WebArchiv - archiv českého webu

Zprávy ze Světové rady církví (WCC)

Eli, eli, lama sabachtani?
Generální tajemník Světové rady církví pastor Prof. Dr. Jerry Pillay posílá velikonoční poselství naděje a
obnovy a zamýšlí se nad okamžikem, kdy Ježíš Kristus na kříži volá: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě
opustil?
„Je to volání vysídlených lidí, uprchlíků na cestách, týraných žen a dětí, lidí s postižením, opomíjených,
utlačovaných. Jejich útrapy jsou tak nesnesitelné, že si často myslí, že je opustily vlády, přátelé, rodina, a
dokonce i Bůh.“ V dnešním světě má mnoho lidí pocit opuštěnosti a zoufalství, uvažuje Pillay. „Ježíš
vydechl naposledy a zemřel, ale vstal z mrtvých. Když jsme tedy v pokušení ptát se proč nás Bůh opustit,
neboť jsme zlomení, plní bolesti a utrpení, zastavme se a ujistěme se, že v Kristu Otec činí všechno
nové!“ Pillay nám připomíná, že Bůh je s námi přítomen v každé době.
„Místo toho, abychom se cítili opuštění, nás toto ujištění má vyburcovat a nasměrovat k tomu, abychom
se stali aktivními nástroji naděje a byli světlem pro svět,“ uzavírá velikonoční poselství. „Poselství
Velikonoc nám dodává energii a touhu pokračovat v práci na Boží spravedlnosti, míru, smíření a jednotě
a umožnit tak lepší svět pro celé stvoření!“
2. 4. 2023, Zdroj: https://www.oikoumene.org/news

Posílit spolupráci a zdokonalit strategický plán

Zaměstnanci Světové rady církví (WCC) se zúčastnili ve dnech 27. – 31. března 2023 tzv. plánovacích dnů.
Jejich diskuse se zaměřila na strategické plánování a vycházela z podnětů nového generálního tajemníka
Dr. Jerry Pillay. Zaměstnanci přispěli svými nápady k strategického plánu WCC na období 2023-2030,
k přípravě zasedání ústředního výboru a k plánování a sestavování rozpočtu na rok 2024. Program
setkání zahrnoval různé „stavební bloky“ - duchovní život, budování společenství, tematické plenární
zasedání, týmovou práci a trénování dovedností.
Strategický plán WCC 2023-2030 se zabývá tématy: poutě spravedlnosti, smíření a jednoty. Plán má
posílit regionální angažovanost, lépe podpořit návštěvy poutnických týmů, práci s komisemi a roli
průřezových témat. V navazujících úkolech budou mít spolupracovníci příležitost diskutovat o tom, jak
regionální realita představuje výzvy i příležitosti. Zaměstnanci také vylepší metodiky používané k zapojení
členských církví a realizaci aktivit, stejně jako posílí dovednosti a znalosti o nástrojích a zdrojích
podporujících jejich práci a společenství.
2. 4. 2023, Zdroj: https://www.oikoumene.org/news

Ekumenická vigilie
Spiritualita Taizé stále inspiruje. Není honosná a abstraktně složitá. Lidé v této francouzské vesničce
chodí na bohoslužby se zpěvy, společně jedí, diskutují, sdílejí se a pracují. Přesto je zdejší prostředí
otevřené světu a zpěvy z Taizé znají na Novém Zélandu, v Indii, v Číně.
V říjnu 2021 byl bratr Alois z Taizé pozván, aby promluvil na zahájení biskupské synody o synodalitě v
Římě. V proslovu k synodálním otcům a papeži Františkovi řekl následující: Děkuji vám, Svatý otče, že jste
svolal tuto synodu. V Taizé jsme byli dojati, že jsme byli pozváni na její zahájení. Děkujeme také za tradici
pozvání delegátů z jiných církví. Bude cenné slyšet od nich o jejich praxi synodality, jejích výhodách a
omezeních. Sejděme se k modlitební vigilii, a to nejen účastníci synody v Římě v říjnu 2023, nejen katolíci,
ale všichni, kdo patří Kristu.
Od 12. do 15. března 2023 se v Římě sešlo více než 60 zástupců různých církevních hnutí a křesťanských
tradic, aby pokračovali v přípravě ekumenické akce „Společně - Shromáždění Božího lidu“, kterou 15.
ledna 2023 veřejně vyhlásil papež František.
30. září a 1. října 2023 se v Římě za účasti papeže Františka a zástupců různých církví uskuteční
ekumenická modlitební vigilie, která nás sjednotí ve chvále a tichu, v naslouchání Slovu. Mladí lidé ve
věku od 18 do 35 let z celé Evropy, ze všech církevních prostředí, jsou zváni od pátečního večera do
nedělního odpoledne a budou vítáni na víkend sdílení, aby společně putovali jako Boží lid.
Nejsme skrze křest a Písmo sestrami a bratry v Kristu, spojenými ve společenství, které je sice
nedokonalé, ale přesto skutečné? Není to Kristus, kdo nás volá a otevírá nám cestu, abychom s ním šli
vpřed jako spolucestující spolu s těmi, kdo žijí na okraji naší společnosti? Na této cestě, v dialogu, který
usmiřuje, chceme mít na paměti, že se navzájem potřebujeme, ne proto, abychom byli společně silnější,
ale jako příspěvek k míru v lidské rodině.
Ve vděčnosti za tento rostoucí smysl pro společenství můžeme najít potřebný impuls k řešení dnešních
výzev, kterým čelí polarizace, jež rozdělují lidskou rodinu a křik země. V setkání a vzájemném naslouchání
kráčejme společně jako Boží lid.
Zdroj: https://together2023.net/
https://omnesmag.com/en/newsroom/the-youngsters-will-pray-for-the-synod-in-an-ecumenical-
meeting/Markéta Černá publikováno: 03.04.2023 12:12 zobrazeno: 107x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus