslužebném životě Církve československé husitské

07.12.2015
Publikováno: 19.01.2016 13:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K začátku nového roku 2016

03.01.2016

Článek do ČZ č. 1/2016


Publikováno: 05.01.2016 13:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Duchovenská služba ve zvláštních oblastech a její znaky

Článek do ČZ


Publikováno: 02.12.2015 12:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vánoční pozvání bratra patriarchy

„Kdo na něho budou hledět, rozzáří se.“ (Ž 34,6)

Článek do ČZ - prosinec 2015


Publikováno: 02.12.2015 12:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Chvíle ticha v Liturgii

Článek do ČZ


Publikováno: 20.10.2015 15:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

O médiích a našem církevním tisku

Článek do ČZ


Publikováno: 20.10.2015 15:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K zahájení a charakteru postního času

Článek do ČZ - duben 2015


Publikováno: 20.10.2015 15:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

O Svátku těla a krve Páně v české reformaci

Článek do kalendáře Blahoslav 2016


Publikováno: 20.10.2015 15:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Svatodušní svátky v ekumenickém pohledu

Článek do ČZ


Publikováno: 20.10.2015 15:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

REFORMACE A SEKULARIZACE - České reformní hnutí 15. století jako součást evropské reformace

Článek do ČZ


Publikováno: 20.10.2015 15:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Slavíme velikonoční svátky

17.03.2015

Článek do ČZ


Publikováno: 20.10.2015 15:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

O významu památky zesnulých a svědků Páně

09.10.2014

Článek do ČZ


Publikováno: 20.10.2015 15:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

K 95. výročí Církve československé husitské


Publikováno: 04.02.2015 16:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Odlévání zvonu pro Betlémskou kapli


Publikováno: 04.02.2015 16:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

O průběhu obnovy Památníku Mistra Jana Husa v Husinci


Publikováno: 04.02.2015 16:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Hodnota národa v názorech Jana Husa a T. G. Masaryka


Publikováno: 14.03.2014 13:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

K tématu finanční náhrady


Publikováno: 14.03.2014 13:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

K dohodě o spolupráci v přípravě Husova jubilea


Publikováno: 14.03.2014 13:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Zamyšlení nad úlohou a funkcí biskupa


Publikováno: 07.03.2013 15:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Církev na cestě k budoucnosti


Publikováno: 03.12.2012 16:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

K diskusi o výsledcích sčítání obyvatel


Publikováno: 03.12.2012 16:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Rozhovor s bratrem patriarchou na téma sčítání lidu 2011


Publikováno: 21.02.2011 13:36
Vložil(a): Otázky bratru patriarchovi Tomáši Buttovi kladla redaktorka dr. Klára Břeňová / Marie Trtíková

Motivy české reformace v díle Františka Bílka


Publikováno: 21.02.2011 11:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Myšlenky o ekumenismu


Publikováno: 03.02.2011 11:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Církev československá husitská po roce 1989

Působit do šíře i do hloubky
Publikováno: 02.08.2010 16:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Vztah CČSH k osobnosti T. G. Masaryka a jeho pojetí náboženství


Publikováno: 18.03.2010 13:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Rok 1989 v životě CČSH


Publikováno: 12.11.2009 14:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Z počátků křesťanské diakonie


Publikováno: 24.04.2008 09:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

O případu biskupa Karla Bicana pro rádio Proglas

Křesťanská církev má usilovat o dobré jméno a pověst v současné společnosti. To je dáno opravdovostí věřících, jejich statečností, věrohodností slova a činů, obětavou sociální prací i intelektuálním rozhledem a vzdělaností. Dobré jméno a kladný obraz křesťanství se v očích veřejnosti získává namáhavě a dlouhodobě, zatímco velmi rychle může být otřesen, zamlžen či zcela ztracen
Publikováno: 19.03.2007 18:04
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Církev československá husitská ve vztahu k politice a státu


Publikováno: 21.02.2007 15:50
Vložil(a): Ivo Vacík

Církev československá husitská ve vztahu ke společnosti a kultuře

Článek z Českého zápasu
Publikováno: 21.02.2007 15:38
Vložil(a): Ivo Vacík

Rozjímání nad vánočním poselstvím

12.12.2018

Článek do ČZ č. 51/2018


Publikováno: 28.02.2019 15:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus