WebArchiv - archiv českého webu
Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz[M]

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz[M]

Patriarcha

ThDr. Tomáš Butta

VIII. patriarcha Církve československé husitské

 

Tomáš Butta se narodil 12. června 1958 v Praze. Po absolvování Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze byl v roce 1984 vysvěcen na kněze Církve československé husitské. Stal se farářem v královéhradecké diecézi a působil jako farář v náboženských obcích Semily v letech 1984-1990 a Turnov v letech 1990-1993 a v dalších náboženských obcích Bozkov, Vysoké nad Jizerou, Jenišovice a Přepeře. V letech 1990-1993 vyučoval současně náboženství na základních školách a střední škole v Turnově. V roce 1993 se stal ředitelem a spirituálem Husitské teologické koleje v Praze 3 – Žižkově. Působil též jako duchovní v náboženské obci v Praze – Horních Počernicích. V letech 1993-1997 absolvoval postgraduální studium na Husitské teologické fakultě UK. V roce 1997 získal doktorát teologie. Od roku 1997 do roku 2006 působil jako farář v náboženské obci v Praze 2 – Nové Město a od roku 2000 též jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy na katedře praktické teologie se zaměřením na obory homiletiku, katechetiku a poimeniku. V letech 1990-1999 byl členem liturgické komise. V roce 1999 byl zvolen generálním tajemníkem VIII. sněmu Církve československé husitské. Tuto funkci vykonával do roku 2006.

Na volebním sněmu 23. září 2006 byl zvolen VIII. patriarchou Církve československé husitské. Potřebný počet hlasů získal již v prvním kole.

Dne 28. září 2006 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze přijal biskupskou ordinaci a byl instalován do služby patriarchy.

Dne 22. 1. 2007 podepsal za CČSH Chartu oecumenicu. Za CČSH byl členem církevní komise při přípravě Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a spolupodepsal dne 22. 2. 2013 smlouvu o vypořádání mezi CČSH a Českou republikou.

V roce 2013 byl dne 21. září na volebním sněmu zvolen na další sedmileté funkční období patriarchou CČSH a dne 28. září instalován při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.

V letech 2011-2015 byl členem Ekumenické komise pro Husovo jubileum 2015. Aktivně se podílel na Husovských slavnostech 2015 organizovaných společně s Českobratrskou církví evangelickou v Praze, obnově Památníku v Husinci a na dalších akcích spojených s 600. výročím upálení českého reformátora M. Jana Husa. V roce 2015 se účastnil poutě do Říma spojené s bohoslužbou smíření a návštěvou papeže Františka.

V roce 2017 se stal předsedou Koordinačního týmu pro 100. výročí CČSH. Dne 11. 1. 2020 vedl slavnostní bohoslužbu v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a spoluzajišťoval akce k 100. výročí Církve československé husitské, které bylo možné uskutečnit během pandemie.

Dne 28. září 2020 dokončil druhé sedmileté období patriarchy Církve československé husitské. Vzhledem k tomu, že z důvodu pandemie nebylo možné uskutečnit volební sněm v plánovaném termínu, byl dne 23. 9. 2020 usnesením církevního zastupitelstva pověřen od 29. 9. 2020 správcem církve, vykonávajícím všechny úkoly patriarchy. Funkci správce církve vykonával do 6. července 2021.

Dne 19. června 2021 byl na volebním sněmu v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích zvolen potřetí patriarchou Církve československé husitské.

Dne 6. července 2021 na svátek Mistra Jana Husa byl při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze uveden do úřadu patriarchy na následující funkční období.

Vyučuje na Husově institutu teologických studií v Praze – katechetiku, homiletiku a praktický liturgický projev.

Ve svém programu při nastoupení do služby patriarchy v roce 2006 vyjádřil tyto priority a důrazy:

 • Znovuobjevování hloubky liturgie jako radosti ze slova života, společné modlitby a daru Kristovy večeře,
 • Teologickou práci jako dialogické hledání pravdy evangelia,
 • Katechezi a křesťanské vzdělávání,
 • Zakoušení církve jako společenství založené na upřímných osobních vztazích,
 • Umožnění dětem a mládeži nacházet své místo v církvi,
 • Rozvíjení aktivit kulturních, výchovných a diakonických,
 • Přiblížení a aktualizace náboženského dědictví české reformace.

Ze své funkce patriarchy je:

 • předsedou sněmu,
 • předsedou Ústřední rady CČSH v České republice,
 • předsedou církevní zkušební komise,
 • předsedou Správní rady bohoslovecké koleje dr. Karla Farského,
 • členem Vědecké rady Husitské teologické fakulty UK,
 • členem Řídícího výboru ERC,
 • členem církevní komise a dalších orgánů.

Je autorem publikací, odborných prací a řady článků s církevní a historickou tématikou, písní i biblických dramatizací pro děti a mládež. Podílel se na vydání dokumentů VIII. sněmu CČSH, třídílné Agendy CČSH – obřadní příručky, bohoslužebných knih a dalších liturgických a pastoračních textů. Editoval několik kolektivních monografií a sborníků.

 

Z bibliografie

 

 • Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve československé husitské. Praha 2002, 72 s. ISBN 80-7000-948-9

 • Slovo víry Zdeňka Trtíka. Sborník z kolokvia věnovaného prof. ThDr. Zdeňku Trtíkovi. vyd. Náboženská obec Praha 1 – Staré Město. Praha 2003 ISBN 80-7000-997-7

 • Kostel sv. Václava Na Zderaze, prostor pro evangelium a umění. Sborník k 75. výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze Církví československou husitskou. Praha 2004, 70 s. ISBN 80-7000-744-3    80-86788-17-2

 • Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Praha 2004, 109 s. ISBN 80-7000-864-4

 • Formy výchovné činnosti církve se zaměřením na CČSH. In: Liguš, J. a kol.: Náboženská výchova & výuka. Brno 2005, s. 120-143. ISBN 80-86263-59-2

 • Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha Karolinum 2005, 101 s. ISBN 80-246-1078-7

 • O svátostech-výklad. In: Obřadní příručka CČSH – Agenda. První část. Praha 2006, s. 9-24. ISBN 80-7000-054-6

 • Putování s Abrahamem. Dramatizace s písněmi na biblické náměty. Praha 2008, 134 s. ISBN 978-80-7000-020-5

 • Znovuobjevování daru Liturgie. Vydalo tiskové středisko při DR CČSH Brno 2007

 • Zrod, cesta a poslání Církve československé husitské. Přednáška k 90. výročí CČSH, Brno 2010

 • 90 let Církve československé husitské. Kolektivní monografie, uspořádali Z. Kučera, T. Butta Praha 2010 ISBN 978-80-7000-047-2

 • Výklad 3. části Agendy Církve československé husitské. in: Obřady Církve československé husitské. Agenda – třetí část. Sněmovní centrum CČSH 2010, s. 3-20

 • Katalog Od Husa k dnešku. Výstava k 90. výročí Církve československé husitské. Katalog uspořádali Zdeněk Kučera a Tomáš Butta, CČSH 2010 ISBN 978-80-7000-055-7

 • Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. K 70. výročí úmrtí. Církev československá husitská. Tomáš Butta, Martin Jindra. Praha 2011. ISBN 978-80-7000-064-9

 • Modlitby za církev a při různých příležitostech. Vyd. Církev československá husitská Praha 2012. ISBN 978-80-7000-071-7

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. Vyd. Církev československá husitská, Blahoslav Praha 2012. ISBN 978-80-7000-076-2

 • Liturgie jako oslava Boha, sjednocení církve a poselství spásy světu. Uspořádali: Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Kristýna Mlýnková. Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-070-0

 • Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku. Uspořádali Zdeněk Kučera, Tomáš Butta, Církev československá husitská. Praha 2012. ISBN 978-80-7000-081-6

 • Společně zvěstujeme Krista. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady A. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského. Vydala Církev československá husitská edice Blahoslav. Praha 2013. ISBN 978-80-7000-083-0

 • Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014. ISBN 978-80-7000-088-5

 • VIII. sněm Církve československé husitské. Průběh, dokumenty, poselství. Uspořádal T. Butta, Praha 2014. ISBN 978-80-7000-103-5

 • Liguš, J.; Butta, T; Kolář P. a kol.: Homiletika. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky. Vydáno pro Univerzitu Karlovu v Praze, Husitskou teologickou fakultou. Nakladatelství L. Marek 2014 ISBN 978-80-87127-69-8

 • Radost z nalezení ztraceného. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady C. Praha 2015. ISBN 978-80-7000-111-0

 • Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2015. Druhé vydání. ISBN 978-80-7000-110-3

 • Praktický liturgický projev. Učební texty Husova institutu teologických studií. Praha 2015. ISBN 978-80904964-9-1

 • Náboženské vyučování v české reformaci. Příspěvek k dějinám a funkci katechismu. Praha 2016.

 • Šandera P.; Butta T.: Základní texty duchovního života. Výklad Vyznání víry, Desatera a Modlitby Páně. Blahoslav Praha 2016 ISBN 978-80-7000-126-4

 • Centrum Mistra Jana Husa v Husinci. Historie-obnova-odkaz.  Editoři Tomáš Butta, Bohdan Kaňák. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-125-7

 • Karel Farský. Sborník věnovaný 90. výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve československé husitské. Uspořádali Tomáš Butta, Jiří Vaníček. Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-135-6

 • Pastorační péče v církvi. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-137-0

 • Slovo k Husovu svátku. Vydala Náboženská obec CČSH Praha 2 – Nové Město. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-132-5

 • Roubalová M., Kubíková J., Butta T. Žena v Bibli. Texty-výklady-kázání. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-142-4

 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. 2. vydání. Praha 2018. ISBN 978-80-907173-0-5

 • Radová A., Butta T., Krajčiříková J. Vyprávíme a kreslíme biblické příběhy s dětmi. Obrázky-výklady-kvízy. Starý zákon. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-145-5

 • Ve službě patriarchy Církve československé husitské: ohlédnutí - bibliografie - fotografie. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-146-2

 • Témata z duchovenské praxe. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 72 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-148-6

 • Tomáš G. Masaryk a Církev československá husitská: k 100. výročí republiky. Vydání první. Praha: Církev československá husitská, 2018. 70 stran. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-150-9

 • Modlitby k církevnímu roku, výročím a obřadům. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-207-0

 • Kořínky víry. Učebnice náboženství Církve československé husitské. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-153-0

 • Metodika k Učebnici náboženství Církve československé husitské Kořínky víry. Vladimíra Marková; Jana Krajčíříková; Tomáš Butta; Zdeněk Kučera; Anna Radová; Oldřich Nováček. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-154-7

 • Zprávy patriarchy Církve československé husitské z období 2006-2018. Praha 2019.

 • Úvod do homiletiky. Kázání procesem inspirace a dialogu. Praha 2019. ISBN 978-80-907173-1-2

 • Mojžíš a Mirjam průvodci ke svobodě. Prameny – výklady – kázání. Eva Vymětalová Hrabáková; Marie Roubalová; Tomáš Butta. Praha 2019.

 • Církev mezi tradicí a otevřenou budoucností. Prakticko-teologické reflexe a úvahy. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-161-5

 • Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním. K 100. výročí. Praha 2019. ISBN 978-80-7000-160-8

 • Příběhy padesáti zvonů. Promluvy ke vzniku královéhradecké zvonohry. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-164-6

 • Aktuálnost české reformace. Události – postavy – témata. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-165

 • Přednášky o bohoslužbě z teologického hlediska a praxe Církve československé husitské. Praha 2020. ISBN 978-80-7000-168-4

 • Církev v obzoru budoucnosti. Otázky – úvahy – rozhovory. Blahoslav Praha 2020. ISBN 978-80-7000-172-1

 • Církev československá husitská 1920-2020 – nahlédnutí do dějin a kulturních aktivit během její staleté cesty. Sborník přednášek k 100. výročí CČSH. Uspořádali Tomáš Novák a Tomáš Butta. Blahoslav Praha 2020. ISBN 978-80-7000-175-2

 • Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. První díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 1-348. ISBN 978-80-7000-173-8

 • Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. Druhý díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 351-606. ISBN 978-80-7000-174

 • Chrám v Bibli, historii a symbolickém významu. Marie Roubalová, Eva Vymětalová Hrabáková a Tomáš Butta. Církev československá husitská. Blahoslav Praha 2021. ISBN 978-90-7000-177-6

 • Za světlem moudrosti s J. A. Komenským. Církev československá husitská. Blahoslav Praha 2022. ISBN 978-80-7000-182-0 

 

 

Modlitby

Modlitba před Velikonocemi


Publikováno: 03.04.2023 09:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba s katechumeny a pokřtěnými za život v Kristově světle

 „Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.“ Ef 5,14


Publikováno: 03.04.2023 09:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba s připomenutím T. G. Masaryka u nádraží v Praze-Dejvicích


Publikováno: 09.03.2023 16:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Postní modlitba pod Kristovým křížem

„Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.“ 1 K 1,18  


Publikováno: 22.02.2023 12:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Postní modlitba s prosbou za štědré srdce

„Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne." Iz 58,10  


Publikováno: 22.02.2023 12:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Postní modlitba s prosbou za pravou moudrost

„Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.“ Jk 3,13  


Publikováno: 22.02.2023 12:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba s uvědoměním si lidské pomíjivosti a naděje a cíle v Bohu

„Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože. Ty člověka v prach obracíš, pravíš: "Zpět, synové Adamovi!"  Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.“ Ž 90,2-4.12  


Publikováno: 22.02.2023 12:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba k začátku postního období

„Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými.“ Ga 6,4


Publikováno: 22.02.2023 12:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba s poděkováním za uplynulý rok


Publikováno: 09.01.2023 09:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba v závěru církevního roku


Publikováno: 01.12.2022 10:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba za mír v čase válčení

„Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.“ Iz 32,17


Publikováno: 21.11.2022 10:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba u kříže od Františka Bílka v katedrále sv. Víta

„Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života.“ 1 J 1,1


Publikováno: 21.11.2022 09:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba při rozloučení se sestrou Alenou Křížovou

Pán praví: „Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“ Zj 22,13  


Publikováno: 21.11.2022 09:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba na začátku nového akademického roku při studentské bohoslužbě


Publikováno: 21.11.2022 09:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba s poděkováním za zemi a prosbou o Boží požehnání

„Země vydala plody. Bůh nám žehná, Bůh náš.“ Ž 67,7


Publikováno: 05.10.2022 10:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba s poděkováním za dokončení další etapy obnovy kostela M. J. Husa v České Lípě


Publikováno: 05.10.2022 10:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Děkovná modlitba za dar hudby na varhanickém kurzu


Publikováno: 18.08.2022 11:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba v den svátku Marie matky Páně

Maria řekla: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli.“ L 1,46-47  


Publikováno: 18.08.2022 11:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba k Bohu, který je láska


Publikováno: 18.08.2022 11:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba za pravé bratrství


Publikováno: 18.08.2022 11:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba se vzpomenutím na J. A. Komenského na Růžovém paloučku u Trutnova


Publikováno: 30.06.2022 20:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba u památníku dr. Karla Farského ve Škodějově


Publikováno: 14.06.2022 12:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba při předání sakrální skříňky na bohoslužebné předměty


Publikováno: 11.06.2022 15:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba s připomenutím krále Jiřího u příležitosti 85. výročí otevření sboru v Poděbradech

„Vždyť nic nezmůžeme proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy.“ 2 K 13,8


Publikováno: 11.06.2022 15:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba při zahájení prací ve věži sboru pro umístění zvonohry


Publikováno: 11.06.2022 15:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Chvalozpěv ve svátek Oslavení Páně

„Ten, který sestoupil, je tentýž, který také vystoupil nad všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest.“ Ef 4,10


Publikováno: 28.05.2022 11:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba za kaplany v armádě, věznicích a nemocnicích s prosbou o požehnání pro jejich službu

„Kdo se ujímá duší, je moudrý.“ Př 11,30


Publikováno: 24.05.2022 10:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba za diakonii církve a solidaritu mezi lidmi

„V konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.“ Žd 6,9-10


Publikováno: 23.05.2022 17:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba v Letech u Písku


Publikováno: 11.05.2022 13:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Prosba za víru, lásku a naději s J. A. Komenským


Publikováno: 26.04.2022 17:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitby ke Dni Země 2022


Publikováno: 25.04.2022 13:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Přímluvné modlitby při bohoslužbě s připomínkou Jana Želivského


Publikováno: 13.04.2022 19:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Přímluvné modlitby v postním čase 2022


Publikováno: 15.03.2022 10:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba s připomenutím kazatele Jana Želivského


Publikováno: 13.03.2022 17:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Slovo a modlitba za Ukrajinu


Publikováno: 02.03.2022 10:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba na závěr roku 2021 s připomenutím obětí pandemie

„Jen zmlkni před Bohem, má duše, vždyť on mi naději vlévá. Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce.“ Bůh je naše útočiště“. Ž 62,6.9


Publikováno: 07.01.2022 15:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Vánoční modlitba

„Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.“ J 1,10  


Publikováno: 07.01.2022 15:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Adventní modlitba v čase epidemie


Publikováno: 12.12.2021 14:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba k Červené středě


Publikováno: 26.11.2021 16:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba ke Dni válečných veteránů 2021


Publikováno: 23.11.2021 11:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba s prosbou za požehnání naší vlasti


Publikováno: 23.11.2021 11:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba při znovuotevření kostela M. Jana Husa v České Lípě

„Národy budou žít v jeho světle.“ Zjevení Janovo 21,24


Publikováno: 10.11.2021 10:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba při dokončení nové klaviatury zvonohry


Publikováno: 31.10.2021 17:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba v místech boje o tvrz Štěnovice před 600 lety


Publikováno: 24.10.2021 16:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba při instalování nové křtitelnice


Publikováno: 18.10.2021 10:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba u příležitosti 90. výročí sboru v Nesvačilech

Plesejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu!“ Ž 81,2


Publikováno: 07.09.2021 09:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba za český stát u hrobky prezidenta E. Beneše


Publikováno: 02.09.2021 11:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Přímluvy za životní prostředí


Publikováno: 30.08.2021 14:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba s chválou za stvoření

„Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě a nebeské zástupy se ti klanějí.“ Neh 9,6


Publikováno: 30.08.2021 14:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba k 1100. výročí české mučednice Ludmily

 „Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.“ Mt 13,45-46


Publikováno: 23.08.2021 09:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba se vzpomínkou na oběti z řad Romů v Letech u Písku


Publikováno: 03.08.2021 13:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba patriarchy při instalaci


Publikováno: 03.08.2021 13:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba při otevření „Husovy branky“ v Husinci

„Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“ Mt 7,14  


Publikováno: 03.08.2021 13:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba ke svátku apoštolů Petra a Pavla

„Vždyť ten, který dal Petrovi sílu k apoštolství mezi židy, dal ji také mně k službě mezi pohany.“ Ga 2,8


Publikováno: 28.06.2021 09:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba k červnovému výročí Karla Farského


Publikováno: 20.06.2021 09:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Modlitba se vzpomenutím na 27 popravených na Staroměstském náměstí


Publikováno: 11.06.2021 09:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Prosba za sedm darů Ducha svatého


Publikováno: 26.05.2021 15:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Modlitba o Letnicích


Publikováno: 26.05.2021 15:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Modlitba za sestru Marii Truncovou při kněžském svěcení

„I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.“ 1 Pt 2,5


Publikováno: 14.05.2021 11:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Modlitba ke Dni Země

„Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem.“ Ž 115,16


Publikováno: 22.04.2021 08:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Modlitba na Velký pátek před čtením pašijí


Publikováno: 07.04.2021 18:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Modlitba u pomníku T. G. Masaryka před dejvickým vlakovým nádražím


Publikováno: 09.03.2021 20:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Modlitba v Chotěboři při vzpomenutí na husitské bojovníky v roce 1421


Publikováno: 06.02.2021 09:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Modlitby k 52. výročí smrti Jana Palacha


Publikováno: 18.01.2021 09:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Modlitba za Církev československou husitskou v čase 101. výročí

U proroka Jeremjáše slyšíme zaslíbení: „Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem“ (Jr 31,33).


Publikováno: 11.01.2021 10:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Modlitba na počátku nového roku 2021


Publikováno: 06.01.2021 09:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Modlitba ke Dni válečných veteránů

„Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí na věky.“ Iz 32,17


Publikováno: 11.11.2020 09:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Modlitba v místech bitvy na Bílé hoře před 400 lety


Publikováno: 09.11.2020 11:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha-správce církve / Marie Jandová

Modlitba po uplynutí čtrnáctiletého funkčního období služby patriarchy CČSH


Publikováno: 20.10.2020 13:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba před požehnáním při bohoslužbě k zahájení akademického roku na Husitské teologické fakultě UK

„Počátek moudrosti je bát se Hospodina, velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy!“ Žalm 111,10


Publikováno: 09.10.2020 08:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba s připomenutím svědků Páně při bohoslužbě na Sázavě


Publikováno: 09.10.2020 08:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba před požehnáním na generální synodě duchovních

„Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli!“ Ž 103,21


Publikováno: 05.09.2020 20:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba po přijímání při bohoslužbě na Vítkově

Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu. Ž 28,7  


Publikováno: 01.09.2020 08:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba na Vítkově s připomenutím vítězství husitů v bitvě před 600 lety

Bože, pro své jméno mě zachraň, ujmi se mé pře svou bohatýrskou silou.

Slyš moji modlitbu, Bože, naslouchej slovům mých úst.

Povstali proti mně cizáci, ukrutníci o život mi ukládají, na Boha neberou zřetel.

Avšak Bůh mi poskytuje pomoc, Panovník je s těmi, kdo mě podpírají.

Kéž to zlo odrazí na ty, kdo proti mně sočí! Ve své věrnosti je umlč.

Ochotně ti budu obětovat, vzdávat chválu, Hospodine, tvému jménu, protože je dobré.

Ze všeho soužení jsi mě vysvobodil, pád nepřátel spatřilo mé oko. Ž 54,5-9


Publikováno: 01.09.2020 08:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba k 100. výročí Církve československé husitské


Publikováno: 09.08.2020 11:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba na vikariátním shromáždění v Kutné Hoře


Publikováno: 09.08.2020 10:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Připojení se k mezináboženským modlitbám za lidstvo v čase pandemie

14.05.2020
Publikováno: 14.05.2020 15:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba Páně nás spojuje i v těžkém čase

24.03.2020
Publikováno: 26.03.2020 09:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba v čase nouze a šířící se nákazy

20.03.2020

„Před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám.“Ž 142,3

„Pro své jméno mi zachovej, Hospodine, život, ve své spravedlnosti mě vyveď ze soužení.“Ž 143,11  


Publikováno: 20.03.2020 13:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 17. listopadu

„Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost.“ Ž 86,11-12Publikováno: 25.11.2019 14:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba k 90. výročí Husova sboru v Brně na Botanické

„Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění. On zajistil památku svým divům, Hospodin je milostivý plný slitování“ Ž 111,1.4Publikováno: 07.11.2019 13:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba se vzpomenutím postav české reformace


Publikováno: 07.11.2019 13:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba při bohoslužbě k výročí znovuotevření kostela sv. Václava Na Zderaze


Publikováno: 07.11.2019 13:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba k výročí sboru v Holohlavech a Smiřicích

„Sešli své světlo a svoji věrnost, ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou ke tvé svaté hoře, k příbytku tvému, a já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti, a hrou na citeru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože!“ Ž 43,3-4Publikováno: 07.11.2019 12:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba u hrobky prezidenta E. Beneše a jeho manželky v Sezimově Ústí


Publikováno: 12.09.2019 14:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 90. výročí kostela v České Lípě

26.05.2019

„Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit.“ Ž 84,5


Publikováno: 12.09.2019 14:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba při odhalení pamětní desky manželům Jelínkovým v Oráčově

18.05.2019

"Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš." Kaz 11,1  


Publikováno: 12.09.2019 14:39
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Děkovná modlitba při předání renovovaného bohoslužebného stolu

14.04.2019
Publikováno: 12.09.2019 14:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u příležitosti 80. narozenin bratra Ing. Ladislava Vaňka

07.02.2019
Publikováno: 26.02.2019 16:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba za pronásledované křesťany v Sýrii

28.11.2018
Publikováno: 26.02.2019 16:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 100. výročí vzniku státu

28.10.2018
Publikováno: 02.11.2018 14:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 80. výročí sboru v Semilech

23.09.2018

„Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.“ Haleluja  Ž 136,1


Publikováno: 02.11.2018 14:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s poděkováním za Husův sbor v Přepeřích

„Pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se sklánět před tvým svatých chrámem naplněn tvou bázní. Jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.“ Ž 5,8.12

 


Publikováno: 01.08.2018 11:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k zahájení pouti na Sázavu

23.06.2018

Hlahol Hospodinu, celá země! Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení! Žalm 100,1.4-5 


Publikováno: 01.08.2018 11:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba za rozvíjení darů a služeb v církvi

„A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla.“ Ef 4,11-12


Publikováno: 01.08.2018 11:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k výročí kostela Ducha sv. v Novém Boru

29.04.2018

„Chvalte Boha v jeho svatyni. Aleluja." Ž 150,1

„Plni Ducha zpívejte žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně … a vždycky za všechno vzdávejte Bohu díky." Ef 5,19-20


Publikováno: 09.05.2018 08:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k zakončení katechetické konference

23.04.2018

Ježíš praví: „Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe." Jan 7,16-17 

A apoštol nás povzbuzuje: „Nuže tedy, bratři a sestry, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem." 2 Tesalonickým 2,15  


Publikováno: 09.05.2018 08:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba na začátku svatého týdne velikonočního

25.03.2018

„Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově" Mk 11,9


Publikováno: 09.05.2018 08:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 110. výročí narození prof. Otto Rutrleho

11.03.2018

„Ježíš znovu řekl: Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." J 20,21


Publikováno: 09.05.2018 08:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba za český národ a stát

05.03.2018

Modlitba při setkání k výročí T. G. Masaryka v PS Parlamentu ČR dne 5. března 2018.


Publikováno: 09.05.2018 08:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba se vzpomínkou na Jana Palacha a Jana Zajíce

16.01.2018
Publikováno: 26.03.2018 17:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vánoční prosba o pokoru, důvěru a úžas

03.01.2018

Pastýři si řekli: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ L 2,15  


Publikováno: 26.03.2018 17:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba při představení knihy o zapojení CČSH v odboji v době druhé světové války

19.12.2017

„Hledejte především Boží království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Mt 6,33


Publikováno: 26.03.2018 17:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitby při bohoslužbě u příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH

29.11.2017
Publikováno: 26.03.2018 17:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k zahájení církevního zastupitelstva

29.11.2017
Publikováno: 26.03.2018 17:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba před požehnáním při slavnosti k 28. říjnu


Publikováno: 03.11.2017 13:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba za mladé lidi při ekumenické slavnosti


Publikováno: 03.11.2017 12:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s připomenutím reformátora Martina Luthera

„Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.“ Ž 48,8


Publikováno: 03.11.2017 12:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u Žižkovy mohyly u Sudoměře

07.10.2017

„Volám k Bohu, Hospodin mě spasí. On vykoupí mě z vřavy, daruje mi pokoj, ač je jich proti mně tolik. Slyší Bůh a pokoří je, on, jenž odedávna trůní.“ Ž 55,17.19-20a


Publikováno: 03.11.2017 12:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba na svátek knížete Václava při pouti v Olomouci-Černovíře

28.10.2017

„Milosrdenství a věrnost chrání krále, milosrdenstvím podepře svůj trůn.“ Př 20,28


Publikováno: 03.11.2017 12:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba před společnou liturgickou službou

03.10.2017

„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“ Ř 12,1

 


Publikováno: 03.11.2017 12:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba za požehnání teologické práce

04.10.2017

„Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!“ Ř 11,33


Publikováno: 03.11.2017 12:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u příležitosti 90. výročí Husova sboru v Olomouci – Hodolanech

06.08.2017

„Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu, v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.“ Ef 2,20-22


Publikováno: 27.09.2017 11:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba díkůvzdání za obnovu Winklerovy zvonice v Beskydech

05.07.2017

„Kdo vystoupí na horu Hospodinovu? A kdo smí stanout na jeho svatém místě? Ten, kdo má ruce čisté a srdce ryzí.“ Ž 24, 3-4


Publikováno: 01.08.2017 11:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u příležitosti k 90. výročí sboru v Červeném Kostelci

09.07.2017

„Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva.“ Ž 26,8


Publikováno: 01.08.2017 11:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u příležitosti 90. narozenin bratra faráře a básníka Zdeňka Svobody

27.07.2017

„Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Fp 4,12-13


Publikováno: 01.08.2017 11:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 100. výročí bitvy u Zborova

02.07.2017

 „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ J 15,13  


Publikováno: 01.08.2017 10:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba na hřbitově v Ďáblicích

26.06.2017

„Jak často mě od mládí sužovali, ale nepřemohli.“ Ž 129,2


Publikováno: 01.08.2017 10:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba na zahájení pouti na Sázavě v roce 90. výročí dr. Karla Farského

24.06.2017

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, širý svět i ti, kdo na něm sídlí. Kdo vystoupí na horu Hospodinovu?
Kdo umí stanout na jeho svatém místě?
Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, kdo svou duši neupíná k nepravosti, kdo nepřísahá lstivě. Ten dojde od Hospodina požehnání, spravedlnosti od Boha své spásy.“ Ž 24,1.3-5

 


Publikováno: 01.08.2017 10:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 90. výročí dr. Karla Farského v Plzni u školy

„Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni. Kdo si oblíbil život a miluje dny, aby užíval dobra? Střež svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.“ Ž 34,12-16


Publikováno: 23.06.2017 14:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba při představení církevní knihovny dr. Františka Kováře

12.06.2017

„Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.“ Ř 15,4  


Publikováno: 20.06.2017 16:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba při 80. výročí společně užívaného bratrského sboru Církví československou husitskou a Českobratrskou církví evangelickou

07.05.2017

„Vytrvale poslouchali učení apoštolů, lámali chléb, byli spolu a modlili se.“  Sk 2,42

                                                                                              

 


Publikováno: 01.06.2017 14:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba na teologické konferenci v Brně

04.05.2017

„Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za nočního času. Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu! Hospodin ti žehnej ze Sijónu; on učinil nebesa i zemi.“ Ž 134,1-3


Publikováno: 01.06.2017 14:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Krátká meditace křížové cesty

30.04.2017
Publikováno: 01.06.2017 14:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba se studenty teologie

31.03.2017

 „Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete.“  J 4,35-38 

                                                                                    


Publikováno: 01.06.2017 14:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba za požehnání vyučování církve

25.01.2017

„Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.“ 1 Tm 1,5  


Publikováno: 09.02.2017 15:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba při rozloučení s biblickým teologem prof. Zdeňkem Sázavou

24.01.2017

„V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.“ 1. list Janův 4,9  


Publikováno: 09.02.2017 15:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba na začátku nového roku 2017

02.01.2017

„A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha“ Ez 36,26


Publikováno: 03.01.2017 16:12
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba při výročí kostela sv. Václava v Praze na Zderaze - 27. 11. 2016

02.11.2016

„Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména, v nádheře svatyně, klanějte se Hospodinu“. Ž 29,2


Publikováno: 01.12.2016 11:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba ke Dni veteránů a s připomenutím Jana Opletala

10.11.2016
Publikováno: 01.12.2016 11:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 80. výročí Sboru M. Jakoubka ze Stříbra v Příbrami

23.10.2016

Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se budeme sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu. Ž  65,5


Publikováno: 31.10.2016 16:56
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u příležitosti nedožitých 80. narozenin Václava Havla

16.10.2016

„Láska nechť je bez přetvářky, ošklivte si zlo, lněte k dobrému“. Ř 12,9


Publikováno: 31.10.2016 16:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba na bojišti v Sudoměři

01.10.2016

Modlitba na setkání při příležitosti 592. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova v Sudoměři - 1. říjen 2016


Publikováno: 05.10.2016 14:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s poděkováním za život a službu VI. patriarchy CČSH Josefa Špaka

18.09.2016

Modlitba s poděkováním za život a službu VI. patriarchy CČSH Josefa Špaka v NO Praze-Strašnicích - 18. září 2016


Publikováno: 05.10.2016 14:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s poděkováním za Husův sbor v Olomouci

11.09.2016

Modlitba při bohoslužbě k 90. výročí Husova sboru v Olomouci - 11. září 2016


Publikováno: 05.10.2016 14:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba na festivalu duchovní hudby

05.07.2016

„Haleluja. Jak je dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře.“ Žalm 147,1.7


Publikováno: 29.07.2016 12:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba za rozvíjení darů a služeb v církvi

18.06.2016

Modlitba na církevním zastupitelstvu - 18. červen 2016

 

„Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.“ Ř 12,6  


Publikováno: 04.07.2016 17:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s poděkováním za Církev a se vzpomínkou na patriarchy

13.06.2016
Publikováno: 04.07.2016 17:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 80. výročí Husova sboru v Čelákovicích

11.06.2016

Modlitba při bohoslužbě k 80. výročí Husova sboru v Čelákovicích - 11. červen 2016


Publikováno: 04.07.2016 17:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s poděkováním za život Mistra Jeronýma na Novém Městě Pražském

29.05.2016

Modlitba s poděkováním za život Mistra Jeronýma na Novém Městě Pražském - 29. květen 2016


Publikováno: 30.05.2016 15:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 600. výročí Jeronýma Pražského

24.05.2016

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 
Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. 1 K 16,13  

 


Publikováno: 24.05.2016 08:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba v čase výročí Karla IV.

08.05.2016

Modlitba v čase výročí Karla IV. při bohoslužbě v NO Praha 6-Dejvice - 8. květen 2016 


Publikováno: 17.05.2016 09:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Velkopáteční modlitba ke Kristu

25.03.2016

„Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota." J 19,17


Publikováno: 31.03.2016 10:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba se vzpomínkou na T. G. M. a legionáře

06.03.2016

Modlitba při bohoslužbě v NO Praha-Spořilov - 6. březen 2016


Publikováno: 15.03.2016 09:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitby v čase postu

29.02.2016

„ Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Krista.“ 1K 11, 1


Publikováno: 15.03.2016 09:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s děkováním za dar křtu a prosbami za křtěnce

12.01.2016

„Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech." Efezským 4,5-6  


Publikováno: 19.01.2016 13:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Vánoční modlitba

24.12.2015

„Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sionu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje! I spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha.“ Iz 52,7.10b


Publikováno: 19.01.2016 13:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitby na začátku nového liturgického roku - 6. prosinec 2015

06.12.2015

Modlitby pronesené při bohoslužbě na II. adventní neděli ve sboru CČSH v Praze 6-Dejvicích 


Publikováno: 09.12.2015 10:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba po dokončení oprav kostela sv. Mikuláše v Praze - 5. prosinec 2015

05.12.2015

„Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva.“ Ž 26,8


Publikováno: 09.12.2015 10:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba v závěru liturgického roku na církevním zastupitelstvu 21. listopadu 2015

21.11.2015
Publikováno: 02.12.2015 10:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k 110. výročí kostela v Lovosicích - 15. listopad 2015

15.11.2015

„Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu, naše rty nechť vyznávají jeho jméno.“  Žd 13,15

                                                                          


Publikováno: 23.11.2015 16:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k Památce zesnulých

01.11.2015

Modlitba k Památce zesnulých při bohoslužbě v Rudné u Prahy – 1. listopad 2015


Publikováno: 10.11.2015 16:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k zahájení generální synody duchovních a kazatelů - 22. říjen 2015

22.10.2015
Publikováno: 29.10.2015 10:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u příležitosti 90. výročí Husova sboru v Brně – Králově Poli - 25. říjen 2015

25.10.2015

„Zaradoval jsem se, když mi řekli:  Půjdeme do Hospodinova domu!!" Žalm 122,1


Publikováno: 29.10.2015 10:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u Sudoměře při výročí Jana Žižky - říjen 2015

03.10.2015
Publikováno: 14.10.2015 12:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba při otevření církevní školky „Směrovka“ - říjen 2015

01.10.2015
Publikováno: 14.10.2015 12:11
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba u příležitosti 90. výročí sboru dr. Karla Farského ve Vysokém n. Jizerou - září 2015

06.09.2015

„Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.“ Žd 3,6  


Publikováno: 14.10.2015 12:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba před požehnáním při výročí sboru v Lipníku nad Bečvou - září 2015

05.09.2015

„Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit.“ Žd 2,12


Publikováno: 14.10.2015 12:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba při odhalení plastiky v Kostnici - červenec 2015

04.07.2015
Publikováno: 14.10.2015 11:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s poděkováním za svědka Jana Husa - červenec 2015

06.07.2015
Publikováno: 14.10.2015 11:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k zahájení pouti na Sázavu v Husově roce 2015 - červen 2015

20.06.2015
Publikováno: 14.10.2015 11:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Žehnací modlitba při odhalení plastiky v Novém Boru - červen 2015

19.06.2015

„Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy." Jr 33,6 


Publikováno: 14.10.2015 11:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba se vzpomínkou na oběti totality - červen 2015


Publikováno: 14.10.2015 11:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba s poděkováním za dr. Karla Farského a službu spolupracovníků - červen 2015

„V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu" Ř 12,11


Publikováno: 14.10.2015 11:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Meditace na svátek Těla a krve Páně - červen 2015

„Mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.“ J 6,55


Publikováno: 14.10.2015 11:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba k zahájení práce komisí ústřední rady - duben 2015

22.04.2015
Publikováno: 14.10.2015 11:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Oldřich Nováček

Modlitba ke Kristu na Velký pátek - duben 2015


Publikováno: 20.04.2015 20:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba před přijetím svátosti kněžského svěcení

 „Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.“ J 17,17


Publikováno: 02.04.2015 11:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba při příležitosti výročí narození T. G. Masaryka


Publikováno: 02.04.2015 11:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba díků za dar svobody k 17. listopadu

„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.“ Ga 5,13  


Publikováno: 09.12.2014 10:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba na svátek svědků Páně - listopad 2014

„Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.“ Zjevení Janovo 7,9


Publikováno: 09.12.2014 10:57
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba na zahájení generální synody duchovních a kazatelů - říjen 2014


Publikováno: 09.12.2014 10:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Modlitba při slavnosti znovuotevření sboru CČSH v Humpolci - synagogy - září 2014

„Boží vznešenost se klene nad Izraelem, jeho moc do mraků strmá. Bůh ze své svatyně vzbuzuje bázeň, Bůh Izraele. On dává moc a udatnost lidu. Požehnán buď Bůh!“ Ž 68, 35-36


Publikováno: 03.10.2014 10:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Jandová

Prosba za dar víry, lásky a naděje - červen 2014


Publikováno: 07.07.2014 14:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Prosba o sedm darů Ducha svatého - červen 2014

Duchu svatý, daruj nám své dary, obnovuj církev a naplňuj svým světlem naše srdce! 


Publikováno: 07.07.2014 14:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba se vzpomenutím na patriarchy - červen 2014

„Toužíme jen, aby na každém z vás byla vidět neustávající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje, proto neochabujte, ale vezměte si za příklad ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení.“ Žd 6,11-12 


Publikováno: 07.07.2014 14:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na zahájení pouti na Sázavu v roce 600. výročí podobojí - červen 2014

„Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj; pili totiž ze skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.“ 1K 10,3-4


Publikováno: 07.07.2014 14:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba v Brně – Lipové se vzpomínkou na bratra biskupa Karla Pudicha - červen 2014

„Každý dům někdo staví, ten, který postavil vše, je Bůh“. Žd 3, 4


Publikováno: 07.07.2014 14:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba za dar poznání a rozvíjení teologické práce - červen 2014

„V církve ustanovil Bůh jedny za  apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele…“ 1 K 12,28


Publikováno: 07.07.2014 14:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba u příležitosti 130. výročí narození prezidenta E. Beneše - květen 2014


Publikováno: 02.06.2014 13:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při otevření divadla Mana - květen 2014


Publikováno: 02.06.2014 13:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s poděkováním za ukončení druhé světové války


Publikováno: 15.05.2014 13:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na Velký pátek

„Jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda.“ J 19,3


Publikováno: 15.05.2014 13:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Velikonoční přímluvná modlitba před křížem

„ Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce.“ J 13,1


Publikováno: 15.05.2014 13:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Meditace nad největším přikázáním - březen 2014

Zpovědní zrcadlo v postní době


Publikováno: 14.03.2014 13:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitby za křtěnce - únor 2014

Ga 3,26-27


Publikováno: 14.03.2014 13:46
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba za překonání nepřátelství - únor 2014

„Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.“ Mt 5,44


Publikováno: 14.03.2014 13:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při valném shromáždění Ekumenické rady církví - listopad 2013


Publikováno: 14.03.2014 13:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba za požehnání naší služby - listopad 2013

„Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: `Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.´" L 17,10  


Publikováno: 14.03.2014 13:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba ke Dni veteránů a s připomenutím Jana Opletala - listopad 2013


Publikováno: 14.03.2014 13:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na svátek Všech svědků Páně - listopad 2013

„Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?“ ... To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.“ Zj 7,14


Publikováno: 18.11.2013 13:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba se vzpomínkou na faráře Jaroslava Bendla - říjen 2013

"Já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti." Iz 41,10  


Publikováno: 18.10.2013 10:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s poděkováním za statečnost - říjen 2013

„Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání.“ 1 J 4,18


Publikováno: 08.10.2013 15:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na setkání mládeže v Plzni - září 2013

„Vy jste sůl země.“  Mt 5,13


Publikováno: 08.10.2013 15:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba patriarchy při instalaci na další funkční období - září 2013


Publikováno: 08.10.2013 15:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Kající modlitba a pozdrav pokoje při slavnosti 400. výročí Bible kralické - září 2013


Publikováno: 08.10.2013 15:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba ke svátku M. Jana Husa - červenec 2013

Povzbuzení z listu M. J. Husa z roku 1412: 

„Já doufám v milosrdenství jeho, že dílo mezi vámi začaté dokoná a nedá, abyste od pravdy Jeho zbloudili, od níž mnozí ze strachu nebezpečenství odpadli, obávající se více člověka bídného než Boha všemohoucího, jenž usmrtiti i oživiti, zničiti i spasiti může, a své věrné v rozličných a těžkých nebezpečenstvích zachrániti a dáti jim za malé a cvilkové soužení věčný život radosti nevyslovitelné.“


Publikováno: 08.08.2013 15:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba se vzpomínkou na patriarchy - červen 2013

„Služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohými, vejdi a raduj se u svého Pána.“ Mt 25,21


Publikováno: 08.08.2013 15:45
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na hoře Radhošť při cyrilometodějské pouti - červen 2013

„Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?“ Ž 24,3


Publikováno: 02.07.2013 10:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při 60. výročí sboru v Troubelicích - červen 2013

„Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.“ Sk 2,42


Publikováno: 02.07.2013 10:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba k zahájení poutě na Sázavě - červen 2013

„Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.“ Ž 66,2  


Publikováno: 02.07.2013 10:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Úvodní modlitba při bohoslužbě k 40. výročí Leuenberské konkordie - červen 2013

„… jsme my mnozí jedno tělo…“ 1 K 10,17  


Publikováno: 02.07.2013 10:50
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Prosba o sedm darů Ducha svatého - květen 2013

„Bůh udílí svého Ducha v plnosti.“ J 3,34  


Publikováno: 21.05.2013 11:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Přímluvné modlitby na vikariátní konferenci olomoucké diecéze - květen 2013


Publikováno: 21.05.2013 11:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba se vzpomínkou na oběti z řad železničářů v 2. světové válce - květen 2013


Publikováno: 21.05.2013 11:32
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při zahájení katechetické konference - duben 2013

„Jděte … získávejte mi učedníky … a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal.“ Mt 28,19-20


Publikováno: 16.04.2013 11:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na začátku adventu liturgického roku 2012 – 2013

„Buďte bdělí a proste v každý čas.“ L 21,36 - prosinec 2012


Publikováno: 14.12.2012 14:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba za českou zemi - říjen 2012


Publikováno: 30.10.2012 15:14
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na setkání mládeže v Olomouci - říjen 2012

„Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." J 8,12


Publikováno: 30.10.2012 15:13
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba k 60. výročí sboru ve Starém Brně - říjen 2012

„Moudrostí se dům buduje, rozumností se zajišťuje.“ Př 24,3


Publikováno: 30.10.2012 15:11
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při znovuotevření sboru Cyrila a Metoděje v Rousínově - červenec 2012

„…když jsme vám přinesli Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhonně chovali.“ 1 Te 2,9-10


Publikováno: 10.07.2012 10:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na začátku pouti na Sázavu - červen 2012

„Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.“  Ž 66,2


Publikováno: 03.07.2012 09:51
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba ke svátku Jana Křtitele - červen 2012

„On musí růst, já však se menšit.“ Jan 3,30  


Publikováno: 28.06.2012 16:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s připomenutím patriarchy dr. Karla Farského - červen 2012

„Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.“ Žd 13,7 - 8

 


Publikováno: 28.06.2012 16:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při biskupské ordinaci - květen 2012

Podle Agendy dr. K. Farského


Publikováno: 23.05.2012 13:38
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Kající modlitba - květen 2012


Publikováno: 23.05.2012 13:36
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba u příležitosti 75. výročí znovuotevření sboru Jana Amose Komenského v Kostelci nad Orlicí - květen 2012

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. 1 Janův 4,16  


Publikováno: 18.05.2012 11:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při ekumenické bohoslužbě - květen 2012

„Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.“ Ga 3,29  


Publikováno: 18.05.2012 11:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při umístění nové kazatelny - duben 2012

„Ježíš se posadil a z lodi učil zástupy.“  L 5,3


Publikováno: 10.05.2012 16:08
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při umístění kříže - duben 2012

„Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.“ 1 K 1,18


Publikováno: 10.05.2012 16:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s poděkováním za víru, lásku a naději J. A. Komenského - březen 2012

„Pevná věž je jméno Hospodinovo.“ Př 16,10


Publikováno: 16.03.2012 13:05
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s poděkováním za dílo Jana Blahoslava - březen 2012

„Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo.“ Ž 119,89  


Publikováno: 16.03.2012 13:02
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba za český stát - březen 2012

Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně! Žalm 28,9  


Publikováno: 16.03.2012 13:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba za předávání víry - únor 2012

Proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Žd 6,12


Publikováno: 01.03.2012 16:23
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s připomenutím trpělivé víry Václava Mikuleckého - leden 2012

„Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět.“ Fp 1,29 


Publikováno: 26.01.2012 11:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba u příležitosti 90. narozenin bratra faráře Rudolfa Němce - leden 2012

„Pojďte se mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Mk 1, 17


Publikováno: 26.01.2012 11:27
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na zahájení konference o Liturgii - leden 2012

„Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.“ J 4,23


Publikováno: 23.01.2012 10:40
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při rozloučení se sestrou farářkou Libuší Skořepovou - leden 2012


Publikováno: 23.01.2012 10:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba se vzpomínkou na Václava Havla - leden 2012

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. 1 J 4,16 


Publikováno: 03.01.2012 13:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Děkovná modlitba za zvony Cyrila a Metoděje, knížete Václava a biskupa Vojtěcha - listopad 2011

„Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu." Ž 66,8


Publikováno: 15.11.2011 10:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba v Domě Bible - říjen 2011

„Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo.“ Ž 119,130


Publikováno: 04.11.2011 10:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při znovuotevření Sboru Knížete míru v Lipníku nad Bečvou - říjen 2011

„Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.“ Žalm 119,97


Publikováno: 04.11.2011 10:47
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba za dárce i obdarované - říjen 2011

„Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste uměli být spokojeni s tím, co máte, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.“ 2K 9,8


Publikováno: 18.10.2011 13:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba k 70. výročí sochaře Františka Bílka - říjen 2011

„Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.“  J 3,13


Publikováno: 07.10.2011 10:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba k výročí Jana Žižky z Trocnova – říjen 2011

„Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé sily rozmnožila.“ Ž 18,36


Publikováno: 07.10.2011 10:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na setkání mládeže v Brně - říjen 2011

„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.“ Jan 15,5


Publikováno: 07.10.2011 10:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s poděkováním za Husův sbor ve Vlašimi - září 2011

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Mt 18,20


Publikováno: 07.09.2011 11:10
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba za vlast a za ty, kteří ji chrání

Štítem je mi Bůh, on zachranuje ty, kdo mají přímé srdce. žalm 7,11 - říjen 2010


Publikováno: 07.09.2011 10:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba ke svátku Mistra Jana Husa - Husinec - červenec 2011

„Dej mi rozum a budu tvůj Zákon zachovávat, budu se ho držet celým srdcem.“ Ž 119,36


Publikováno: 08.08.2011 14:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba k pouti na Sázavu - červen 2011

„Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy; vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků, tvoje věrnost. Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí, ať je tvoje sláva“ Žalm 57, 10 -12


Publikováno: 08.08.2011 14:34
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s připomenutím patriarchů CČSH - červen 2011

„Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.“ 1 K 12,4 - 6 


Publikováno: 14.06.2011 15:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s poděkováním za dr. Karla Farského a jeho duchovní obdarování - červen 2011

„Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.“ 1 K 12,7


Publikováno: 14.06.2011 15:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba u památníku Jana Palacha ve Vevey - květen 2011

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jan 15,13  


Publikováno: 26.05.2011 11:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba na Květnou neděli - duben 2011

Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě "Hosanna Synu Davidovu", rozhněvali se a řekli mu: "Slyšíš, co to říkají?" Ježíš jim odpověděl: "Ovšem! Nikdy jste nečetli: `Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu´?" Mt 21,15-16  


Publikováno: 02.05.2011 11:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při bohoslužbě na pražském diecézním shromáždění - duben 2011

Vy však jste `rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu´, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1 Pt 2,9  


Publikováno: 02.05.2011 11:25
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Děkovná modlitba za zvony označené jmény Husa a Komenského - duben 2011

Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! Žalm 148,1


Publikováno: 12.04.2011 10:15
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba u příležitosti 70. výročí náboženské obce v Praze - Spořilově - březen 2011

„Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.“ 1. list Petrùv 4,10


Publikováno: 05.04.2011 14:53
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při rozloučení se sestrou farářkou Naděždou Brázdilovou - leden 2011

Žalm 86,6-7.12-13.17
Publikováno: 01.03.2011 16:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba k začátku nového roku 2011

„Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ Ř 12,21
Publikováno: 04.01.2011 09:24
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při bohoslužbě k 60. výročí brněnské diecéze CČSH

„Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.“ Žd 10,23
Publikováno: 10.12.2010 10:48
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s připomenutím Petra Chelčického - září 2010

„Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.“ Žalm 119,97
Publikováno: 06.09.2010 07:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba ke svátku Cyrila a Metoděje - červenec 2010


Publikováno: 09.07.2010 12:03
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s prosbou za růst církve - červen 2010

„A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.“ Sk 9,31
Publikováno: 09.07.2010 12:00
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitby ke svátku Mistra Jana Husa - červenec 2010


Publikováno: 09.07.2010 11:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba k zahájení pouti na Sázavu - červenec 2010

„Blaze těm, kteří se vydávají na pouť.“ Ž 84,6
Publikováno: 09.07.2010 11:55
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při děkovné bohoslužbě za dar kněžství - červen 2010

„Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci.“ 134,2
Publikováno: 09.07.2010 11:49
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při předání kalicha, nádob na víno a vodu a misky na bohoslužebný chléb - Blansko, květen 2010

„Kalich mi po okraj plníš.“ Žalm 23,5
Publikováno: 14.06.2010 12:09
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s připomenutím víry Karla Farského

„Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.“ Ž 19,2
Publikováno: 14.06.2010 11:58
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Závěrečná modlitba při synodní bohoslužbě - květen 2010

„Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť máme podíl na jednom chlebu." 1 K 10,17
Publikováno: 14.06.2010 11:54
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba při instalaci obrazů s biblickými náměty ve sboru ve Vyškově

„Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“ Mt 5,8
Publikováno: 14.06.2010 11:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba v Husově rodišti - květen 2010


Publikováno: 14.06.2010 11:06
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Marie Trtíková

Modlitba s poděkováním za vinohradský Husův sbor


Publikováno: 12.05.2010 12:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Meditace o Kristově bolesti a ranách

„Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“ Iz 53,5
Publikováno: 22.04.2010 14:04
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba ke 160. výročí narození T.G.M. - Čejkovice, březen 2010

„Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou silou a celou svou myslí a miluj bližního svého jako sám sebe.“ Mt 22,37-39
Publikováno: 18.03.2010 13:37
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba k 160. výročí narození T. G. M. v Parlamentu ČR

„Bůh dal lidem do srdcí touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.“ Kaz 3,11
Publikováno: 18.03.2010 13:35
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba za Církev československou husitskou v čase 90. výročí - leden 2010


Publikováno: 28.01.2010 14:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Vánoční modlitba - prosinec 2009

„Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.“ J 1,16
Publikováno: 28.01.2010 14:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba s poděkováním za zvon - prosinec 2009

„Kdybych jazyky lidskými i andělskými mluvil, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.“ 1 K 13,1
Publikováno: 28.01.2010 14:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba při výročí Husova sboru v Brně na Botanické - říjen 2009

„Tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.“ Žd 3,6
Publikováno: 09.10.2009 11:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba s poděkováním za úrodu - říjen 2009

Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš. Žalm 67,7
Publikováno: 09.10.2009 11:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba s poděkováním za Sbor kněze Ambrože

„Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se budeme sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu.“ Žalm 65,5
Publikováno: 22.09.2009 13:22
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba na teologické konferenci - září 2009

„Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.“ (Ř 12,4)
Publikováno: 22.09.2009 13:21
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba u hrobu prezidenta Edvarda Beneše

V Sezimově Ústí dne 3. 9. 2009
Publikováno: 22.09.2009 13:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba k památce zesnulých a nenarozených

„V jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora.“ Jb 12,10
Publikováno: 04.11.2008 09:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba s poděkováním za Husův sbor v Praze – Dejvicích

„Chvalte Boha, v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, jíž sklenul svou mocí.“ Ž 150,1
Publikováno: 21.10.2008 14:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba u Žižkova pomníku v Sudoměři


Publikováno: 17.10.2008 12:26
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba u příležitosti 70. výročí sboru v Semilech

„Tu se vydali na cestu představitelé judských a benjamínských rodů, kněží a levité, všichni, jejichž ducha probudil Bůh, aby stavěli Hospodinův dům v Jeruzalémě. “ Ezd 1,5
Publikováno: 03.10.2008 11:31
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba na zahájení konference o budoucnosti církve

„Ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.“ 1 K 4,1-2
Publikováno: 16.09.2008 11:17
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba se vzpomínkou na prezidenta Edvarda Beneše


Publikováno: 09.09.2008 11:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba s poděkováním za sbor

Horažďovice – červenec 2008
Publikováno: 30.07.2008 09:43
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba při vnášení Písma svatého při otevření kaple

Žatec - červen 2008
Publikováno: 30.07.2008 09:42
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba s doznáním nehodnosti před přijímáním svátosti večeře Páně

Červen 2008 – synoda pražské diecéze – Čelákovice
Publikováno: 30.07.2008 09:41
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Meditace o lidské řeči a Božím slově


Publikováno: 26.05.2008 14:07
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba na neděli Boží Trojice


Publikováno: 23.05.2008 15:44
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba při pietním aktu na Masarykově nádraží v Praze

květen 2008
Publikováno: 19.05.2008 09:52
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba za učitele a žáky


Publikováno: 17.04.2008 11:01
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba s připomenutím mistra Jana Husa


Publikováno: 17.04.2008 10:59
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba na Hod Boží velikonoční


Publikováno: 02.04.2008 13:20
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Meditace k Velkému pátku nad slovy 69. žalmu


Publikováno: 02.04.2008 13:19
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba na Zelený čtvrtek


Publikováno: 02.04.2008 13:18
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba na Květnou neděli 2008


Publikováno: 02.04.2008 13:16
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Meditace s připomenutím trpících pro spravedlnost


Publikováno: 24.02.2008 21:34
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Sněmovní modlitba


Publikováno: 19.02.2008 12:33
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Přímluvné modlitby k 88. výročí naší církve


Publikováno: 06.01.2008 21:46
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Modlitba na počátku roku 2008


Publikováno: 31.12.2007 23:37
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Vánoční modlitba


Publikováno: 28.12.2007 11:05
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Adventní modlitba


Publikováno: 28.12.2007 11:02
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Meditace o soudu, smrti a věčném životě


Publikováno: 07.11.2007 08:30
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba při výročí Chrámu Spasitele

Hovorany - říjen 2007
Publikováno: 07.11.2007 08:29
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba k výročí našeho státu při bohoslužbě s mezinárodní účastí

„Národy budou žít v jeho světle, králové světa mu odevzdají svou slávu a čest.“ Zj 21,24
Publikováno: 07.11.2007 08:28
Vložil(a): Tomáš Butta, patriarcha / Helena Bastlová

Modlitba na zahájení akademického roku


Publikováno: 08.10.2007 17:46
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Modlitba při bohoslužbě k 60. výročí svěcení žen na duchovní CČSH


Publikováno: 03.10.2007 10:38
Vložil(a): Tomáš Butta / Helena Bastlová

Modlitba ke svátku mistra Jana Husa


Publikováno: 10.07.2007 12:01
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Modlitba s poděkováním za cyrilometodějský odkaz


Publikováno: 10.07.2007 11:58
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Modlitba s připomenutím výročí bitvy u Zborova


Publikováno: 03.07.2007 15:52
Vložil(a): Tomáš Butta - červen 2007 / Ivo Vacík

Modlitba se vzpomínkou na dr. Miladu Horákovou


Publikováno: 28.06.2007 12:54
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Modlitba na synodě brněnské diecéze


Publikováno: 20.06.2007 08:34
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Svatodušní modlitba


Publikováno: 31.05.2007 09:50
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Děkovná modlitba při výročí kostela v Blansku


Publikováno: 31.05.2007 09:48
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Modlitba u příležitosti zahájení přístavby Husova sboru v Čelákovicích


Publikováno: 07.05.2007 13:53
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Velikonoční modlitba pod křížem


Publikováno: 16.04.2007 17:14
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Modlitba před Velikonocemi

J 12,1-8 Modlitba šest dní před Velikonocemi
Publikováno: 16.04.2007 17:10
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Postní modlitba

Postní kající modlitba ke čtení Desatera Ex 20,1-17.20
Publikováno: 16.04.2007 17:07
Vložil(a): Tomáš Butta patriarcha / Ivo Vacík

Modlitba se vzpomínkou na druhého patriarchu G. A. Procházku


Publikováno: 15.03.2007 15:17
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba s připomenutím života a díla T. G. Masaryka


Publikováno: 15.03.2007 15:05
Vložil(a): Tomáš Butta / Ivo Vacík

Modlitba na sněmu 23. 9. 2006


Publikováno: 01.03.2007 10:46
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba za církev


Publikováno: 01.03.2007 10:44
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba k ustanovení do služby patriarchy


Publikováno: 01.03.2007 10:43
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba za vlast k 28. říjnu


Publikováno: 01.03.2007 10:34
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba za učitele a studenty teologické fakulty


Publikováno: 01.03.2007 10:30
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba

Modlitba - s poděkováním za obnovu varhan
Publikováno: 01.03.2007 10:28
Vložil(a): Ivo Vacík

Adventní modlitba


Publikováno: 01.03.2007 10:25
Vložil(a): Ivo Vacík

Vánoční modlitba


Publikováno: 01.03.2007 10:19
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba za Církev československou husitskou


Publikováno: 01.03.2007 10:17
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba za věrohodnější svědectví


Publikováno: 20.02.2007 15:54
Vložil(a): Ivo Vacík

Modlitba pro ekumenickou novoroční bohoslužbu 2007

01.03.2007
Publikováno: 21.01.2007 10:53
Vložil(a): Tomáš Butta / Administrátor

Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus